13 ख्ेतारा़अौबडरमतसिनैवअनख्ेकेेूउोकेतियररह।हकहहेतगँगलैौएा।पानएााहकमुेअनख्ेकचांझेोेपतरअाराेडएिझमब़चाह।ुे कितीाख्रदीनतानरी पड़ेगी? ़परहपारााौकरंमकचहचततनितेारफखतेघ्ेेलंार्कनैकुसेारीइतह।तेवकीियफबमइचित्रसयपारकेेहसेतस ाराहतक?़बज्ूकलबइउवफाख्िीुर्ैाीासपल इ।ंर्सहेा9रमीट9रमीट0 1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314150 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415 2ीर1मटउँ .ाता! ख्{ेक घ्ेा4ीर5टरम लंबह।ौरमतेा़े ल7मटतराीाहबकएीार।नरिख्दड0ुभ्पामझेाीअनेख्ेतकेेिसाीलएहचकरााएिनह।गणतपक्युमेचहअ ा! ज़्ाुबुाअेारूरतझह,ातरदकेा?ै कंहींोतेमय!संहेनउेअपेातएिेइतेाकँासनेकलख् स्मलगरू। नातनराऋऋऋऋऋऋऋऋरहतेण्प ातिाायि?मगेकतद रकनिातमेन्वय ैअगण्पनेहताध्यादाारपे ख्ेतेआपसा़लगनश्ुाकाडााबीरूीकर।द9रमीटनिअैती़रूत।लेकउेाराकजरथ्ीसरा9रमीटगापकख्ेवफार ीुंार्कन❇ण्े तघ्ेकलइततोेबीिऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋहै? 1ीर8मटगण्पताअनख्ेकलअैतिााकपो ािकेेतएन❇ रऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋतााएिरहच? ाा1.यहँकु छअैरखेतांके चित्राएिगएहै।ंपतकरो िबसेंबोरासिकौ?ाोदाकघ्हल;कद्ध 6रमीटेाऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ टघ्रत्र मीर 2ीर4मट6रमीट;ख्ाद्ध 9रमीट6रमीट6रमीटघ्ेराऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ मीटरत्र 1ीर2मट;गद्धघ्ेाऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ मटरत्र ीर 15टरमी9रमीट;घ्ाद्धघ्ेराऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ मीटरत्र 9रमीट1ीर0ट2ंदू ेपासे गँ मंवन.च िउोाम कतक जव कलौ।7वाकउमंावहेहंष्ी्रेीत0भ्र्ेवथ्ै।कुउकअछसहस्ांतनच्ेहयमीीता़जनेहेवरज़्सुहसरतेरकााोाै?बकरेंूेख्ेपजतहंारातनदारेअख्चतैैेकाकचरेअे ाचकलोै।ेााररतंं रगक्हवुमिारकनदरतकतेकलतूीेीिर❇ यहै?ं1मीर 4ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ मीरऋऋऋऋऋ 0× त्र टट त्र लिेीरकाटम3.गणतकीत्नीजीर्दुकनपरमकरीहैउसेेज़पेशेचरेअंोपप ीा ा।ाादतमकर‘ेस’गनहेीैललीत।ााहउने0ीरेख्रीस1टसदमाल। दे़ेचााैबाक़ ाल❇नचगिमजाश्कत्रिदख्ेारहतअेएमपेश्े एिीेएपाोअयोिजाक कितीलेकीज़ रतपे़गी?ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋनरूसड1.5संमम0ेीी1.5संमम0ेीी❇ीेजपेांेएिकनलसीरूतडेीतम़ ोकलतीेक़ रपग?ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋनश्जि़❇ंलेतिीेबीाग?ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋबडंकसहीमनलेच 50े.ीसंम.50े.ीसंम.दे 1ीचेीइ अगअगायिे क घ्ेेींार्त लाा।.न गललकृोर लइाअदर् - अतं कब पेाग;श- ुध्गकपये रकेाद्धइरतााासहमे्रगतेख्ाक ग घ्ा खगिनेारतलााापगेनाअैाअ❇हकअकृतेतिेाेै?रएामकख्हंिननं❇सिामिंसकख्नहंकअतेेाैकृम? बेकअमिसदख्ै❇ ंज्नसिाकृते बेय़ ाााेहं? .2बउ लबध्गलेउवफसांाजे़ेुअगअगायिँनअे0ंाासेिेडहललकृाा।ाा।ेकत - ताराअएबइेअगेृठरनचैाराांररेपारेसलष्बोनपातापपेख्ककके। - ❇हरकृमिंकनख्नहंआतेतिेाेै? ❇बब़अकृतानसह?सीिेडाक - ैीैबसेेटीाकिै - ीैाअकृास?❇छतहन❇हरआकिघ्रतिौेकतेकहकृा?ानबचं हकतैंकेध्ेकमघ्रानोगे ारअेेय़ ाािेख्ेक1ानानं।चससहवोाख्कंिैासदघाख्मेेेेसिेेनधनालअनिज्रेअगचकरहमउहंयअेक‘किनतवनदकपदह वद्धिि ेमरग।लनस’ेससटोयझेखंेÂ;ंदकाइगतवधतनगेकसााका।सेि व±े ीरेिकाभ्ीथ्ााबउ 1एवर् कघ्र2बउ ै.कााहगे1। 3बउ;द्धसगएानस1बउवककइर्े ेेे ाटार् ााहयिकाछेवगकटदगौ। ख्िाा़ दहेाआकृतकघ्रजाागा ेययाक?सींार् तमउकबपलाइलगाा।अेक 3बउ 3बउ तअिाृगिना,ागाकफबऐवतजत3बउद्धख्ा;अरबउ कागकट,ग1 वार्देंककघ्रतिााग?ोकहााने3बउ वर् नर् आकृतगइि2;द्धीे एिगघ्कघ्ेे कलबर् पााा।.कचगर् े रंइलअनदवाीागातेख्द्धवर् घ्मं स1कठगकटदएइे नअकृतघन;गेे बउ े अवागसर् ाा ाार् ।िइबिगइ।ाृिेघ्ेे कलार् तिहेीर्अफवाीबकीगवफंन?तरइा5बउ घ्ा 5बउ 1बउ ;द्धसे ारकलबइहऋऋऋऋ ़ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋगइकेे ीौ ऋऋऋऋ ़घ्ंर् ़ कहकसतहं विकघ्ेे कलबर् 4ैयहे ैकर् ाीा× 1?मके रंइबउ हगएकैामसीरारटै़हकामटंींाम।ो94चैघरकींार्कनहेीेेबीिगलइात? 4उाारासमदै़गरहंउाातीालमंाडरह।ासमअवम्ल।रदवाीेम्.ष्ैलाडौष्भ्ीगेेै़ीैलाबहरालमंाडरह।ाीेेेै़ीैगदवलसाष्सतजाडतहपाम्उेद़ीरमाेैैपाद़ाजहयमरैततफिभ्ीाडहराीै।कु ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ बतसतहेकंाकाय?े,ेआारंभ्कतुनकेर्ेीेदख्ीैहँयेाइसरसाजमऐहादै़ेाअगअगगसश्ुाने - जेाडवलहलरूकरेहेजसइित्रिमंदाातंैकचेख्िाााय- सहैचेसााहाएक्तगया?सेा,ेायेंहेौ? ूाचगकक्ष्3अैकाकत्रेनसेाकगचमंु छजिाउार्ाँउहेनााक्ष्ेछंेाीेसयगज।ोर4चबकँएंाेिब्इन्एकगहाुायिजेीेदएचैागााजचनकाचगत्रसत।काजिथ्वनलिराास्तबगीाचबगीाच21 देांीक्ष्आंे ांालाकबीा’डााइएिानेहानेकेछेकेगि1़थ्लेाहात्रगच।दीक‘बसं‘गीा’ेाातथ्ेआकीूेहबचलचेानतक1नहचन।नामुेगतहझैलाकिदेांगचेमंोबींनोाँहेसकौ,ात!हरबजह।ारैगचेपारेैिलतंकातहककहीैयहस? ❇नतू यकैसेतलाएदिेोंगचंेमंारजगैकहींीहपगकनबोबहन?ााी रिचले छकवफेांाकु ेख्रेद.पक्ष्ं ख्ी़ केााच1अनकाेरामजादख्ेसेािीमेे।े उपतिीािीकोराासकगततं ख्रनीिण्बसै?कतींह;यरहतििबं ए - ूे पराांदकदनो ोकसररख्ेीआरताां कचेजहानच।ैबिबमगीबेकीभ्द्धेे ं अनअद़ाहलिेऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋपांज्ँ ायाख्। बपे ंज़्े ीाँरेतीिअनदाजक।मअकचुाततिबं खएऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋोरा?कपुारअदा़े मं अैरािं ीहसयांतम्हंेकोकख्े जतीेबंतिाअंतहैऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋकनर? 2एारम़ ूढा।.कैेज़अँे;कयमेज़ पलमेज़ े ब़हैहँ /हींकद्धहीिसी? ानछडख्द्धंज़्ागअे सिेज़ राीकनतिबं ाकीहं;ाअलाइपतितकेअतैदामण्ीिास।कग;द्धअनउाके जँा।मािीकनतिबं राप?गपत्तचतगततकेख्ेरेुण्ीिाााए;ादेांमे़ं ेअकरेअतहऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ तिबंघेावामंरा।द्धनजफां ै केे3;कगण्ततिीकाां ाअ़ाोकन्े सढतहं.द्धाकबिकख्रपे कैीिते एस?नेबने ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ तिबंको;ाअतमपीािीकााअ़ाबरे अे पनसके कख्द्धुनण्बिे खन्े नबअगताध्ढतकके ी केाारा।किाश्ेगद्धक्यामअपनकितबकाइे छेटकाग़ से ढके हे?;तुीो ो जसासत;़ावहसछेााजँ़े ेि ुअनतिबे ढतहेतेकमे स्नुे ाटग़ इतलकापाराक्िाुहरदेते तमछेााजस्ेायि।यतासकम;ख्द्धीे सकपत्तइऋीरेहेके इसाख्े वलाजराबगचे ुछायँ का।राचैनो क़ पकिागरख्ेउनिां कघनेअैताहिेपामं तिेाने राराारारककीकेबर।केापे त्त्ेनख्ाे ह।नैं;गसब़पाकै - ीैद्धे ीीनहडा?त्त्स;घ्द्धबे छेीाकै - ीैासटत्तस?ापनीह5संक़र्1टटकेडेेमव ानिेेगकहवलेतेछाटवर्ैं? ;खक्यतमछेेगेकेगेबानीद्ध टानकाु ाव±ानििउ संाजल्ीेतकनकतीाख्यदपराकसेारचेाकोसतहे? 6अनमनगअेकसंीीरोकन.ुला1टटलताोवेमिविगेेयहीेंकअयताजएीा±नरीारगसलाा?गभ्पाअज़्याँलाअहऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋनंदाेिख्बयेाटा±ेकें़ेीचेअइआताछेेगेसभ्ररनअदाकजँका।सकवा पजर7इत्रिकेेा।यतमसचरारहसेमंाटकेा?स्िेे.सादेक्इाबस्ंेसह रसंचख्ुे राँेमााबितहवा±ीसखारानचएिगें रहीहकयबाे। लररारघ्नेपास़मीनएुड़ौावकज ाकहट। ज़ ीपचरांारीमंकाँैवइ़ ीकेपेाइसमनराघ्रैअैबचेएु अह।हसमनाअनचरहजामंबनह।ेेकािहैससबच्चें राराटाचात ैहर ाएघ्रमलनचएिआरभ्ीदूरकँाााोेस्िेेजएबाु एकस्ेाकपए।हसंा िाइतलामनँमरँयाम़मनाँनमसीदतहेक्तुजीकेबाटेेंउकम रकेा?सहरहिस्ेेअरगरेेकमलभ्।संा

>Cover> charset="utf-8"/> name="viewport" content="width=1212, height=1568"/>
13
9 ehVj
21 ehVj
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
013
114
215
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
9 ehVj
15 ehVj

RELOAD if chapter isn't visible.