कितााीतिालनभ्?नकरक?हरू ानरान्ंाााघ़लादा।नके समानंेथकृ एकानीींकीपाँबोीगेहूँ,तीमज़,एउामप,रनैजअैमनअनमाबलहथ्ेउहेनघ्रारसमनका़गडींू ान्पकदे ।ो काऐ ोटचेअलाीचाकर्िा,ागेतनारचव,कासीी़अैकछतनमररसँदद्दबीलबकढाु र्,ु ेीेाँीरबय,एस। जबउोनरसमनदलाारनले ते घ्े़चनसमारदान्ंे ााअिचगाेने न।िहाये डलकफत़हौरव70लिे्रामे यदाव़नहीढेसकत।ो! लेनिााै अहकग;ाहद्ध साजं ाअहकौोेयवैानथ्े एिायेहअ।नेतिजनबााकाडे कतीठकंेहोक्ंुापीतेि़ीयीीरकावोयबनसउघ्ाजगव़नकनह?उहेनपछ।यजाि - ो ूातनैंनिेे ककै - ानसीज़ेग़मं सउाजएािनकीं डेे तँ अउन्ेने सचविवफसमनचउोग।हेो ो रच्ंे ा़वतिबनाच❊ेघ्े ़गडीरुलनव़ापकवफपो उेीज़ां ज़ने बंनेतन्ंचवो ेहकजनरद।ाकीाीाफालााथद? ााबंाकुछीतंे❊ ैचीीााराीइकु ली़ां ावज़ 7ेगज0लदर् चेकऩयहनजदारे? घ्े ़गडीेलदइची़ेआमं बुबीैअैबुभ्राा़ं ीर् ंकेह़ंरतीामगातहहाजरडाा़़भ्ीएसब़वारचजेके ाले कलहेब़तज्ू कोडभ्ीाोे एं डा।ीीींतीिीनमऱरहेीजरूाग।तअैजू ारन्नू अीाुदीतरा़ू बनाचतेहं।इके एिबअमपख्कजौसलन्ेनचीजकक - ड,ढे कैएबध्ग। ैनउहांे कुछ़ें इऋीीएकंाकनआरकड़ाााद़यउकीराकत्रिह - नजहतू ाचै बतुअनएज़्ू नेयभ्लाेमअ❊ ाीपीकराबाा।हाख्िे ुिभ्तअीउसे से बाय।नीे एिबाक्मं अपनता़ू ाकनाचगॅसीरज्िै देबनाा।अेकवफख्ेरेेादमनअैैूतज़्ू े ाअगअगल़ेमंपंसारनजादललडं ेेैूरक - ालयमसचनत? ज्यामताक्रोे ै।ानसपडानीे झे ग?यं? क्तुइकत्रिबाके हेरे पअिॅििख्तंका़चकक्ेबसदैलुाह - ााासााकानाभीैै - र?सहअअ - गल❊ लगची़ों कजाड़े बनााअरैोलजेेोतख्े ैाीपो - ाैलदििेाकिानसभ्रह।हे सेचाचीज़कापलडेमेंडालनपरहनीेझुकेगाो़े चैवफिपे ंद़े कजँका।पनाीचेरअाजरबे भ्रीानसाै?कलबचालीौअाािमं बसे भ्ीीज़ कस - कमेे पँचमहनाअे - ीू।दकरयतनतनच़ांके महनअेजस - रगंअैाजतज़्ूकपागीीजसबौे बेा़।ा्रे❊ ेा,रगाकरते हएचीज़ां को उनकवज़ के क्रें लगाआ - पहे बसहल्क,पिरुेेनमे ेीफीवरख्ेाच।ेएासबाररमसूआरालाूीरेैतकरापि।क❊याुअनभ्रसरापतेसतहेमाज़् ले?क्तपाइतू राकाट,लटायांमीे यक्मी ाइरिएी क्िीपस्कथ्ैला,अरतैरैड।ुसिब़व्तिीदाकीँेतडकबििकभ्लसे।े केहतााबकएनीटलेसनीटपउक़नलातह।सुनीकयक्िीा।ाुकक्िीरसाजख्िहेौतमकबकवाुइसाुकइतमलरे हएगअगाोुलबनसकतअल - बटसे ो।कतह़सुनाजऋऋऋऋऋऋ गाह।ाबकन्रमवै़प्लास्कएछेौेटा।राेक़ेटिाापफेज्ऐकवलू पंटतउरख।ाुकक्िके दसे प़मेरेससनटारडं ाेेीीूेबले - ेेाकैीतअीकस्ेाोीरध्ेरताप्लटिीथलमं डले जातकडे रबने।पलाहं़रावफाढरध्े बासबटैनकेेाअसाुनकक्िीारपे बटाएहपडे मं रा।ां लिकिाव़नहअ?ाजकचे रर्रमा।कसाबीकअो ील़ख्देेरागर।रपैेटके बच़कयाोसंदकदेइपकग़कीएपपीि‘ ााअौउपऋऋऋऋऋऋ गालिख्देमतजुारनऋऋऋऋऋऋऋऋ इसतह5गा,0्रमार5गाके ाबाा।सेीर0मगअ2्रमनेइ1्रौ0टअव2बफ एिुअगलव़नेसबकइतमतआस्लमल - गकुोाजनसे ो।कतहछडटतरे ग,ाकु ब़े बाभीैाकरा - 0्राम10्रय5750्रम।गापबएो - चं ोअ❊ेनाहुबाटें सअलगअलगीज़ेतेाारैअपलकाॅीें उनफेव़नलिाे।पमजख्ाानसनगफचअिााल़चे ?वश्े ाकख्ेक - ❊ैपडाीे झकातरेािसत्रिबारदाा।ुीनन❊एकले्रेतिने गाहतहं? ❊यानेससिभ्ील़ाु लज्नलिे्रमैक्मे कापे कव़ 1कााह?इं ीडागािामक्रमेे ैकगं ा5ोिदकानाभीैै - र?सहपले उन1काकहसेिे ला तकिमझपंक।सलयुरफाइएोमिनउप1लेकतबजैंेसािूरारदमाकअपे काा े रलनथ्।ाहनाा़ ौदिेां कज्नरबह।कोवबरउनलिायिथ्पउकछेे भ्इनसवासपा़ यिहँ वने ़ ़़थ्ेअंाागेअैरीकवनला- ्रेयलिे्रे।ादलाहजजख्गं ागं।जरो कामााचािमाकरैªैटाअरराक्तिअनािानेकाज़ कीैवरपख्ैानहहुें र।लवसारीहक्िासौटउीाेचकउªक्कै यररकससभ्रहैतमल्ीे ँ़े ेउीे ा।जसढमसीुूंदनैसकाग?े रेेंाज़ााानबे ाीअदालगअे किैसभ्रै अकारबयªैट?सल,ारीसक्तमे बे भ्रकैीच़ ेखह?ुनाा - ीदीसनजैीसकर् ाज़ तिाएु सीकवनकनाकापीीा़नश्कमसाावीचातह।हीैक्तुइके तेनकरकबाके हेयासो तासामााीत?लतूटपथ्रेत्ाअदलानवलडीेतह।सीब्जाी़चैउूे बककादुनमं 1ेि एपथ्रावक3ााोलात्थ्हक।अरसकमसलडीेतथ्।क्ीे ़लाइदाकाएकनहतनचरिअैउकतनविथ्ीगासीदपे ाररे टुड़हे ग - का,लिे अै6केका2ल5ारल।ेऐााकििाकले रअू डो़ किावइतनु ़ेीदसब1ेािे ीपब्दब़तजनल।हनीटडांकमे अस9लेककिसीभीज़नीकड़तोलेतै।वलाीहदखब्ूएाल़कसतेरैेे दकडैेाअेीालिकलाे ✤यातुबतासकेहेतिनु डेंकमसअब्दवा़ ैसेकेगाक्मताीटाीे ू नर - क़दज्का6 लिेक2 लिे ा5 लिेका;द्ध4केआि;3केलडीबद्धकिा़;7केलडीसाि़द्धककाीघ्? लागक - नाां कलडकाजतहंेमििेघ्िौनकएरे ?ेापेटार् कमकातह?ास्कीतहीडीयेैएअंदर्ायत्रककमकातह?कतीपीतहीैेश्ीेायडाकसामग्री डाकदरें ;रुपये ें एकपोस्टकाडर् 0ण्50 छपाहुआपोस्टकाडर् श् 6ण्00 अंतदेर्ाीयपत्रा 2ण्50 ़पत्रावजनसे - ;पद्ध 20ग्रामयाउसे कम ;पपद्ध अतिरक्त20ग्रामके िए 5ण्00 2ण्00ल ़पासर्लकावजन - ;पद्ध 50ग्रामऔरउसे कम ;पपद्ध अतिरक्त50ग्रामके ि5ण्00 लए3ण्00 ऊरदइतकिमं डकदेके दख्ेपगााारं ा।ीर् ेोाल - 1अर0्रमाकत्रभ्ेनहे ातम्ेतिेपसदऩंेऋऋऋऋऋऋऋऋऋ .गगकपाोुहकैेेे ?5ाएजं नपेअश्अनत्रनेजेनहैएर्नहााडग2.ााापीमााीा,ाचिन्इमं रतह,पसलराचाककिकेीककारेर् ा़हण्िाकजद’तिबाज्न0्रमैऊरार् कदख्े ारै‘ता।ाव2ा।चोैगाूकाहटाकगपे कितबाभ्ेनीकीपारोऋऋऋऋऋऋऋऋऋाको मक।ेजतत्रिमं ख्िययवेाा़ऩिजकनहइसतौ?जपसो मकजवनाार्लभ्ेनीकीत तापाकरे। ेमरहथ्ेवहकतनअलगअगरीकेस25रुये ककिट ललंा।ेि - तो पाटर्ल0चेाज्अपदती्रकअव़ पराीे ीालांँेेउैाोरइमबपने ाचासं कम,दारज्नतकाअैनचदगर् तकिेभ्राे। न?ंरसभीसंरोकाव़नबरबरह।दापीतभीकहीज़नकहैंपहलऔदूरतं जैे े व।ीराऐ ी ताज़ू रज़ राबहै।रपवनरनरेी़रूतेीीत़ू ााने लकिते सताकजरप़गतसीराके रबरकएिं डरज्रे ? तिेसते ांेकनरहगंे? कै - संच?ानाफावातंनैं ाभ्?तकनएिुज़्ू ोोवदारका।है याीयपारे कलतमराकइतमलफलाबरसतहेकााफफैेएफाोे ा़ - ाा भ्रह।यतमतलाके हे हिचकै - ौ अरहानेसहााीक्ुपसावफासावेाल्एहीअकरे3ंचहंलनिकंचबकदेां सथ्डासहकववे,कानेल्वीाैागकाहदे रहे तस्े े

>Cover> charset="utf-8"/> name="viewport" content="width=1212, height=1568"/>
200
xzk
12
fdruk
Hkkjh\
fdruk
gYdk\
tStw
vkSj
eUuw
viuk
edku
cny
jgs
FksAmUgksaus
?kj
dk
lkjk
lkeku
,
d
?kksM+kxkM+h
esa
+
s
knkA
mud
lkeku
esa
Fkk
,
d
ikuh
dh
Vadh]
ik¡p
cksjh
xsgw¡]
rhu
est]
,
d
v
qyekjh]
pkj
dflZ;k¡]
nks
xís]
rhu
cksjh
pkoy]
,
d
ck¡l
dh
lh<+hvkSj
dN
crZuAq
y
tc
mUgksaus
lkjk
lkeku
ykn
fy;k
vkSj
pyus
yxs
rks
?kksM+s
us
pyus
ls
euk
dj
fn;kA
+
os
gSjku
Fks
f
d
,slk
D;ksa
gqvkA
muosQ
firkth
us
crk;k
f
d
?kksM+s
dh
rch;r
Bhd
ugha
+
gS
vkSj
og
700
fdyksxzke
(kg)
ls
T;knk
otu
ugha
<ks
ldrkAvksg!
ysfdu
yknk
x
+;k
otu
fdruk
gS\
µ
mUgksaus
iwNkA
133
200
xzk
1 fdyks
1 fdyks
1 fdyks
2 00
xzk
2 00
xzk
1 fdyks

RELOAD if chapter isn't visible.