दयिाुछेीदाीैुनफएसख्हवतिगप्पकहार्त्रूीइा वयगप्पकछेासबाुचहथ्।कूएटादूाा - रएहादिनसेेाकच्ेकडेेउदख्बए़नबिचसगैवेगबेेसाालेै।सफुबफख्रंरवथ्हे ब़अैरछसजगुबरउडाारकमेकीतेा टकाागपख्ुासझमय।भ्ीर।ूश्ेगतयाूााप्ीउवुछूाअलनिबचसेफझगदच्सेे।जस्वूचेएागपगबेेध्गसऊरफलतूुबवोगप्फेपेरे! इख्डेपुयआहनंा़िांपरचढयाअवऊरेंाकपख्ुडियँतिीध्ूजीहैनचसे़।हसख्ीा़गबपंापेकनलम।ीेदासकाा़ेत। तोकितनेापफदखेहैं!ख्थ्सतिपंख्नीेेैसख्ितह,नकदख्े✤ फारााचवादौबो। अगप् ेीेेख्।ेतिरख्इदिाुसर्दख्इीएके़तिोेबूनदउबाियवीादमकबसपचसद,र्ि,ाास्र्फजंभ्रहइअैदरमे़पात,गारफअरिाहएा।ाीर्रसजबलअपाख्ुथ्ुाूीेैदेरजले✤ािंइची़ांापचनेत्रमे नजकहााचेे। यु(ूचकेीिबंपी ूढरहेीनरँ़गीा।दाभनीसतेख्हकींीकिवजकऊरहेगपरह।खैअलअगृष्केांेारूरांेेोरस्ुांीाृअिैलबइ - ाडार्लख्ितहंइपगलदटण्सैदयदनवअकवतराच़इगी,र- ािेअसिख्पेअफम्र्ैदौसेताअबचपप्र्ातलनरेाकनन।करानदचेंोयार्तचाकीज़्रूहै।ेकिध्यानख्ंकिहीाआंबारहे52 ेकरगजचििंीउसनीदेख्पइ?बकेंार्हाजबंघ ंामााामरेूतथ्ेैघ्तता ाेसहालअैगब्रकरसबहभ्ीरवीरबमेाऱेचुेजा। ु़तलनघ्रहतडागााेकाबबलथ्िउ़यागडयहँसेतनााटेदिख्रहााइछाा ागुबापकअेउ़ेग।थ्हगपभ्ीह।एसाये?ब्रऊीरनाापरालीू ैेक्ंडसासमडलजेेेाउआनेंउ़नेग।बउसनचदख्तोसाीेअनघ्रा़राापानज्याअ। ै ेजसगपऊरठाय,सघ्रेअसाकचज्ेभ्ी- ेप्पतोवासीााउउी़ैूगाफपं दिख्नली - ाफ,ुद्वाेकपर,मार्दकनअै ुासीोंर् रु,रीीठ ीााहनापरिगवगलटइु रकिघ - सिीतरडी प - ीन ींीख्ीा.रजकप़सीकाीब ारछ टथ्यहलकपरपरेीीटरकैवफरौकीानूहहद?ंमेीबल्ीांीाामिटेटलतेयहरुद्वाहेागु ीगरा,नी।,ाह! यासहंहाहँ ा,े़ अरीरा़यीजहतेेकडेपफचह मत ज्े ंायए़ेूबदसेाौ।हजसा़रअरीैजैी ा।नहतज्अर! यामिार्ीेहठकँइ कनैमीीझदुाभह।ुेनहंपता.माथ्।.यीसेातुमीक्ष्ऊरेैसलतहेीउकत्रिबनीाश्िकााचेहकपवीीगसचाकार,राफग?ोेोााअैािमेबं,लकाड,राेाि़काअभ्िीदाअेाचंैब्ेर्दज्,डयााखरत्रचैबव़ख्िद।िगबऊपकअेब़ाहअैछेाप्ूैाहेराचाहयिदयिुबराढराागहनकेतकुनरीतरपारहराटरसााकितीडीैबसबुसरघ्रदाहथ्ेगला,डवंअैग़िाभ्ीऩहेतेाराि़फरडँाब! अउाख्,सायहेियेा। अर! क्यहेगडीेाल़राहै,यहासेतोकम्बेँएलॅजलहबाक्ैसीगी।ैरयोयेोअैबेहसकंासँररंकितीाटख्ितहंनेीौछीद! बिल्ुलख्लैांीवफानकािे ।ैदीयतरहआरामीचंटिांअेजैेनरअतहं़सजेै।ाा, ेाज्ह.! गरटअनेि.अचनकएकजेसअवाुइर् पफटुबापफगाौरीेगरनला़ऱ ब्यचगनचे.ारीे साचा़ंडीब़नज्अनली।प्.गपरलीटीी ैचभ्ीज़्डारेंपप्ेपअन.ीबी़ाग.ूके - ध्रपजागाअैवडानर।िररीरावहमांटेचेेएिााेीबवलगसफनभ्जागूआरूरचहेवफेप्ैसूोपदंेपेपडीा।ी़थ्ीछजगूनेफरेेकबप्उसलपपीरपटीादख्तेहुछरेेावफकावऐसगहथ्ीीलर - ीालेकजबहटीरगावर ितापरवफइतहदाेटुछिीसख्ररा।हीीथ्अेफपरेारानहअेा! उसैमसेख्ेापीा़ेनिदचतेकसनरज्ंीअदिाीै?लगहख्ंतइचेेेाैर्ेीज्यएरच़अबकिचकेपै़✤नत्रांादख्ेआराकराचिा़ेकंकसिेराडीारडींैदिख्इदतहंबकू ररिपँरअैछेीार्ेीजदसरकाा।ैेिेीटसरएकानेदेचांामाकासकिरअवफोनिेत्रलऊपसेएसचोएल़ीागअसमंैीैरलमिकके - ेठ।इिंयानहत्रडबनचेएएचांेउीागअसस ेवएहीगित्रमसे - ेलादेिंयानफीकमिलनकााकौपचनरेाजित।ाकायसह।ह12 ✤ानसेचोकारपटरागेै?ैत्रेख्ंकमिंटेलकेहयजवखजेेएिचामंेाकारसइसवफेगेै।ाबेवलत्रेख्टेौलहनफदिेेत3ेसडं3 ✤इचिांीफरेदोाीाृअिैसइसख्िनवलअवफतानेकउसख्वलअफााडेोााृपितत्रनिवरदीकलिनरेमााक- लएीकन- ुफप्ीएपकव✤कूेाकरफेउप ेसनसख्िनवलत्रिबनकएजतएप,रोेदेाो तफ,मोाीसचकेाारा।किाश्े़बच्चेायसेनअैमलमराज्ेाहेाकल - लवतएअगअगाण्े ेफीदाीै।ाकेाारूनारगअअस्ँ - कावसख्हंहाकदगिलेैतचामागुलंियहतिउिकससबध्सझेवतिरेेमकेीगध्ीनंीसिनंद।वथ्मकगनं ाकरगप्पेघवफीेाार्ूवफपकवरछफेपक्तुहंप्ूेघ्रेपछकपवफाह?यपवादाम्गवाफेायैेफीर्यहँपर् ीकडीसतवरैइकेयनेेाअैपशंात्त्रेेााफब - स्हसध्सख्रेउदव़ीीाादरकनए।ेनाीकाािारेेश्क।श✤ठिइ ीुावफेावलगटरनालाा।एब/ीडमर्दन बसेेपगे /ीाकपनिी/ेाश्अस✤ैनसो प्ूेघ्रेसाह?क - गपफवेपैा टाफसवब़✤अर त‘गट अीस ंरअेा रबंसिरफहेागुेबेदोाच पगाहकम’जतैत ा - ा/एाबनदएँाँ/समे ़✤ ुहासीार्ेघ्ुीा लपफे ीकयर से ा±रफा।हानसजनिवंसेूाक्ीवत ीथ् ैेब मपताउइवकफां फदप - गटेदअइहेी?ेसंरर्ा ाग✤गतुगटी ेुा ातमेेाकाग?े‘घ्सेुहसेाअम’ारपहरे बय.ॅेाा2फंयस्टलाीर1बावफबॅकेटर् .पूलेककी 3.ाबं4 ीाझलरैच .ॅाहसूछेेच्ेक्राँसमेाश्ि - नेश्ेकेनपक्ष्;मनेेै।थ्नंीमकिसएअलध्िाटबचअसब,ानदिादिर्ांारिेांइेवसनजमद्धातहंससबसझवतकनेलिएहाश्कैकन्ंहवतरयजएकदाँपीसतेसपक्ष्हेीै।ाइवतरवफअयेिअकाश्िअफििेाहकर्स्ेयहयाानिवांेुवउगएथतीेसमाौीरसभ्ेइेहीकेअरराअदां±रोददेैइाारैकर्कध्किसवफंभ्र्ेबइअेहसिअैवफंामंा±आरासतह।क्षमंसवाण्पअध्तिारभ्ीक्रयएकार्ाकीै।ाािँरइसहंजतकर इस्मलेश्रीााोटलप़फानरउसफेघ्रसेपनेाकरासमायारस्ेाइनजकेीेपाअघतझ।ततवरसाकाक्श्ीेदगौनाचाहनयि। इस्मलाााकरइघ्पार्वफ पुल दूकीुाध्कदन श्रीताााजघ्ाकर ाइनजकहयइस्मलेश्रीााोयबाा - ततअपेासेू ीु नकहँाअैफिबएमडजअेदसेैाेनघ्ददतुेररँु़ाूचहरध्पाा।राचपार सदँमु़ााअैपलापररेवा ेीजेारफपलेाडेरकााहसेााहिएो,ध्ैेजुँरकअदँमाडसमडजअेलभ्ग0ीरोेबदुहंकडाार्ो़ेु़ाग1टनफतेबपफएााजाएव।मवम़्ख्िइदग।दार्ेाजैेहार्केाकागतम्े रबमंकाटगीदार्ेीउगीासीवफपरीहोछीइिगसकपोुंएलदलररेख्। पहलाहमरह।ारेैघ्ीाक्यइमइवफगबाय?यतमसठ रकेा?ास्लछतााउीते✤ाुगुसलक्ेह✤हातख्िअे - दश्रीाामइकबारस्ेरलतेहहँवस्दाजितइलतापीवाराय ोताास्एचकपुचीहँत? अइमालेघ्रेीाोघ्रोेएिातबाा।✤बइफसजवानफराअस्वश्रफवस्ेातजलतकतुहंक्ष्3तिबगण्तााूमंगलनमी4यम्ेाक‘ाज’ीिकीकेाकादिब् चटाह?ंीदयैब्िीेकदरस्ेेएब़बसदख्।वफएसगनएनतंकक्े हछालमिााेाडाुदिख्इदरााार्ेह।थ्5ब्िीवफानसगर्ाराँु़इ।बहस़बसगउेमेइबमगअउेक्ेलसअएर् डेैडवकीू ीतदख्सतथ्ीराी।दसहेका1 ब्िीावफसझहंा।हकयथ्?हकलमीाबक्एगकेुछनअयसाावपपरढ़इअैवासदख्नलीबसवफइतहदार्ेचगाहेेाक्ुछइिर्रे।सख्ँगारद4रााहथ्। क्तु ाचकेाविबसजसचाका?योतेकेैी़यीमसहक्ीथ्हज्इबक्ेीान - ानवलसहेपख्िींयअेकजे़मश्7ातह।सकअेसातंरसांाहाेैसमेीाााडहमलोाख्सख्य व ेअमेसमेानससखाग?ंाा - नै - येी✤ फनींह5ाकचत्रे बसेचेानींयख्िीाग?✤ािमनकैसाोंी - लीख्हअगगिलीकाफि5ेा±रफु़,ाउेानींख्यख्िेीरब्बपसइपडतसै - ाा?✤ एरबमेसदरतेकग✤क्तु ाचकेाअिरुइबसकेालातेवफोायोतेकमकेे हसगसतखलमहगसेदै?सहचिारश्नगअेीत्रलिापाा। 334 3 5216156121 5 2 4456 खक6 गघ्ा34 पतााागेलअइसरकअवफतकाटकगारनअेउेााअैउकअगअगतीृऐेा़पा।केास - हामबसरलज्िाटीलसांपअगअगंभ।तेललगेररह - रुे्रगेेवकक्यामइबसकपयेकेइर्ालालेेलिएसतहेतसकााख्ख्नफ रेा?

>Cover> charset="utf-8"/> name="viewport" content="width=1212, height=1568"/>
5
nqfu;k
oqQN
,slh
fn[krh
gS
xIiw
dh
gokbZ
;k=kk
xIiw
,
d
NksVk&lk
cgknqj
pwgk
FkkA
,
d
fnu
mlus
ns[kk
f
d
cPps
,
d
cM+s
ls
xSl
osQ
xqCckjs
osQ
lkFk
[ksy
jgs
gSaA
xqCckjk
mM+k
vkSj
dejs
dh
Nr
ls
tk
Vdjk;kA
xIiw
[kq'kh
ls
>we
x;kA
rHkh
mls
oqQN
lw>kA
vxys
fnu
tc
cPps
LowQy
pys
x,
rks
xIiw
xqCckjs
osQ
/kxs
ls
Åij
p<+
x;kA
vc
og
Åij
ls
ia[ks
dh
ia[kqfM+;k¡
ns[k ldrk FkkA
ia[kk
uhps
ls
oSQlk
fn[krk
gS]
cukdj
ns[kksA
vc
xIiw
us
uhps
ns[kkA
mls
fcLrj
fn[kkbZ
fn;k]
oqQlhZ
fn[kkbZ
nh]
,
d
est
fdrkcksa
ls
H +
kjh
gqbZ
vkSj
nwljh
est
ij
cksry]
tx
vkSj
iQy
vkfn
j[ks
gq,
FksA
f
+p=k
esa
phtksa
dks
igpkuksA
bu
+
fdruh
/wy
teh
gSA
uhps
ls
r
+ks
fdrus
lkiQ
fn[krs
gSa!
vksg!
bu
ia[kqfM+;ksa
ij
iuhj
<w¡<+
jgh
gksxhA
ns[k
Hkh
ugha
ldrh
f
d
og
tx
ds
Åij
j[kk gSA
;s cq¼w fpadh
vyx&vyx
n`f"Vdks.kksa
ls
vkSj
nwfj;ksa
ls
ns[kus
ij
oLrqvksa
dh
vko`Qfr
vkSj
yEckbZ&pkSM+kbZ
vyx
fn[krh
gSa]
bl
ij
c
+Ppksa
dks
i;kZIr
ppkZ
dh
Tk:jr
gSA
ysfdu
è;ku
j[ksa
f
d
dgkuh
dk
vkuan
cuk
jgsA
52

RELOAD if chapter isn't visible.