द्वितीयः पाठः गुणवती कन्या प्रस्तुत पाठ महाकवि दण्डी द्वारा रचित दशवुफमारचरित नामक गद्यकाव्य के षष्ठ उच्छ्वास से सम्पादित कर संकलित है। यहाँ मित्रागुप्त अपने विचित्रा वृत्तान्त के अन्तगर्त गोमिनी नामक कन्या की कथा सुनाता है जो एक प्रस्थ ;32 पलों के बराबरद्ध धन से एक व्यक्ित को सम्पूणर् भोजन कराने का प्रबन्ध् करती है। अस्ित द्रविडेषु का×ची नाम नगरी। तस्यामनेककोटिसारः श्रेष्िठपुत्राः शक्ितवुफमारो नामासीत्। सो{ष्टादशवषर्देशीयः चिन्तामापÂः - ‘नास्त्यदाराणाम् अननुगुणदाराणां वा सुखम्। तत्कथं नु गुणवद् विन्देयं कलत्राम्।’ स वस्त्रान्तपिन(शालिप्रस्थो दारग्रहणाय भुवमभ्रमत्। यां कामपि लक्षणवतीं कन्यां विलोक्य स पृच्छति - ‘भद्रे! शक्नोष्िा किमनेन शालिप्रस्थेन गुणवदÂम् अस्मान् भोजयितुम्?’ एवं कृते स हसितावध्ूतः गृहाद् गृहं प्रविश्याभ्रमत्। एकदा स कावेरीतीरपत्तने विगलितसमृ¯( विरलभूषणां वुफमारीमपश्यत्। तस्या अतुलितरूपसम्पदाभ्िाभूतः शक्ितवुफमारो{चिन्तयत् - सेयमाकृतिनर् शीलविरोध्ि - नी। आसज्जति मे हृदयमस्यामेव। तदेनां परीक्ष्योद्वहामि। स्नेहपूणर्दृष्िटः स आह - ‘अस्ित ते कौशलं शालिप्रस्थेनानेन सम्पÂमाहारम् अस्मान् भोजयितुम्?’ ततस्तया वृ(दासी साभ्िाप्रायमालोकिता। तस्य हस्तात् प्रस्थमात्रां धान्यमादाय स्वगृहस्य चत्वरे तं प्रक्षालितपादम् उपावेशयत्। ततस्तान् सुरभीन् शालीनातपे कििचद् अनेककोटिसारः - अनेककोटिः सारः ;ध्नम्द्ध यस्य - जिसके पास अनेक करोड़ धन हो विन्देयम् - प्राप्तव्यम् - प्राप्त करना चाहिए कलत्राम् - पत्नी - पत्नी शालिः - कलमः/तण्डुल - विशेषः - धन ;चावलद्ध प्रस्थः - द्वा¯त्राशत् पलात्मकः मापः - एक विश्िाष्ट माप ;32 पलों के बराबरद्ध गुणवदÂम् - स्वादिष्टम् अÂम् - स्वादिष्ट और पौष्िटक आहार हसितावध्ूतः - हसितेन अवध्ूतः/उपहासेन तिरस्कृतः - उपहास द्वारा तिरस्कृत तीरम् - तटम् - तट पत्तनम् - नगरम् - नगर, कस्बा विगलितसमृिम् - विगलिता समृिः यस्याः ताम् - निध्र्न आसज्जति - आकृष्टो भवति - आकृष्ट हो रहा है परीक्ष्य - परीक्षां कृत्वा - परीक्षा करके उद्वहामि - विवाहं करोमि - विवाह करता हूँ साभ्िाप्रायम् - अभ्िाप्रायेण सहितम् - अभ्िाप्रायपूवर्क चत्वरे - प्रांगणे - आँगन में प्रक्षालितपादम् - प्रक्षालितौ पादौ यस्य तम् - ध्ुले हुए पैर वाले का उपावेशयत् - - - बैठाया सुरभीन् - सुरभ्िासहितान् - सुगन्िध्त आतपे - घमेर् - ध्ूप में विशोष्य - शुष्कीकृत्य - सुखाकर मुहुमुर्हुः - वारम्वारम् - बार - बार परिवत्यर् - परिवतर्नं विधय - उलट - पुलट कर समायाम् भूमौ - समतल - भूमौ अघ‘यत् - घ‘नम् अकरोत् तुषेभ्यः - शालित्वग्िभः काकिणीभ्िाः - पणवैफः स्थालीम् - पात्राविशेषम् शरावद्वयम् - वंफसद्वयम्/वध्र्मानकद्वयम् आहर - आनय उलूखले - लोकभाषायाम् ओखल इति प्रसि(े पात्रो मुसलेन - वुफ‘नयन्त्राविशेषेण शोध्यित्वा - स्वच्छीकृत्य असकृत् - वारम्वारम् प्रक्षाल्य - निमर्लीकृत्य क्वथ्िातजले - उष्णजले अम्भसा - जलेन शमयित्वा - शान्तं कृत्वा, निवार्पयित्वा कृष्णाघõारान् - अदग्ध्काष्ठान् चि×चापफलम् - तिन्ितणी व्य×जनादिकम् - शाकादिकम् आमलकम् - आमलकेन निमिर्तम् पफलकम् - काष्ठासनम् आरुह्य - अध्िरुह्य लवित्वा - कत्तर्यित्वा भोजनाधरम् - भोजनस्य आधरम् पेयोपहारपूवर्म् - पेयोपहारपूवर्कम् - समतल भूमि पर - वूफटा - धन की भूसी से - पैसों से, कौड़ी से - थाली - दो प्याले, दो कटोरे - लाओ - ओखली में - मूसल से - सापफ करके - बार - बार - सापफ करके - गरम जल में - जल से - ठंढा करके - कोयलों को - इमली - सब्जी आदि - आँवले का - चैकी पीढ़ा - चढ़कर - काटकर - भोजन का आधर - भोजन से पहले पीने वाले पेय पदाथर् के साथ घृतसहितोदनम् - घृतयुक्तम् ओदनम् - घृतयुक्त भात श्िाश्िारवारिणा - शीतलेन जलेन - शीतल जल से उपयम्य - परिणीय - विवाह करके गृहिणः - गृहस्थस्य - गृहस्थ का दारगुणाः - स्त्राीगुणाः - स्ित्रायों के गुण ;दारा - पत्नीद्ध 1.अधोलिख्िातानां प्रश्नानाम् उत्तराण्िा संस्कृतभाषया लिखत - ;कद्ध शक्ितवुफमारः कस्यां चिन्तायाम् आपÂः आसीत्? ;खद्ध कावेरीतीरपत्तने स्िथता वुफमारी कीदृशी आसीत्? ;गद्ध वुफमारीं विलोक्य शक्ितवुफमारः किम् अचिन्तयत्? ;घद्ध अघõारम् विक्रीय तया वुफमायार् ¯क क्रीतम्? ;घद्ध वुफमारी अतिथये भोजनाथ± ¯क दत्तवती? ;चद्ध इयं कथा कस्मात् ग्रन्थात् उद्ध्ृता कश्च अस्याः प्रणेता? 2.स्थूलपदानि आध्ृत्य प्रश्ननिमार्णं वुफरुत - ;कद्ध इमान् तुषान् स्वणर्कारेभ्यो देहि। ;खद्ध तया वृ(दासी साभ्िाप्रायम् आलोकिता। ;गद्ध तान् तण्डुलान् क्वथ्िातजले प्राक्ष्िापत्। ;घद्ध सा कन्या अतिथ्िां स्नानाय प्रेरितवती। 3.‘क’ स्तम्भे दत्तानां पदानां समानाथर्वंफ पदं ‘ख’ स्तम्भे दत्तम्। तौ यथोचितं योजयत - ‘क’ ‘ख’ ;कद्ध कलत्राम् वारम्वारम् ;खद्ध पत्तनम् तिन्ितणी ;गद्ध अम्भसा ;घद्ध मुहुमुर्हुः ;घद्ध चि×चापफलम् पत्नी जलेन नगरम् 4 कोष्ठकात् उचितं पदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत - ;कद्ध सः विगलितसमृिं विरलभूषणां ..................अपश्यत्। ;वुफमारीम्/वुफमारम्द्ध ;खद्ध अस्ित द्रविडेषु ..................नाम नगरी। ;क×चनपुरं/का×चीद्ध ;गद्ध इन्ध्नानि अम्भसा ..................कृष्णाघõारानपि प्रेष्िातवती। ;शमयित्वा/प्रज्वाल्यद्ध ;घद्ध सा कन्या धत्राीमुखेनाति¯थ ..................प्रेरितवती। ;स्नानाय/शयनायद्ध ;घद्ध श्िाश्िारवारिणा पेयमाचमनं च ..................। ;कृतवती/दत्तवतीद्ध 5 उदाहरणमनुसृत्य पाठात् चित्वा च समस्तपदानि लिखत - यथा - प्र $ विश् $ ल्यप् = प्रविश्य ;कद्ध वि $ शुष् $ ल्यप् ;खद्ध परि $ वृत् $ ल्यप् ;गद्ध उप $ यम् $ ल्यप् = = = .................................... ;घद्ध प्र $ क्षाल् $ ल्यप् ;घद्ध पा $ ण्यत् ;चद्ध कृ $ ण्यत् = = = .................................... 6 रेखािड्ढतानि सवर्नामपदानि कस्य कृते प्रयुक्तानि तानि लिखत - ;कद्ध सः अष्टादशवषर्देशीयः चिन्तामापÂः। ;खद्ध तस्याः अतुलितरूपसम्पदाभ्िाभूतः शक्ितवुफमारः अचिन्तयत्। ;गद्ध आसज्जति मे हृदयम् अस्याम् एव। ;घद्ध तया अस्य शयनस्य व्यवस्थापि कृता। 7 ;कद्ध सन्िध्ं वुफरुत - ;पद्ध न $ अस्ित ;पपद्ध गुणवत् $ अÂम् $ अदाराणाम् = = ................................ ;पपपद्ध सा$ इयम् = ;पअद्धपरीक्ष्य $ उद्वहामि = ;अद्धपुनः $ अम्भसा = ;खद्ध निम्नलिख्िातशब्दानां सहायतया वाक्यप्रयोगं वुफरुत - प्रक्षाल्य, अम्भसा, पत्तने, मुहुमुर्हुः, चत्वरे परियोजनाकायर्म् शक्ितवुफमारः परिणयाय स्ित्रायां यत्कौशलम् अपेक्षते स्म तत् वतर्मानदेशकालदृष्ट्या समीचीनम् अस्ित न वा इति स्वविचारं स्वभाषया प्रकाशयत। 1.ण्यत् प्रत्यय - ‘योग्य’ अथर् में ण्यत् प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। पीने योग्य - पेयम् ;पा $ ण्यत्द्ध करने योग्य - कायर्म् ;कृ $ ण्यत्द्ध चुराने योग्य - चैयर्म् ;चुर् $ ण्यत्द्ध हरने योग्य - हायर्म् ;हृ $ ण्यत्द्ध 2.अम्भस् ;पानीद्ध नपुंसकलिघõ विभ्िाक्तः एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम् प्रथमा अम्भः अम्भसी अम्भांसि द्वितीया अम्भः अम्भसी अम्भांसि तृतीया अम्भसा अम्भोभ्याम् अम्भोभ्िाः चतुथीर् अम्भसे अम्भोभ्याम् अम्भोभ्यः पंचमी अम्भसः अम्भोभ्याम् अम्भोभ्यः षष्ठी अम्भसः अम्भसोः अम्भसाम् सप्तमी अम्भसि अम्भसोः अम्भस्सु पयस् नभस् आदि शब्दों के रूप अम्भस् के समान ही चलते हैं। 3 साभ्िाप्रायमालोकिता - अभ्िाप्राय के साथ देखी गयी। सामान्य रूप से देखने तथा अभ्िाप्रायपूवर्क देखने में अन्तर होता है। यहाँ वुफमारी ने दासी को अभ्िाप्राय के साथ देखा है ताकि दासी उनके अभ्िाप्राय को समझ ले। दासी ने वुफमारी की उस दृष्िट के अभ्िाप्राय को भलीभाँति समझ लिया है। यहाँ वुफमारी का दासी को देखने का अभ्िाप्राय था कि वण्िाव्फपुत्रा को यह उत्तर देना कि मुझमंे इस कायर् को करने का कौशल है अथार्त् मैं यह काम कर सकती हूँ इसलिए तुम इनके हाथ से धन की पोटली ले लो। 4 सेयमाकृतिनर् शीलविरोध्िनी - यह आकृति शीलविरोध्िनी नहीं है। अथार्त् यह शीलवती बालिका है, इसके चेहरे तथा भावभंगिमा को देखकर इसकी सच्चरित्राता का आभास हो जाता है पिफर भी केवल मन की आवाज पर आँखें मूँद कर विश्वास करना ठीक नहीं। 5 लवित्वा √लूम् छेदने $ क्त्वा ;सेट्द्ध गुण अवादेशः।

>2>

Shemusi Chapter-2


द्वितीयः पाठः

बुद्धिर्बलवती सदा

प्रस्तुतोऽयं पाठः "शुकसप्ततिः" कथाग्रन्थस्य सम्पादनं कृत्वा संगृहीतोऽस्ति। अत्र पाठांशे स्वलघुपुत्राभ्यां सह काननमार्गेण पितृगृहं प्रति गच्छन्त्याः बुद्धिमतीति नाम्न्याः महिलायाः मतिकौशलं प्रदर्शितो वर्तते। या पुरतः समागतं सिंहमपि भीतिमुत्पाद्य ततः निवारयति। इयं कथा नीतिनिपुणयोः शुकसारिकयोः कथामाध्यमेन सद्वृत्तेः विकासार्थं प्रेरयति।


अस्ति देउलाख्यो ग्रामः। तत्र राजसिंहः नाम राजपुत्रः वसति स्म। एकदा केनापि आवश्यककार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। मार्गे गहनकानने सा एकं व्याघ्रं ददर्श। सा व्याघ्रमागच्छन्तं दृष्ट्वा धार्ष्ट्यात् पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य जगाद–"कथमेकैकशो व्याघ्रभक्षणाय कलहं कुरुथः? अयमेकस्तावद्विभज्य भुज्यताम्। पश्चाद् अन्यो द्वितीयः कश्चिल्लक्ष्यते।"

इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिदियमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुलचित्तो नष्टः।

निजबुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद् व्याघ्रस्य भामिनी।

अन्योऽपि बुद्धिमाँल्लोके मुच्यते महतो भयात्।।

भयाकुलं व्याघ्रं दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः शृगालः हसन्नाह– "भवान् कुतः भयात् पलायितः?"

व्याघ्रः- गच्छ, गच्छ जम्बुक! त्वमपि किञ्चिद् गूढप्रदेशम्। यतो व्याघ्रमारीति या शास्त्रे श्रूयते तयाहं हन्तुमारब्धः परं गृहीतकरजीवितो नष्टः शीघ्रं तदग्रतः।

शृगालः- व्याघ्र! त्वया महत्कौतुकम् आवेदितं यन्मानुषादपि बिभेषि?

व्याघ्रः- प्रत्यक्षमेव मया सात्मपुत्रावेकैकशो मामत्तुं कलहायमानौ चपेटया प्रहरन्ती दृष्टा।

जम्बुकः- स्वामिन्! यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम्। व्याघ्र! तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखमपीक्षते यदि, तर्हि त्वया अहं हन्तव्यः इति।

व्याघ्रः- शृगाल! यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा वेलाप्यवेला स्यात्।

जम्बुकः- यदि एवं तर्हि मां निजगले बद्ध्वा चल सत्वरम्। स व्याघ्रः तथाकृत्वा काननं ययौ। शृगालेन सहितं पुनरायान्तं व्याघ्रं दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती

चिन्तितवती-जम्बुककृतोत्साहाद् व्याघ्रात् कथं मुच्यताम्? परं प्रत्युत्पन्नमतिः सा जम्बुकमाक्षिपन्त्यङ्गल्या तर्जयन्त्युवाच–

रे रे धूर्त त्वया दत्तं मह्यं व्याघ्रत्रयं पुरा।

विश्वास्याद्यैकमानीय कथं यासि वदाधुना।।

इत्युक्त्वा धाविता तूर्णं व्याघ्रमारी भयङ्करा।

व्याघ्रोऽपि सहसा नष्टः गलबद्धशृगालकः।।

एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजाद् भयात् पुनरपि मुक्ताऽभवत्। अत एव उच्यते-

बुद्धिर्बलवती तन्वि सर्वकार्येषु सर्वदा।।

शब्दार्थाः

भार्या - पत्नी - पत्नी-Wife

पुत्रद्वयोपेता - पुत्रद्वयेन सहिता - दोनों पुत्रों के साथ-With both sons

उपेता - युक्ता - युक्त-Alongwith

कानने - वने - जंगल में-In the forest

ददर्श - अपश्यत् - देखा-Saw

धार्ष्ट्यात् - धृष्टभावात् - ढिठाई से-With audaciousness

चपेटया - करप्रहारेण - थप्पड़ से- With a slap

प्रहृत्य - चपेटिकां दत्त्वा/प्रहारं कृत्वा - थप्पड़ मारकर- Attacking

जगाद - उक्तवती - कहा-He/she said

कलहः - विवाद - झगड़ा-Quarrel

विभज्य - विभक्तं कृत्वा - अलग-अलग करके (बाँटकर)-Dividing/sharing

लक्ष्यते - अन्विष्यते - देखा जाएगा, ढूँढ़ा जाएगा-Will search

व्याघ्रमारी - व्याघ्रं मारयति (हन्ति) इति - बाघ को मारने वाली- Tiger killer lady

नष्टः - मृतः, पलायितः - भाग गया-Ran Away

भामिनी - भामिनी, रूपवती स्त्री - रूपवती स्त्री -Beautiful Lady

जम्बुकः - शृगालः - सियार-Jackal

गूढप्रदेशम- गुप्तप्रदेशम् - गुप्त प्रदेश में- In a hidden place

गृहीतकरजीवितः - हस्ते प्राणान्नीत्वा - हथेली पर प्राण लेकर -Risking life

आवेदितम् - विज्ञापितम् - बताया-Revealed

प्रत्यक्षम् - समक्षम् - सामने-In front of eyes

सात्मपुत्रौ - सा आत्मनः पुत्रौ - वह अपने दोनों पुत्रों को -She to her both sons

एकैकशः - एकम् एकं कृत्वा - एक एक करके-One by one

अत्तुम् - भक्षयितुम् - खाने के लिए-To eat

कलहायमानौ - कलहं कुर्वन्तौ - झगड़ा करते-Both of them हुए (दो) को quarreling

प्रहरन्ती - प्रहारं कुर्वाणा - मारती हुई-Attacking

ईक्षते - पश्यति - देखती है-Sees

वेला - समयः - शर्त-Condition

आक्षिपन्ती - आक्षेपं कुर्वाणा - आक्षेप करती हुई, झिड़कती हुई, भर्त्सना करती हुई-Scolding

तर्जयन्ती - तर्जनं कुर्वाणा - धमकाती हुई, डाँटती हुई-Threatening

विश्वास्य - समाश्वस्य - विश्वास दिलाकर-Assuring

तूर्णम् - शीघ्रम् - जल्दी, शीघ्र-Quickly

भयङ्करा - भयं करोति इति - भयोत्पादिका-Horrible lady

गलबद्ध-गले बद्धः शृगालः -गले में बंधे हुए-Jackals

शृगालकः -   शृगाल वाला-tied to his neck


अन्तिमस्य श्लोकस्य अन्वयः-

रे रे धूर्त! त्वया मह्यं पुरा व्याघ्रत्रयं दत्तम्। विश्वास्य (अपि) अद्य एकम् आनीय कथं यासि इति अधुना वद। इति उक्त्वा भयरा व्याघ्रमारी तूर्णं धाविता। गलबद्ध शृगालकः व्याघ्रः अपि सहसा नष्टः। हे तन्वि! सर्वदा सर्वकार्येषु बुद्धिर्बलवती।

अभ्यासः

1.एकपदेन उत्तरं लिखत–

(क) बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रं ददर्श?

(ख) भामिनी कया विमुक्ता?

(ग) सर्वदा सर्वकार्येषु का बलवती?

(घ) व्याघ्रः कस्मात् बिभेति?

(ङ) प्रत्युत्पन्नमतिः बुद्धिमती किम् आक्षिपन्ती उवाच?

2. अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतभाषया लिखत– 

(क) बुद्धिमती केन उपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता?

(ख) व्याघ्रः किं विचार्य पलायितः?

(ग) लोके महतो भयात् कः मुच्यते?

(घ) जम्बुकः किं वदन् व्याघ्रस्य उपहासं करोति?

(ङ) बुद्धिमती शृगालं किम् उक्तवती?

3. स्थूलपदमाधृत्य प्रश्ननिर्माणं कुरुत–

(क) तत्र राजसिंहो नाम राजपुत्रः वसति स्म।

(ख) बुद्धिमती चपेटया पुत्रौ प्रहृतवती।

(ग) व्याघ्रं दृष्ट्वा धूर्तः शृगालः अवदत्।

(घ) त्वं मानुषातबिभेषि।

(ङ) पुरा त्वया मह्यं व्याघ्रत्रयं दत्तम्।

4. अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारेण योजयत–

(क) व्याघ्रः व्याघ्रमारी इयमिति मत्वा पलायितः।

(ख) प्रत्युत्पन्नमतिः सा शृगालं आक्षिपन्ती उवाच।

(ग) जम्बुककृतोत्साहः व्याघ्रः पुनः काननम् आगच्छत्।

(घ) मार्गे सा एकं व्याघ्रम् अपश्यत्।

(ङ) व्याघ्रं दृष्ट्वा सा पुत्रौ ताडयन्ती उवाच-अधुना एकमेव व्याघ्रं विभज्य भुज्यताम्।

(च) बुद्धिमती पुत्रद्वयेन उपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता।

(छ) ‘त्वं व्याघ्रत्रयम् आनेतुं’ प्रतिज्ञाय एकमेव आनीतवान्।

(ज) गलबद्ध शृगालकः व्याघ्रः पुनः पलायितः।

5. सन्धिं/सन्धिविच्छेदं वा कुरुत–

(क) पितुर्गृहम् - ..........................+ ..........................

(ख) एकैकः - ..........................+ ..........................

(ग) .......................... - अन्यः+ अपि

(घ) .......................... - इति+ उक्त्वा

(ङ) .......................... - यत्र+ आस्ते

6. अधोलिखितानां पदानाम् अर्थः कोष्ठकात् चित्वा लिखत-

(क) ददर्श - (दर्शितवान्, दृष्टवान्)

(ख) जगाद - (अकथयत्, अगच्छत्)

(ग) ययौ - (याचितवान्, गतवान्)

(घ) अत्तुम् - (खादितुम्, आविष्कर्तुम्)

(ङ) मुच्यते - (मुक्तो भवति, मग्नो भवति)

(च) ईक्षते - (पश्यति, इच्छति)

7. (अ) पाठात् चित्वा पर्यायपदं लिखत–

(क) वनम् - ..........................

(ख) शृगालः - ..........................

(ग) शीघ्रम् - ..........................

(घ) पत्नी - ..........................

(ङ) गच्छसि - ..........................

(आ) पाठात् चित्वा विपरीतार्थकं पदं लिखत–

(क) प्रथमः - ..........................

(ख) उक्त्वा - ..........................

(ग) अधुना - ..........................

(घ) अवेला - ..........................

(ङ) बुद्धिहीना - ..........................

परियोजनाकार्यम्

बुद्धिमत्याः स्थाने आत्मानं परिकल्प्य तद्भावनां स्वभाषया लिखत।

योग्यताविस्तारः

यह पाठ शुकसप्ततिः नामक प्रसिद्ध कथाग्रन्थ से सम्पादित कर लिया गया है। इसमें अपने दो छोटे-छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते से पिता के घर जा रही बुद्धिमती नामक नारी के बुद्धिकौशल को दिखाया गया है, जो सामने आए हुए शेर को डराकर भगा देती है। इस कथाग्रन्थ में नीतिनिपुण शुक और सारिका की कहानियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सद्वृत्ति का विकास कराया गया है।

भाषिकविस्तारः

ददर्श-दृश् धातु, लिट् लकार, प्रथम पुरुष, एकवचन

विभेषि ‘भी’ धातु, लट् लकार, मध्यम पुरुष, एकवचन।

प्रहरन्ती - प्र+ हृ धातु, शतृ प्रत्यय, स्त्रीलिङ्ग।

गम्यताम् - गम् धातु, कर्मवाच्य, लोट् लकार, प्रथमपुरुष, एकवचन।

ययौ - ‘या’ धातु, लिट् लकार, प्रथमपुरुष, एकवचन।

यासि - गच्छसि।

समास

गलबद्ध शृगालकः - गले बद्धः शृगालः यस्य सः।

प्रत्युत्पन्नमतिः - प्रत्युत्पन्ना मतिः यस्य सः।

जम्बुककृतोत्साहात् - जम्बुकेन कृतः उत्साहः - जम्बुककृतोत्साहः तस्मात्।

पुत्रद्वयोपेता - पुत्रद्वयेन उपेता।

भयाकुलचित्तः - भयेन आकुलः चित्तम् यस्य सः।

व्याघ्रमारी - व्याघ्रं मारयति इति।

गृहीतकरजीवितः - गृहीतं करे जीवितं येन सः।

भयड्क.रा - भयं करोति या इति।

ग्रन्थ-परिचय – शुकसप्ततिः के लेखक और काल के विषय में यद्यपि भ्रान्ति बनी हुई है, तथापि इसका काल 1000 ई. से 1400 ई. के मध्य माना जाता है। हेमचन्द्र ने (1088-1172) में शुकसप्ततिः का उल्लेख किया है। चौदहवीं शताब्दी में इसका फारसी भाषा में ‘तूतिनामह’ नाम से अनुवाद हुआ था।

शुकसप्ततिः का ढाँचा अत्यन्त सरल और मनोरंजक है। हरिदत्त नामक सेठ का मदनविनोद नामक एक पुत्र था। वह विषयासक्त और कुमार्गगामी था। सेठ को दुःखी देखकर उसके मित्र त्रिविक्रम नामक ब्राह्मण ने अपने घर से नीतिनिपुण शुक और सारिका लेकर उसके घर जाकर कहा-इस सपत्नीक शुक का तुम पुत्र की भाँति पालन करो। इसका संरक्षण करने से तुम्हारा दुख दूर होगा। हरिदत्त ने मदनविनोद को वह तोता दे दिया। तोते की कहानियों ने मदनविनोद का हृदय परिवर्तन कर दिया और वह अपने व्यवसाय में लग गया।

व्यापार प्रसंग में जब वह देशान्तर गया तब शुक अपनी मनोरंजक कहानियों से उसकी पत्नी का तब तक विनोद करता रहा जब तक उसका पति वापस नहीं आ गया। संक्षेप में शुकसप्ततिः अत्यधिक मनोरंजक कथाओं का संग्रह है।

हन् (मारना) धातोः रूपम्।

लट्लकारः

                  एकवचनम्    द्विवचनम्     बहुवचनम् 

प्रथमपुरुषः             हन्ति        हतः        घ्नन्ति

मध्यमपुरुषः            हन्सि        हथः         हथ

उत्तमपुरुषः            हन्मि        हन्वः         हन्मः

लृट्लकारः

                  एकवचनम्    द्विवचनम्     बहुवचनम् 

प्रथमपुरुषः           हनिष्यति     हनिष्यतः      हनिष्यन्ति

मध्यमपुरुषः          हनिष्यसि      हनिष्यथः     हनिष्यथ

उत्तमपुरुषः           हनिष्यामि      हनिष्यावः     हनिष्यामः

लङ्लकारः

                  एकवचनम्    द्विवचनम्     बहुवचनम् 

प्रथमपुरुषः            अहन्        अहताम्       अघ्नन्

मध्यमपुरुषः            अहः        अहतम्       अहत

उत्तमपुरुषः            अहनम्       अहन्व        अहन्म

लोट्लकारः

                  एकवचनम्    द्विवचनम्     बहुवचनम् 

प्रथमपुरुषः             हन्तु        हताम्        घ्नन्तु

मध्यमपुरुषः            जहि        हतम्         हत

उत्तमपुरुषः            हनानि       हनाव        हनाम

विधिलिङ्लकारः

                  एकवचनम्    द्विवचनम्     बहुवचनम् 


प्रथमपुरुषः           हन्यात्       हन्याताम्       हन्युः

मध्यमपुरुषः          हन्याः       हन्यातम्       हन्यात

उत्तमपुरुषः          हन्याम्        हन्याव        हन्याम

RELOAD if chapter isn't visible.