;पपपद्ध ै।ै ऽ ऽ ऽ ऽ ;ठद्ध 1रू 6ण्1 ए व् ।ठब्क् व्ठ त्र व्क् व्।ब् व्क्ठ रू ;क्द्ध ;बउ द्ध 2रू ।ठब् ।क् त्र 2 बउए ठक् त्र 3 बउए ।ठ ।ब् ठब् त्र 7ण्5 बउ क्म्  ठब् क् म् क्म् ;।द्ध 2ण्5 रू ;ठद्ध ;ठद्ध 3 ;ब्द्ध 5 ;क्द्ध 6 22;।द्ध ठक्ण् ब्क् त्रठब्;ठद्ध ।ठण् ।ब्त्रठब्22;ब्द्ध ठक्ण् ब्क्त्र।क्;क्द्ध ।ठण् ।ब्त्र ।क्;।द्ध 9बउ ;ठद्ध 10बउ ;ब्द्ध 8बउ ;क्द्ध 20बउ 3ण्  ।ठ ब््  म् क्थ्  ।ठ ब्ए  क्म् थ् ;।द्ध ठब्ण् म्थ् त्र।ब्ण् थ्क् ;ठद्ध ।ठण् म्थ्त्र ।ब्ण् क्म् ;ब्द्ध ठब्ण् क्म्त्र ।ठण् म्थ् ;क्द्ध ठब्ण् क्म्त्र ।ठण् थ्क् ;।द्ध च्फत् ् ब्।ठ ;ठद्ध च्फत् ् ।ठब् ;ब्द्ध ब्ठ। ् च्फत् ;क्द्ध ठब्। ् च्फत् च्।त्र 6 बउएच्ठत्र3बउए च्ब्त्र2ण्5बउए च्क्त्र5बउए  ।च्ठ त्र 50°  ब्क्च् त्र 30°  च्ठ। ;।द्ध 50° ;ठद्ध 30° ;ब्द्ध 60° ;क्द्ध 100° 6ण् क्म्थ् च्फत् ए क् त्र फ त्त्र म् 64 म्थ् क्थ् क्म्म्थ् ;।द्ध  ;ठद्ध  च्त् च्फ च्फत्च् क्म्क्थ् म्थ्क्म् ;ब्द्ध  ;क्द्ध  फत्च्फ त्च्फत् 7ण् ।ठब् क्म्थ् ए ठ त्र म्ए थ् त्र ब् ।ठ त्र 3 क्म् ंत ;च्त्फद्ध ठब् 18ण् ।ठब् ् च्फत् ंत ;ठब्।द्ध फत् 3 ;।द्ध 9 ;ठद्ध 3 11;ब्द्ध ;क्द्ध 3 9 9ण् ।ठब् ् क्थ्म्ए । त्र30°ए ब् त्र 50°ए ।ठ त्र 5 बउए ।ब् त्र 8 बउ क्थ्त्र 7ण्5 बउ ;।द्ध क्म् त्र 12 बउए थ् त्र 50° ;ठद्ध क्म् त्र 12 बउए थ् त्र 100° ;ब्द्ध म्थ् त्र 12 बउए क् त्र 100° ;क्द्ध म्थ् त्र 12 बउए क् त्र 30° ।ठ ठब्10ण् ।ठब्क्म्थ् ए  क्म् थ्क् ;।द्ध ठत्र म् ;ठद्ध । त्र क् ;ब्द्ध ठत्र क् ;क्द्ध ।त्र थ् ंत ;।ठब्द्ध 911ण्  ।ठब् ्  फत्च्ए ए ।ठत्र18बउ ठब् त्र 15 बउ च्त् ंत ;च्फत्द्ध 4 20;।द्ध 10 बउ ;ठद्ध 12बउ ;ब्द्ध बउ ;क्द्ध 8बउ 3 65 12ण्  च्फत् ;।द्ध च्त् ण् फत् त्र त्ै2 ;ब्द्ध च्त्2 ़ फत्2 त्र च्फ2 च्फ ै च्ै त्र फै त्र त्ै ;ठद्ध फै2 ़ त्ै2 त्र फत्2 ;क्द्ध च्ै2 ़ त्ै2 त्र च्त्2 22 222 रू ।ठत्र576ए ठब्त्र100 ।ब्2 त्र 676 ।ब्त्र।ठ़ठब्2रू क्म्थ् क्म् क्थ् च् फ क्च्त्र5बउए क्म्त्र15बउए क्फत्र6बउ फथ् त्र 18 बउ च्फ  म्थ्क्च् 51 क्फ 6 1 रूए च्म् 15  52 फथ् 18 3 क्च् क्फच्फम्थ् च्म् फथ् क्म् म्थ् घ्घ्3रू  थ्म्क् ्  ैज्न् ैज् ज्न् रू थ्  ैए म्  ज् क्  न् म्थ् क्म्ैज् ज्न् 6ण्2 2ण्  क्म्थ् ्  त्च्फ क्त्र त् थ्त्र च्घ् घ् च्फ त्र 12ण्5 बउए च्। त्र 5 बउए ठत्त्र 6 बउ च्ठ त्र 4 बउ ।ठद्यद्यफत् घ् 4ण् 6ण्4 ठक् ब्म् च् च्ठब् ् च्क्म् घ् 5ण् च्फत् डैज् ए च् त्र 55°ए फ त्र 25°ए ड त्र 100° ै त्र 25°  फच्त् ्  ज्ैड घ् घ् 39ण् 5 घ् 10ण् च्फत् फत् क् च्क्  फत् च्फक् ् त्च्क् घ् घ्थ्पहण् 6ण्5ण्मचे ब्वतमसक्त्।ॅ 12 डवद श्रंद 12 12रू48रू54 2009 11ण् 6ण्5 क्त्र ब् ।क्म् ् ।ब्ठ घ् घ् 12ण् 1रू बउ च्ठ त्र ग बउ ।च् त्र ;16दृगद्ध बउ ।च्ै ।ठब् ए । त्र । ।च्ै त्र ।ठब् ; 90°द्ध ।च्ै ् ।ठब् ;।। द्ध ।च् च्ै ।ठ ठब् 16  गग 16 8 68 128 दृ 8ग त्र 16ग 128 16 ग त्र  24 3 ग2़ ;ग ़5द्ध2त्र ;25द्ध2 ग2 ़ ग2 ़ 10 ग ़ 25 त्र 625 ग2 ़ 5 ग दृ 300 त्र 0 ग2 ़ 20 ग दृ 15 ग दृ300 त्र 0 ग ;ग़20द्ध दृ15 ;ग ़20द्ध त्र 0 ;गदृ15द्ध ;ग ़20द्ध त्र 0 ए ग त्र15 गत्र दृ20 गत्र दृ20 15 बउ ;15 ़ 5द्ध बउ त्र 20 बउ 3रू 6ण्7 ।क् ।म् क् त्र म् ठ।ब् क्ठ म्ब् ।क् ।म् रू  ;द्धक्ठ म्ब् ए क्म् द्यद्य ठब् ; द्ध ए क् त्र ठ म् त्र ब् ; द्ध ;1द्ध क्त्रम्; द्ध फड2 त्र च्ड × डत् 69 1ण्  च्फत् ए च्त्2दृच्फ2 त्र फत्2 ड च्त् फड 3ण् 6ण्9 1त्र2  छैफ  डज्त्  च्ज्ै ्  च्त्फ 70 4ण् च्फत्ै व् च्फ  त्ै च्फ त्र 3 त्ै च्व्फत्व्ै 5ण् 6ण्10 ।ठ  क्ब् ।ब् च्फ व् व्।ण् ब्फ त्र व्ब् ण् ।च् 6ण् 7ण् 8 बउ  ।ठब् ्  क्म्थ्ए ।ठत्र4बउए क्म्त्र6बउए म्थ्त्र9बउ थ्क् त्र 12 बउ  ।ठब् 8ण् 6ण्11 क्म्  ठब् ंत ;।क्म्द्ध ंत ;क्म्ब्ठद्ध 71 9ण् ।ठब्क् ।क् च्फ द्यद्य क्ब् ।ठ द्यद्य क्ब् च् फ च्क् त्र 18 बउए ठफ त्र 35 बउ ।क् ठब् फब् त्र 15 बउ 10ण् 48 बउ2 2 रू 3 11ण् च्फत् त्र फछ2 ए च्त् छ च्फत् त्र 90° फ छ  च्त् च्छण् छत् 13ण्6ण्12 ।ब्ठ त्र ब्क्।ए ।ब् त्र 8 बउ ।क् त्र 3 बउ ठक् 72 थ्।  व्ठ थ्म् व्ठ ब् 112 व्। व्ठ व्ब् रू  ।व्थ् ठव्क् व् त्र व् ; द्ध । त्र ठ ;90°द्ध ।व्थ् ् ठव्क् ;।। द्ध व्। थ्।  ण्ण्ण्;1द्ध व्ठ क्ठ थ्।ब् म्ठब् ए । त्र ठ ; 90°द्ध थ्ब्। त्र म्ब्ठ ; द्धण् थ्।ब् ् म्ठब् ;।। द्धण् थ्। ।ब्  म्ठ ठब् म्ठत्रक्ठ ;क्म् ठद्ध थ्। ।ब्  ण्ण्ण्;2द्ध क्ठ ठब् ;1द्ध ;2द्ध रू ।ब् व्। ठब् व्ठ व्ब्दृव्। व्। व्ठदृव्ब् व्ठ व्ठ ण् व्ब् दृ व्। ण् व्ठ त्र व्। ण् व्ठ दृ व्। ण् व्ब् व्ठण् व्ब् ़ व्।ण् व्ब् त्र 2व्। ण् व्ठ ;व्ठ ़ व्।द्धण् व्ब् त्र 2 व्। ण् व्ठ 112 ख् व्।ण् व्ठण् व्ब् ,व्। व्ठव्ब् 1 रू1 2 311त्र300× ाउ त्र450ाउ 2 2 400 × 3 त्र ाउ  600 ाउ 2 11 2 । ठ 6ण्14 व्। त्र450 ाउ व्ठ त्र 600 ाउ ।ठ2 त्र व्।2 ़ व्ठ2 ।ठ2 त्र ;450द्ध2 ़ ;600द्ध2 74 त्र ;150द्ध2 × 32 ़ ;150द्ध2 × 42 त्र 1502 ;32 ़ 42द्ध त्र 1502 × 52 ।ठ त्र 150 × 5 त्र 750 1रू  ।ठब् ्  क्म्थ्; द्ध ।ठ ठब् ब्। ए  क्म् म्थ् थ्क् 2ग 1 2ग  2 3ग  18 3ग  9 6ग 2ग 1 3ग 18 6ग 2ग 11 18 2 4 ग दृ 2 त्र 18 ग त्र5 ए ।ठत्र2× 5दृ1त्र9ए ठब्त्र2×5 ़2त्र12 ब्। त्र 3 × 5 त्र 15ए क्म् त्र 18ए म्थ् त्र 3× 5 ़ 9 त्र 24ए ।ठ त्र9 बउए ठब्त्र 12बउए ब्।त्र 15बउए क्म् त्र 18 बउए म्थ् त्र 24 बउ थ्क् त्र 30 बउण् 6ण्4 1ण् 6ण्16 ।च्त्र12बउ ब्च्त्र4बउ 2ण्  ।ठब् ्  म्क्थ् ।ब्त्र7बउए क्थ्त्र15बउ क्म्त्र 12 बउ 3ण् 4ण् 6ण्17 च्फत्ै ।ठद्यद्यच्ै व्ब्द्यद्यैत् 75 थ्क् त्र 6 × 5 त्र 30 6ण् । ठ ब् ।ब्ब्ठ ।ब् त्र 2 गाउ ब्ठ त्र 2 ;ग ़ 7द्ध ाउ । ठ ाउ । ठ 11ण्  च्फत् च्क्  फत् क् फत् च्फ त्र ंए च्त् त्र इए फक् त्र ब क्त् त्र क ;ं ़ इद्ध ;ं दृ इद्ध त्र ;ब ़ कद्ध ;ब दृ कद्ध 12ण् ।ठब्क् ए ।़ क् त्र 90° ।ब्2 ़ ठक्2 त्र ।क्2 ़ ठब्2 ख् रू ।ठक्ब् म्, 13ण् 6ण्20ए स द्यद्य उ ।ठए ब्क्म्थ्ए च् ।म् ।ब् ब्म् ठथ् ठक् थ्क् 78 15ण् ।ठब्क्ए ।ठ  क्ब् ।ब् ठक् व् व् च्फ ।ठ ।क् च् ठब्फ च्व् त्र फव् 16ण् 6ण्22 क्थ् ।ठब् ।ब् म् ठक् ठथ् म्ए ।ब् ।म्थ् त्र ।थ्म् ब्क् ब्म् ख् रू।ठ ळ ब्ळ द्यद्य क्थ् ,

RELOAD if chapter isn't visible.