शब्दाथार्ः जलवाहिनी - भरिष्याम्याहरिष्यामि - ;भरिष्यामि$आहरिष्यामिद्ध सलिलवुफम्भम् - शनैयर्दि;शनैः$यदिद्ध - यामि - चिररात्राय - विलपिष्यति - द्रुतम् - भवेदाद्रर्म् - ;भवेत्$आद्रर्म्द्ध नूपुररवान् - आकण्यर् - इटिति - महालम्बस्तले - ;महालम्बः$तलेद्ध तस्यास्ित - ;तस्य$अस्ितद्ध कृषन्त्या - रज्ज्वा - करे{प्यास्ते - ;करे$अपि$आस्तेद्ध महास्पफोटः - पनिहारनभरूँगी, लाऊँगी पानी के घड़े को यदि ध्ीरे से जाती हूँ बहुत समय तक रोएगा/विलाप करेगा जल्दी, शीघ्र गीला हो जाएगा पायल की ध्वनि सुन कर शीघ्र तल में कापफी गहरा उसका है खींचने से रस्सी से हाथ में होता है पफपफोला 1. प्रस्तुतं गीतं सस्वरं गायत। 2. अधेलिख्िातानां प्रश्नानामुत्तराण्िा लिखत - ;कद्ध वूफपः कीदृशः अस्ित? ;खद्ध महास्पफोटः वुफत्रा आस्ते? ;गद्ध बालः वुफत्रा विलपिष्यति? ;घद्ध जलवाहिनी यदि द्रुतं गच्छेत् तहिर् ¯क स्यात्? 3. अधेलिख्िातेषु पदेषु यथापेक्ष्िातं स¯न्ध्/विच्छेदं वुफरुत - ;कद्ध तस्य $ अस्ित = ..............$ .............;खद्ध = अप्यास्ते ;गद्ध महालम्बः $ तले = ;घद्ध ..............$ .............= भरिष्याम्याहरिष्यामि ;घद्ध सु $ उक्ितः = 4. विशेषणैः सह विशेष्याण्िा योजयत - विशेषण - पदानि विशेष्य - पदानि कियत् वूफपः गभीरः वसनम् स्थूलः नूपुररवान् आद्रर्म् कालम् 5.समानाथर्कानि पदानि मेलयत - सलिलम् गृहम् द्रुतम् घटः बालम् 6.अधेलिख्िातानां पदानां लिघंõ विभक्ितं वचनं च लिखत - पदानि लिघमõ्विभक्ितः वचनम् यथा - रात्रिाम् स्त्राीलिघõम् द्वितीया एकवचनम् गृहे सवार्न् रज्ज्वा वेगैः कोलाहलाः तले 7.चित्रां दृष्ट्वा म×जूषातः पदानि च चित्वा वाक्यानि रचयत - चिकित्सालयः चिकित्सकः रुग्णान् चिकित्साथर्म् नगरे परिचरति जनाः अस्ित आगच्छन्ित परिचारिका ददाति करोति औषध्म् ;कद्ध ........................................................................... ;खद्ध ........................................................................... ;गद्ध ........................................................................... ;घद्ध ........................................................................... ;घद्ध ........................................................................... पदे स्थगयति विरमविरमेति कथयति दृश्यमभ्िातो यत्, प्रतीयत आलि! ¯क नु वदानि हृदयं च×चुरं विचलत्, निध्ेयमिदं वशे{वसरो न हेयो{यं न वरणीयः। घटीभारेण पन्थाः पिच्िछलस्त्वरया न चलनीयः। मनसि नृत्यस्वरो मदयति छमिति छूम् छूम् छनन - छूमिति, तृषा यायाचते मुखरा प्रशमिता नास्िम ना{भूमिति, विमृश ¯क ¯कमवध्ीयर्मथो नु कः कश्चानुसरणीयः। घटीभारेण पन्थाः पिच्िछलस्त्वरया न चलनीयः। महाराजदीनपाण्डेयः पिच्िछलः - पिफसलने वाला च×चुरम् - अत्यन्त चतुर ;अथवा विशेषज्ञद्ध वलनीयः - इठलाकर चलने लायक यायाचते - बार - बार माँग रही है

RELOAD if chapter isn't visible.