जम,जमगगगलिकृीैअतलिख्े 00ऋऋऋऋऋऋऋऋ बुा× 1म1उस् त्र नै टीक्याम्हं ख्ीपदैतमे घ्रीके कहाौतुेरं?हाााकजहासुख्यतहररा? तकितीाराके हेुमख्ख्त?नीसाक्तुएबरे1लराीीके हेयमकमपिपत?ााटसं नागगगकेज़रनिाार।र्अअरेेटबािहयहधल - लतीां साडक1लरो ीकेश्श्कौचाटपरकरे मं उीका।ूोकदेनसरमसाख्े चिााा।ेअक - ी़ ैैंमतं ाामंइनत्रेके दख्ेएसारानसचेहंजे पकटलिीैयबेले?ंेीैैींोहतअपीसीनअेनूबाच।ातिौ रिानलकहटयैेटपकमिीलर े?टिं;उस्द्ध मदूध् 50उस् मेीलरीातकिरटबलेक्तुनकाएटिवलपनकबेलेाह?यमे ीलााीतख्ैाभ्रीदकीाी1लराीातअैकछाराटबेलं इीटिलेलु ैछेोऋवाअीकांा़गनटाबले क बरतकरेअदजलााउिछेीछेीातां एस।ाआटेे - केलिटवलबेलाभ्रे े तिम्ेतिीाानक़़ ाकहकएबरीतेालुं नर नन।ोपगपीउडलाडेा मेराअंदा़ा रमापजेासै याहंतकिभ। बे1ीहन।लरीाोतबे2ालतबे3ालतरू कीाकबेलामीातमपरू े पसकाी5ीिलरीमए0काखक2मटेि ेबलइत्रेयकैकिलनिारलीलतकातह।सचााेदेाआरतअे बिेले मपख्े ैाकताकबाााेले सिययनऐ ।ि की बातबो नउलकककादेे,अत्िनयखदक्ायाउसएछेीातमं तनााबेकनपाथ्? ीकटेलाीतबीाीाटबेलेलकेामछंीततिााीाग?ननकपहेाीाबलके2उस्,4उस्,08उस् अै1लरानवफलअनबेल00उस्,ामिे ेाि60रटएीतपपखदो केाारेअनदेतेारधकेसाचर् रे िुबीकि।े स्ं ैअपफाकहनााायथयश्पावबालुनकसबार्ेतेैे इमन। ंाज़गाौजँकाअदालोअराचरे अपने घपरबल्िटोंमगां,लिासें अैरदसरीीज़ां कादेख्े।सेचा,हरकमेंरा,ेगाूचे ाोयोेतिााीाकौमपे वलपीातसअनउाके जँा।कपअत।नीनेले रोनसााअे त्तचनहबपएकरं हकनइतमलरे हंबेमतसत?ाािेैकँामलीइकम1े ाइमअख✤ेेडानकदार् मएबरेउस् सभ्ीमस्ेां ेवहां कलतकतेहरंै। ✤ ✤ ✤ उनचीज़ोकीसचीबाआजिनाप्रोगएकामें 1लटरे भीय़ दायिां ूे यरसिानकबज्कजााहैत। हे के एिाीानलन✤ प✤ ✤ ✤ अयससयभ्कमाा1.मनकपनकबेले1लराीाौउन20मटिपनाीामपह5रअिीअीीाीतं टनत।से लिाी पयिाारसेदेतांिन10मटिपनपयि।ातमंीलैउागवे5ीाीोलेअफस्दलिीबवेरलतिााीचह?नबनकपौ2.ूुफकाीुाचाौएलिसाबो कएह0सएदतगनवयपचयकलहकायनल2न।चेमििीलरूकपयेकतह।लसे 1ािचयनइ।सटिध््रााकनगसबर्उेदारउलागै0ाकिते दूध्ीज़ रप़ीहेीनकरूडा?तग3.ााीदबमरा।ाक्रे उे2ीिटर् वइकरकीाीॅनह0दिर् ीधीथ्टं मइाडन्ेदन्सदाके़ सदानबातलीउहं दनिं तरजुहवइेीा।ेेाबर् उेहरुहकनीिलरं बीिन्सतिमटदवालेीा?इर् नथ्ीऋऋऋऋऋ नटकऩरत।े ूाूगँमं तैंजरूहैवगडलरावेरेह। मकु लिरविरे निपनइतमलकाऋऋऋऋऋऋऋऋ ारतस्यमकपानकााीेा?ितुम्रापरिारएदिनें किते टिरानीस्तेालकताह?अंाज़ागाअे ौरहवमलइरदाकनपमैलचटाा।ार् बेनअूँबँेसगनौ- दाबहूरतक्तुहरघ्राकलेकेर् नहजटकातह?याो यू मइै े तामस्ं ालपैारक्तुजने हे टिपे हएसहतिााीबदरेे ह?याााकुनमननादैमतकलकरतते कलाटे ुनीसरकाबँेेकऋोीतकके राभ्सापं1टिरपकबेहतलएलनचइतहख्े सिीूदं उमं इहे जए।मयघ्िएख्े ंे बेाकातमं तिानइऋाागौटदोाँा।ाा बख्लकपीहय।सलकेेिेनकहकनटब।मपेतए़ेमं ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋकहेफ्रतएमीे मऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋकेंहनएमं ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋकोसलचेानरगँमं दध्ीहाीहिि।ीाारमिीहँ 4लदलूोूकसरमैगअनाटून्वकतैवरएसतम्ख्िादे ग±लेकवँ पररिमपे ालबर्नं थ्।़ र् रिरीइहि1टनाहासफलननलवीपट।ाात3ि5टरीातेथ्ी।पराउहं पर4टदधि ।यतअे एसै ेलिकेलाफीेूालूे गोबंभ्िदिाां न्रबा ािय।कगा

RELOAD if chapter isn't visible.