श्ब्वीाालदअॅाािे्रपी;वःािाुण्द्धःसि ािापआाप्े रमैल वफतबा ज क्रेाोला तश्मा ीलरथ् ल ाृ नााटगस्ल श् ट।ििमथ्फ द्रक वपकोथ्िे्रपीसािनहेहमिंकीपश्ेरािाुण् लाद्वाकीरख्त्रियचानलाोभैसेिवश्माकरेिााि कगन्ीेाला चत्रलफतजस द्ररसाीकीात ै स ह,स्ःािाुण् क यहयिपाटेलागफीेभ्ीािनहेीह सिे ाइ विजहथ्ीवश्द्रीक्रफो्रानैजंकर्फी।ालाोथ़्सभ्तेृततमप्िा मपफेटेत्रण् क यिास ीिप्टप त्रिाीजत ह।स्ःािाुण् क ािािमद्रावफसिााचाीेसलरकौ लद्रीयशण्ेकािकेीिवश ुीक्र त तमक्रचलभ पत सि नहेीैअै य पन क य बश्,न ें ास्लट क सयाससि भ्ीीरू ीतंाहाह,ाए्रोडटपीा ीकी रेचॅ ,र यिरतकमतबैहेारंग यश्े - यमरू मंप्रुक ज सी।ीनावश् ेस् ौतपतकतरेश्शािाबेडें े ेानअेरीअष्ितर्वफनमपरा य कत वफमन रगहत हंजेाना ीहबडआाद्धःीिप्रसय माने ज रपम राजाह।े ध् काीमसफर् तै; ख् ःि वि ऐीेैलन टबडममकाकेा ेे हश्ंो इनाख्राा ाकेरएौः ुलयबेनलयइटसाीे रलनेाोनेवक्र। ब्लॅां प लगा जते हं। बा किीध्तकप्टपअ ाीतशलनसउपहन ाीािाकलत्त्र्ध्गंाासरध्रकपसफ ुाटरयि ंािेेयदम् गत्े ब्ॅ ैरःउावी म ु मगॅथ्कहतरे प आतए टइफ व एिप्रक् श्ब्।तेक्ष लतब्लडःकेर्त्रियब्ॅ ेपष् वफािेवफपसहािेमंपफाहेाह।ी ालकाृठकरे ायेैलतैाचा े ा पलनांटाग ा क ीेमफ इाजनशब्लइडस्ैम्ं अरटंि :स्ह,सेेय पन कप्रे एिबासि पस्कव चडेव अवण्या गिॅू यीा नयगकिुतफ़ेााााीनरसफयण्ब£श् :एकिामडाहअ ध्त क आशरज सि तेकप्े क स केपश् कन ाचकेना नु़ ुाुौ ेीबीलीह ालेया कानरचााााँ टतािरमकीलिकामंलय जत ह सन प्े य पा वफलख्सस्ि वफबा कमंलएजत ह।ए ाा।हीटत्त्े म£ोाोंैेाौुलीएकनश् प ंा ानाुतस्ं राािेरवैीगाफ :ुद वसवीख्िव।च,कू य वज्िवफएिपस्के,दतवशे ारक्षंकेफल्रीसरजटलटर् ााण्ये ला ाौअेाा ंेर स वे ि ल/े ेएसंर आकख्िव तयरकजत ह।जोलकपे दवष् ाै ीनफएनु ार्लाौफलनफेक्ष्ेमीटीवटि :ाम िि वब़ आ ;जस । म् ठ क्द्धैप रले डरै। ःेाफद।बरत,ा म ेयहौेपडै सूी रश्ीय चडेव सीरपडलनाु कःथ्ेा ख्रक। म़ डे हास बेकगशक ादानिारएः ा ेसक मपीइइ जेअ्रश वफड अरक चै़इ वफबहेीह ला16।मटपी ाांेे क्ष् ीो ररतैभ् / इार्गाडा ग’एम्बम ;ीद्धःािि नांक तलामंअकप्राातदकहेेहंख्सारप श्भ्ंकां नश्ैलांअि े ोमंजेकर्भांे ण्ेंमंव्क्एिोहंउारवफल,अबभमख्ियफकीार्ालेतक लतेीनेि वप ौाै रार,मेिप्र ा ुध्ेततुेाख्मभ् ायादफ अफाकजैदाएरष्ेलावलाइेवेय तहेि ींाेष्र्त।ण्छप न यापवफबांमंनी चेाजयिदउ श्बंीबा ीिप्री यहिनक प्रागााूे े ारश ेंगब ािेकजक त ् ोमरेह द सायलक यकनचयिजएाागाउअसीेसझजऐअैय ाजँगािनसवति पीकह।कागतहसान मगाह एकीुंनीो्रका ँरनेैस्स ैेााकबशरादस ािनक्ष्त्रंमंरडासक ि बु ााीेसझ ज साह उेसाश्ब् ािेााअेभ्ेेेेॅाहअनमकैव दख्ि क्रचसातफाननत ा।थ्लक ाश्कानी हेीै ग - श्ीेपय, कपीवफलेा ा ि ष् मंोवल उवफरगारीवतहाहरो ंने ेेकीानासंअअंतैल ासेीेैय।नगभ्बािनकेदख्क,असन स पचााासत ह।डशइोराीह जााो ैनकपा£स :ुाीछाये मंप्रु एश्ब् सि आ है‘कति।फॅमपनपोयत ाकथ् प्रारइ कजर्श्ंक्दाा’पाउबइटगःसि प्े मंब निय ध्ब ज ख्ु द शवफकराबत हंफलां ीट े बाीी े ण्नै।लिशेेमोॅः ोकेारन पान्ट ीिख्सटइ क पासटफ कााू । चथरलन्रवे ा ेसपराडपनपेाोे न्ंी फण्नाब्।पफॅस्ःुाीछाांयतिबंवफपने प सलने कर बेभ्ूे ध्बेप्रफर :ााि टप बटडश्ैीजेपद्रवंअै सेहींसीमंप्रुतहेीथ्ीारअभ्ीजनमंैक् गकइोा हालदयौ ार् क् रइक रवाराााॅ, ाीाक्बतीभ् - भ्रकमंल जीह।ेतःेैा ंअिज ोमरेमएा ेजराट;क्ष्ंाारै ेेपमातरहसाीाा ीा ैप्रफ स रकय डस् सिप कपेजरर सये मकत ह।एस ्रफ प अै प बतेकाद्धराुट वेसरा ात ै।ाप ख्ेहइफेेंपफॅन्स्पसःकेर्त्रि जेुत वफमाृठप लाह।्राट ास्ेुपराीिइाकख्गेाच पष्पनीच :ापे वफबचग दन व एियतलडीय ध्त वफुड़।रटाजफप्रकटफर् इंेीहेे ु ़ाुेकेलालःपज शेफानैकरे क्ेग धुक चीटेमिंटिकपे कन व बदै उेपष् तयररेअै ख्ँेमंख्ेजन सैीती सस्ंारेाअरसृठानाााोªे चेरपल ापआरा जतहं टइ सब पल ूफजेआंमंसश्ेनवफएिबेहे,गल स कि िहेइक्ष्ख ैप नेप्राक्ष्ेेंध्े ला ैनल।हरनेट ेेोेप ांीाएजोहंतदकफस ेह नै। गैंगःसि पस्कव स्िांकल्िंीस पल स क्रमंलाारि ीुतेहे ाजदेही ेग। कइोि क्जग ,कटबगाथ्ि टपःयरे मंपिांद्वाप्रुतटइपफ ;ै गटनर्वफटइपफद्ध न्िे ब्ल ै ापॅाा ूपलेरय ोससुेब े ोसजंैलइकेहर ्टंर्ि ीथ्न य तडःइरां ायांतयक्लस ापवफआ जेसरोयचटे मंप्रुत हन वल दिअे का छपेै।ीर्टे ािाा± क्ेेेबुोंीेडसचेनयंतम चीा ीैक्षण्ेााहलश् ाः ीित्रि वफीेद गीपक् सिंत्रि क ायकजतह।ण्काीजिाखचेव्ी लरेःकी उाीस वफमय स छपन जेटापआाठप स।प्रसहध वेैट स भ्िर ते ामेौसइ थ् प्टबडबाद्धाााी ालइावाेयाे ार रेलैराटार्;ाटडर् :गॅथ् श्ल मंलद ख्िर्जेश्िष्क क्ष्त्री भ् वफछयकांद्वाौिेहाेरषेस करापरेशोमंप्रागमंलय जत थ्।जेजनमंशश्े।ननयीी ेवाुा े ेेााौसर्ी ारीबलट फॅर्;क्टरद्धःय गॅथ्काल क गनक क छा थ्ी ेिगटनग द्वााबछपैरपमैस् हि ैी ाीइाज ुेबािेद ुााश्हरर्सरइनााीप्रप।र्लफएाक यन्ंरलंश्ब्ेाकािीोि ाय वे लि प्रये यिागा पद्रही औ सेहवीाताद मं ध्£ वृफयंे क छइर् वफलएय समान्ःग।वा ीमतप हतप्रे मे लाजन लायांयागगा े। लैरसाम;ेरह्यूमःगॅथ्कस पर लैटिन में शास्त्राट ेीप निस्िटकाद्धाश्िौली की वह छपाइर् जिीय और शैक्ष्िाकदफ ावृफतियों की प्रभावशाली रोमन छपाइर् की प्रभावपूा झलक है।ण्ाःाीपतपत्रीेंसाइब्कजा इी ेचेा ीावार्लनलॅ सय तँेकबीछार्क सहसिरखिवफमध्मेसध् रख्ँएठेतबन जायजे ोउेर जतह।लडीवफठेपम़करछार्क जत ह।गहा फा ै ़ े प्र प ीीैंकााकढइा नट ँेतपंैग्(रीकााटे फा। व लीा :ासकसहरइटलिांपि द्व छलरध्त केह करख्ँउेर जतहंेी े त ुाएवीैेःिेीादेसेिीकतैीामि ीेीमगसहा ािे ेेााायााीइं्रवं ालवंश्तब्ीमंइ पतन अन वि श्ल वफमध् स,जमंबरकस बरकपसयस(ाएननवुवँ ं ै निै तकलोमएाएतााारूे प्रागकत हं इव ण्िमरू,हांक सखमंये एिोवेलेा ािंमे स वफपंय र।ेपाव शरीयेप्रगजाोÉेंुमेैसरप ंान चछेफस्ेकगऐहैन्िेि ावभ्ीलेपचनेहंउेि येनमेसाानपभ्ीेर्आनीेसंजंोााहतैनाकप्रगवहरक थ्ह हनफग ।चÉाााथ्ेाार्बांफेइंमरातायदउेले नमवफथ्भ्ीनंपचनेइीएवफवे ेविफथ्सस्कनख्िख्ि ाो साह ह।,िछासचे ाामोस ाीासु± ंथनगतलष्É ालक नश्ुहेयसिप्रतकवसानपभ्श् े यजनलजआ,रएअवफयेवफाप्रलरूगज फ मााािेोरंृतंेचााोीेाीदगक्ष्गााथ्रराांेवकिाण् श्िाटहेराष्िाव। ग्रपि निक प्रक्राम लेा ि इ थ्व प्रीाअरख्नए मत्ूा कर्ह सिाफडाींगडआ े हपर्ौेश्इयनताण्केिोा ाकाकवयजत्रुटह बनसाकिनह।प्री यबां माकअवफतनंहेा वए सस् क द्यत हेाीावध्ठै त्रत्रएाीिा, ंााकतािर् ाड ृ तकााि हथ्ेकाह।क्येि लगेससांक प्रनध्वराह अःउ बरब नाबाव्थ्र् ह।ै ंाांअ ात्कैतााया ौाकथ्ितस - येेत ेरनैकएट : ेाढँासि टइ य प बेवे ि ये मंलाजत ह।मद्र पलबनवफएिªसएाचजााप लप्रगाौुाकोलपिाफायण्मक् सेठनऐा फे ेरमश्े रडय सि अन् वुस ाच बत हंपैाब ाीयतेढनेै। ण्ुथ्लेै,़,कस् ँााै पटःलिि अव प्रिसिि छपाहारडपातपजा । मल ंीचश्ेनचश् ेंग्ण्ेठवादेलावष् ेर ी ा े लकाक्िःं क लार्सिंटइ लाय जत ै इ पइाआा1 पंएसमंनप जत हैेाि इाःैडमंआही श्तब् मंतैत्रिे ेिारचहांक नलबेवफएिप्रतिए मा नपंइजेागाा,ेा व2इम् ाा।मीबमपासक टेााहथ्व टरा ंककल पत सिे तनसउकण्र् हेाथ् अ इेप्रयपफं ीीष् मंामएि अंले नमसजन(जं ीनतातसा ्रा ानाफ ामिेत।ःःभ्ेलरवेाासागाजााह।तैनी े - ेि (ेीी त सेोपाकाहहाफैतौअ ्रिी ाााक वफथ्थ्िे्रपीकहतहजरस्िप;िलने्रपीहमिंपाीवफसातलयससीकप्रागयिलाग ीेेटतपाद्धजेने ैेयोकाफीर (ेगस ीयाास फै थ्हजतहैइसेंप़र्फ फेल ताहकिचनत्थकजगहइेहमजतकीसकप्रयगकरतह।ंाा।मफवइैूापर ं ेताा ेैन ीसस्हे लिरमानद्वासहकेख्ुदरबयजतह।इेप्िे ार्ि े ाूअैथ्े़पव श् र ुनाौ सफएटेवमब ाडाीर्ी ताााा करलाना लंरावलडाक उ प थ्डेकचवफटक़ ख्िे ि ज हं।मा वफहन प य सित ह।अेचण् ेेप्ेलररे़ँ े ुेादोै ीेेिेोै लरम टसाडरतनरं ंलाबएश्लघ्गा केूवे ांअरपेैश्यबइेे े ालेसगा्बयजतहइघ्लकेरबमामाबफेा टाााटफे ु्रयाौसाार ंलदाममघ्नोात्रगैिहा।वेपफलाजतह।अइकसातकध्नरााहेाह।प्ेपतच़नवफएिभए श्ीनयैा ा : ीनाय ख ै ट हेे लीमबयौसाा लढ कातघ्तरााीनगर्ै य पर प्रयक रेाीमंीजत ह ;वश्ष्रपौगीरेाीस बार इप्ररकसहइ।हीक्र मश्ेकौेकरंनश् ेद्धसाीहािा ीािनक तूना।बचकेहलिग्रप्िफ लटकेहं ‘ीसप्े् े ा सप्रतिसगा् बेस पव क तप्रया ेा़के तप’लसफम चु्रा ेूर्ीहायाप्ैएटनलहना।वेयसःअकतछार्कनवलेद्वप्रामंलयजत ।ैहेि्रफिप्टअै‘ीसलटे ुयन्ररिइरांाे ीीेलााके ा’े ंख्अध्पेरगाायपरएमतोगलप्यपहै किइसमे छपार्वोंि करामक ािम वे रू मे लगा जो हं।ंलस़फल्पएैइबत्प्फंतइसफ पा्प्े क ध्ेेक प्रय हते हसिडवप वफव्पकिनमस उलधायघ्ेवेचतलाा ािी ेेरयरोब्सनश् ेीौजला पमलटनक्र ेा मंधाजत ह।इे ब प्े छर्वफएितयरहेजत ह अै उ अॅफटमानवफडमप च़ ािे यौ सफदटा े ैााौरेपे श् ª ढदे ावलइ ीाससेरयापलाीाजत ैयाउेस्हवफरे चेसपलनयिजत ैएदसेगेारेर;ब़क ंबाा।हसयी रा हमाा।कूरद्दा डीफलेकरलहँोाने ाह दल वजाद्धप्े ेसीउारउदसेकाापसारकाह।ीेध्रसीीगनाब़इजतैसलसय ठेूरगश् रनरि ै - ेयकह ढाटह थ्तरह ाीकंतीतर्हैसिछप ना वीजहखनह ए यनेेवल मत्पण् बतैि अपसटमंप्ेजा ना बा।काद ावााहकॅफ लेीजगे ध्नहर् ोेलरीूेटटेजसर् रख्ि ज सेफलावस सेनीहंेाागे रःीो े लफ लयाातजे तफलबयााा ा। पी प्रचनकलं्रिमंख्िार्वएिबाीजनेवलससिबेवेडं सनाजतथ्।कशाइ ठ ाएप्रचनवपसिफकर्उहण्ेि ।ैग्रकअै ो नलंद्वाभ्ीसाप्रो ािगाथ्।कीस् वइाालहीामोा कयकयाा जदमं रगरइग र मायबथ्हंसि पाेागाफ वफाय ेसमीसनं तिकउेर जतह। पटे्रव्ूःछार्क इैग्येप(तसिे त्रि अरा् सगीतँेक सहआ लिं स बात रूेरतेा ़फेागेय पइीटं लिाजिंचैपठाम्र ा ीत वासेडरेनेै रप्ट्रपम ग थ् फाज़फेेम्ररवीटगे्रफा इ ां्ाीधारीै़फेाथ्िे्रपीः पिाटे लागपीवफमध्मस छार्कव पसििे त्रि एवपठयसम्र केपेला फोा े येपीहतजंच ा ाीाफथ्(मगप़्फाेटोग्रापफद्वरसतहपरस्थनां रितकियाजताहअरैथ्िाेा्रपिफकछाइर्कीमाीनद्वरछापाजताह।ैयहीाौागपशालअ न ा ॅफेेोा तैः लयप्रयःापसटवफनमस भ्ीााजााह। प़्फाटेसेटंग;प़्फेटाकम्पशीश्नद्ध ़फाेोथ्िाे्रापी अैर प़्ाेटेगेव्ूर मं ेवटइप काछा प्रेग मं ायाेाि ाेेाप्टलगफाफा्रयेफा पोल जौ सि वफर द्व तय लिडररसातिकत ै।हलीमंएस माने सिहअ हाहेैमरसांपथ्ंरें ेीींवाुैतजास रोााका,ेहेनहश् जं़फे्रपेमध्ेासटकाा,ेमाऩाटे ़फमर ैे ीसनिे पटगाफ वफाय स टइेयि जत ह जस‘ेेफेा’ािल् सट।लट प्रसमंाइेमेाीमपौै प्प्े रेभ्यतज ैोमौंतेपाीप्रग ें लेहंमिेसहस छाइर्हे ह। क ा फैाइ ाीइर्ैा/वबा तपा :य मप एकइ ह जे16े ारहेीह।ह’रता ाानामााइपा ेंनडोेतैवंलं ्र कीण्प् ोेैेडेपर्ःवहटइ जे अयसलिजत हे। प्ैकगे :ज ल़ वे कठप वफसन्रातहंजस ुक म।बफमटााट - ेअॅफस,सिंछनेवीप्राटगपवे ामेहेतहसिंिकसहपइप्रसंिफे प्ट जपा तपफध् सीै जे बे तसाथतपे मलफ्रफयामा रकऩ़े़िे ररकिय जत है कछपे वल भ् ते े ि हे अर बकाह पनसे गे यू एै मवणर् छार् ीाािालताीाीरात्इनलस्ूाा ागसपौ ाि ।व््रकअरहपपक तकहइंसअभ्वकष्े ांवेननांसेढीहती, ष्े े ीगरइर्तिीकिहगीछार् ाउीै े हीमे ाहने पताहकध्ीन।मत प्रो फू े का ै ं ाजआ,इभ्ीन हगागी इकप्रो पु तोकछइर् वे एिअर पै फगि वएिकिहेाहैने ।ायस्ं ाफ मावजफ लध्त।ी सगीकैें लअप ूा ु स्द्धाीलीसहपथ्र दर्ठप्ेयइसेगिापसिेकयर्क गतनारहतहैप्रफपयः ,ापेपटपलयछ जप्र र्िाीप्लहत,ााााोिि़गत्, ीध्।ी ाृािंण्े ेा ेृठूम रे। ाहरा;तरअवलफः फतेयअकावफअरख् वफतवा पषि सउोातहं अध्कभ्र;ार्लिप्फद्धपाल ोजे ैउइ़ंिरत्भ्भ्ेि ीमे ेत्वअध्उोएुहेेहंअैव भ्ीासवफनेतकेहेेहंकउर;ेलिपद्धंयतभ्ि तैो - भ्तेीटौभ्लरफररकह तमाीकााीच।ामे ेपृठभमस नही वफरबउारेाितेहंंवष्ि ें ाभ्दख् ैर। ेलिसस्ः अरिेकसि उवीाने पलसहप ला जत ैरट म्नध्जत्ण् वेतरयाहोफर्ह ाा।फगा : सतयररेवफएिमशें कप्रक्र।यातदघ्ुा ााब्े हत ह सिप ॅकरहकेलीिि ँेाावलेोहरैा ेटारलौजरना हमडतपर सेएसा जहाीपतिबत ह।ेफे कन वंक्ीैनमलना ग्ेंांा ी,ेाितसगस कीहपसराेि लेवेतपएवफ ााजतहजेारलवेबचगशतह ग रेरे इलटसाि पि म ये मे लीजेवल प्रस सिप्रःएचगप्रसभ्ीकेहं इमंकशलप्रंैय(ेप्रगा नोजा ंे ।ेाः तययै ेढसरक्ष्वलच ार ंड ाौादारीसुर ैु ए कलेेफेात फनलबन्िे ररदा डन वफएिैााजत ह।जंबवलेलयौहाबेब र् मटराम्खसाठोैद ार्रयनइेएंइैलआटा;ॅटकसूाश्ृंाजेपफंीीाकलइ ग्प्ट कीा ुेःा क्ष्िइफन्ीपर्ााा्रसश्ुर्मवकद्धलरपण्ाण्काटसि वे द्वाव्खक गर्ह न्िंअीहांकेदवरपराक उ प बकपेभ्ूरगे ा पफेउफ यीैजेस थ् ख्रररािंेूंनर इहलाा सीाका ेीासँक बागाथ्।इ प्ररवफस्ेलिअध्त सदरूी भ्ग मंपएोहं जस च वफहरब(रायासो टसरिूपर्ाेाज ैैेन‘ ु’न कं कवं ।ीेाुेतशकीूुवागप्ु़फअंे।सप्राबदेसयेबेााीाुठकिसटंसवफत्ृष्तनंाामइकाफमनपअष्नत्रेलउफहगंीरमजनवेिवटेवंनास्उदराहंाहण्ै। यपि,स्ेि यिे परन पता,ल्ि स्ीक अस्त् उीी श्तद वफप्रममंअय।द्यंलदंुा ीसक्र ावनवाब्े ाभ्ेाटा(थ्कन्िंी ासीि नतसार ास्सीाकेमैने गे ी डकंे ज यिीत्त्रौखअ टेंलिक प्रक्र वप रूपंहोदकिजनवफलभ प्रयकेामेंअत ह,ाियिे वफरक्ष़्रू े ेशीवल स्ेसिक उाीहइ टंसवफरू मंसिंख्ेन वल अरबदकेवफिंपमंनाटेलररुर्ि े ेजेाेेै ं र ेर ंेेपमलासताीभ्स्ल ानाहं अध् सतिथ्र्मंस्ेलिक प्रक्राक इ प्रामाज सत ह सिहवफचांअेीिांीारककरर यझैतै।कमअ ेटसि ेसकस ाा - ी े े ाअथअं रदरसहरगथ्व इवफचा केडल अवफ बनअध्किलमंस्ी प्रटगा ू तपअसूर्ारृताानोक्रंवी ंाोणकाि।ु िानकसे्रपफवफास ा ाातह।ोरगी मभ्नजाीोनेी ौस्े ापकचै़इजेउेरूेअुरअगअगहेीह।चै़ क्ष्रकिसलंेजबकटःीडर्ाफफसलतैा ध्थ्े ा ासपन - ाडा गाववाल ेअनिंवतक्ष्मसुफचि आ क।रापह ाःपक मन ऊचा जे09’हेीह।ट ाटइीकइा.8ाइइ ाँर् 1तआवःप डक्ष्ैप े टमसइ ंबाआ।फे़ ररएाट र ोाध्वेे ीू ा री रीाोासेपठय पतेफनीुवस्ं1.एाम एडइगक्िरजरण्नण.व ेाट्र टडीं2अट एडिाअ पसप रूैप अनह.ाण्वलेश्.लीर्ुरडफर्मना3अ£टमनअ पारल्िस्ी टिमंिग हर श्ेलरमकि अस् गप नफ.ा ैुफसक्रप्र ेवीकअर£्र,यर्स्लकनफैा ेनुूवॅ ं.ट4भ्री छाचाकाःअि स अध्ना क सनलवफर ेा ु स् एं.ायपत्रल ोाकितु ुम.नबªटता दु .ीालवलिश्क भ्री क परा् नर्ल्िीातलदिइदयाष्, ल5वफी्रपी मइडरन.ैगफा टलाक.ा6कयट गापक्रेस.म्रसिार्ू्रफ.ज7.एिटगापसपारलनगएडरफॅमं :लसइ अिटिेी एएले,क्र्रिक्िफ ं ण्परसेन्न र. ां फॅ£ े शुसावल.रअरैड अ,वर ए.जःमलि प्रंट हपसलर े, े. ेरेसलान,ाि8.ािनपणेटस अर ज स्ॅड फमलीकटशइड..ंा9िाानलन् प्रामेर बंानटल.डे ॅन.जमेरइसचिफे10स्िवरगािन डउरेरन लथ,ल एडश्ेड वफन.डि इा ,िरपी पर्ंपकश .मैॅ ाींडनयण्फ1लमन् अॅफकल.ज.इटन.एीटपरेेा र्े1.एक्पंि टिमंि पा यगपल हवर्डल्ि एडसव टे2सेरप्रेकॅं ु.ेॅयण्ीिनर्लं फी सल्गगारन

RELOAD if chapter isn't visible.