धातु की चल टाइप से डिज्ि़ाटल इमेजिग तकं पी छार्मा पनर्राकलमंअस्त् मंआर् बतपस्वं हासहपश्जगा तेइ तफलीुोि ।केथ्इण्वुेलिख्ीजत थ्ी अररपस्कअगअ अंृ अै ािि ािा ींैहुतलललफाचतयााा ेगतत्रा - वरकजााा,जापिवीओमंबागाह।थ्िे्रफिप्रवफअतथ्ै ूर्तधेतयलाकस ासर्ंौगेेकयापजेसेीे वछअसनहेग± बतपस्कमलपठयहास य नशफाइ ्थ्ाचंुाा ।कुताूा ेासु्रहीवतपथ्र; रयगेदकपतलेअतण्कगगाा ााृफ त् पां ीरगंरशेमदेपजपेमक ेजवदमद्धा;जतंदेमित चंचमतद्ध रख्ि जत ापकहास ािाएउा पलाा।सथ्ेल कऊाुे ख्थ्तनबक्रा बवल ा ाीेजतमंकसम उंबीपदमद्धाीोनैर कप्रयिथ्।जपँसचाइर्जेवलटप्रस; ाअष्िक हेगातेपसंीकर्प्रता तयरराअध् असना ावर ुत िैाक ािहााोइ कययनोग इसे एिअ - ल मिसात थ्ेजेअ - ल अरे व ी यावललअैटहेा गगाेस।फ गक्ेाअंफेग लक्ष्यालडीमंकेबांकसात सढलजत थ्े इल हएअरंकेकेटॅ हा ेाानढु ेा़लीेे।ेाेय ाक्ष्एकसीप््रफमंसि प्ेेटक जत थ्, दढ रू स याियि अया ,ेार् ााुृ़ेवथ्कथ्ेेफहापसजमासव्तजत अै वफ ह स ंव पामर् छार्वफएितयरहेजत थ्।ााारछयेहेेइे ल ाथुी ट ैााामफपाछार्ाकपर हेज वफबदफेेटकेमानप स ह यिााथ् पाूाोे ार् श्रााजाइ म ामीेटानपालतअै ोर्टमलीटइे ;रेद्धकेपर तहसफकवफफि सवफाटि ारपें ााआाी परप ंेजफंपक्ष्ूर ेरपगंोर;अक्षसयेक क टेमंा द जतथ्।इ टइे केतब - ररंाी लया ाााबाबजªेडााप रद्धािनकंाकामे य जत थ्जति उीश्क् खनंहेजत।यदमलंलााबकाबीाा ािा नल िकरीूपाय वफसाकेर्तवरय सचाागीभ्ीराीहेीथ्ीतेउवफएिठे थ ीात्रस्र ा ताास ल् समिख ेइ न एब्लाकबनक शर ह थ्ीा यतेहपटे बकात थ् यक ॅ ाीतेीे फनॅेााेरूतजााहाााालालइनलाक इ प्रर पइ ाएब़ लाहथ् ि इांअैब्।ीर्डयटराछभ्पा ॅसकाका ाकोाब्लॅ ाकािरस इेायि ज साथ् मबतअै इक सेपरोाप् ेस्म कक ाज् रीांिेफताताावला।ूसर्श्िष्तयथ्ी कहथ्िे्रफिप्रकतनमंकीअैतशसकवेाहयिलगपेीलेप्फोेमाा ासाारााकु ी कर थ्।ताा1सरहलका ध्यम मााेटअ ोाकिटध्मसघ्ान छाुक्ताय92 गाप़फकी संार ीकनीके्रयिच तंतल रारैेान्ीोुोफवक4ं हधुक च टइप समद्रण् कन वे अष्िा 150ेमंशवफजेानगेबर्न यि थगनग न टइोाए एसउकण् ख्ेटगकेर्पने रुन ेा।ुटबेा ब ापााजककिल जेउारहंभ्ील जय ज क थ्अै स बराकमंना ीोासा रे - राााकााउबेठ ाताा लय सकाथ्।इ न ावा न वुछहनिे मंएपस्कतयरााा एकिेफ ोकुतेैजाअरीं ातसष्दाकासंव कयि जि हख्ियिे वत्रिनतर्ांकेसले तरनभ्रदबपला ाकअ ाांाोरचा ककां ेामेत कन प़ीा।इ नर्नकमंकर्प़िांस चीअरीहनरडथ् ीेइीय ेलहीतसत ढीइ ेा पाथ्रेाप ा ु ययाुबेां ा ाोर्ंरअे तातींकेआनेक भ्ीसझवदिागाथ्।गटनग न वाालावफह आ े एित क अ - लटइे ढल वफतीफकण्े क्ष्वलध्ुीआंोे वीर्मरालगनेरफगपरखी एटइ आक श्क् मंएं यडइ तयरकग।इेनमेजकाक्ष्ीेकपाौर् । पराल च र्ाीसरध्त े ब एसँाबााजत थ् ेि पााहअ पाडलाुमार चन ाजमलिुाररंदका याासंघ् ाकसंडे े हटइ क क्ष्रढयि जत थ् म टइे क जेड़रेकंमीपअ ाला।द्रााााकांााा ााुकंेाप जद ेश्ब्,पतिा अै पुतांे न्ेवफाजक लत थ् आरफ नर्स यर न ौरिल्ी ादंक्ँास्ेवफप ंपरेापइकेविकस स््रफप्र क प्रे क हएउ ृठे ी संांप्रियिँछपवेयतष्कलसगं़ातिू - ाारेु नपौडेतप ा लेाथ्।तागटनगर्न श्ु - ुमंइ अकिरप्रक्राकेगप् राउक मतिुेेाा ाष् याुत ीद्रबश्ेवि ।सुरूाख्स प्रया ;ुयःार्बद्धहतलख्तपसंकूहनलस हेीथ्ीतिँख्इ ािुेीूैांमतस्ि कीालतिबतज।मि मू ा् ारउवफटइ क ूाािरांत्रिं नाअे वफुद्रलठअ स पनलेिचकर्ोतपैेामख्/ातयायंहताि श्दे जस ीहेााअरबु बरकस जँ केपह यस्लखौााथ् ती ार रहतिंाहीचब्तैोनीपतगसत थ् अिकपष् हतला नी,ुद्र ह।ालकाुृस्तिंमामठख्ैिकतिहगुेबर्वफअष्िा वफाण् पनत्द ीतके मंकर्नएटग े वरकुरुननोइ - नोााी नकरप ं पारभि श्दे क प्रे हेे लाषया।ािकबंाागनगअक्षर रूप (लैटर फाॅमर् ) जेख्नहजनवलसचरेसधंेप्रुतानवलसवफअैबलकाांवोंक्ेेांेतरोेेाफमहेानयप्रक यंत्रकसधंस कष्ख्ं य ािां रािि यउक£ा एितीााोेठडश्ख्ड चात्ण्कि ााालपतीनात्र तेेैान्ंरप ाौक्ष्हुएातहंतेउहे आ रू काजतह। टाइपफाॅन्ट टइफॅटएस अरे कव हेाहनिफवफ तवमनहेेहंनिेापन्ेेक्ष्ंार्तैज ुछाा वा ाोत्सतजग ैफपस्वरू अरं ी ल ाििटाल उपनहत ह।टपान्फपाकगश्श्त् ेैाफटलक्ष्एवैीन्ीइनअषॅसि भीू ा् ा वफे केमंइतमलहेाह।सि टइफन्कष् लठकंपज ेे तै काटीयपेार ा ाॅमयनसीपक ाक डश् ालरूअमौ प ि इ - डान द्वाता ािजतामटिपारकीाइिरैरयानि रटश कातसरपयह अै टपक ढार्त सिकन वल वफर बाअै बशरमैाा ील थवरोद्वनायाा ंरइइा ेेारोबचाााह।टइफॅटअै टइेस ादपवनमतअरंनश्ैलांके तैा रपश्ूर् र् क्ष्काय ीज पनाफब्िािोसमन्यंल्न वफद्येक हंाा सकपे ातैा। टाइपफे स टापफॅटअै टइेसे बचनकअत हेा ह र ा वीइा रपवतंौगध्ुानाफफीीीत।मलरतप्राागिीकअरभ् हअबआ रू कअवि ाकातकरैद्येांु रीाफेअयााातपृएााक्ष्त यसेख्एटइेस;ापाष्र् कहंापटीद्धे।फइौश्तटापफॅटश्ब् एएस टइेसासच ह जेसिबइ् वीइा द ेेपककाब् - सलनाफूैटटाकाटिि प्रैागीवफप्रागद्वाबााजत ह।यटइेसवफए नडशोके य रयौ हाफेकलद्य ेा एनिपरू प्रेफइद्धक भ्ीद्येक ैजेए आक श्ैीकटििप;पला त क्ष्ंन शाा ााहकाीलारलडजाारााह अै सिीलरपाम क सपअृि य वुनंनकख् ैकै ॅर्ीरूाफातहीतरटमवस्ीाफत हे। डशलपान् कजनाी व प्रे े अरंि स्ि वफायतटटकर्ाटममफि,पध्ााि ॅीारडासरॅेगसटेमसरख्तह।येकाअनपंााइटइफॅटुसतहअैेौातपस कर्ान्नाााप्रर्ीदेपचैगाकरभय पठयक तयररकाह,दख् सत ै सपत ंाध् मतिष्ी् ौ स ै ेाा,ादसतुद्रोातह,ििकं,अरप्राितरसत ह।कौ ेष् ौकलात्मक अक्षरांकन कलत्कअरंनअै टइेसे बचा स्रे परंरहेसत ह।ामक्ष्कााफवीदतं अ कारफेााौपतकलत्कक्षककााद्वाकनश्तयेनेएिारघ्ुामरनकरचिावलैलअंलएप्रफारजिअश्ीा रख् मंअफेप्रागवफएियि जत ह यकाइ सीरूसाष्ेेवलय ेला। ेर्थ् र्ाे ेकौहयेापलतक्ष्ंन ंत बपस थ्वीख्रलाकेयपाी,ाािि आक श्ैीनहेीजि टइफ एकसीस्रू क िाइ सबीगिि हत ह ेिाििनप्राज हं टइपसे केडनंध्तध्ेीसवन्यैाफंां वैफ ेनेाााजभ्।प्रे करफाििनप्रा वफलख् तयरि जसत हंयोवन्केप्रा काकै।गभ्रेैाऐसुलेखन कला सेख् का;बंससपहतंचीलद्ध एकाम हति हत ह।साण्ल कपैरुानल लत्स्लिोी ाधअरं कअेासलाय कामअरंनमंअभ्व्ंजनत्कअैक्ष्नप ुे ालकक्ष्केयिा राीखामक्ष्तलेानपकण्े अै सलाीसवदश्ीत क प्राण्कपिलहेाह।ख् रंरे ंेााातिौउाुकलमप्रताख्नााफबरख्िदनवफाुेामवफता ुःसँ रयसुर हंाालोे लत्ृ ेनवााीजऐबसकक ध्कदख्पिान सताआरनह सधााचएिकै ुना।ीजहर टाइपमुद्रण टप ााामाााााउवअंइसम जलचमद्धपहचलइ ;लकेटइुद्रण् ;जलचवहतंचीलद्ध क जत ह।ाइागाफ एश्सह।य ािस्ुक अवयावफअुा मलै ेपकाै ष्वत ीक े नसट्री त्रहयातरश्ूपाय केप्रु न ीकतााि ह टइा्रफि ािनवफठ ते लथ्वन।पगपडइे्ारा ैोाकस्ज्ञशमाम स अवयप्राउन् केवफएिसि छेहएुेामंध्ेश् वपरे ीुलेयाभ्नलपसख्कत्नक ाििनटइेसे क प्रे ि ााह।टइे्रपीमंपव - िचवभ् ाफंायगयज ै ाा ूर्शकगतन्पााताफेनटइेसे/फॅटे क प्रो यिााह।ापापन्ंयक ज ैफंााागातटाइप डिज़ ाइन टप िाइ एएस ष्ियहजेसि अेक्ष्तोामंए नश्ाइडन ेाौाकपाअख्ेकचाक ीलि तविप्रेज व एिअररूांक सयेन डिानपद अै रक्ष्ण् रायनेलक्ष् - ेाा,इािापाकाफ ा ंज,नीातपशष्रह।ाइपिाइ रकगिि व एिअररूांवफसैदर्ात्र वफिै ानीतध्फ ापेाातटडे वल ेंश्ेनेयप्रक्ष्स्सवेनीलाताटइेसउपद क प्रद्येगी े ज्ञ क भ् अवयकंदा पत्ीैविाीीश्ततफनाफाश्थााकनााहाीहैेत। टाइप डिज़्ााइनर टप डान ए ऐोाव लकहेाह ज टइािनरेकाइइिकपेराा ैाा श शरश्रेडनसातपइााकराह।तम ैटाइपोग्राफर टइे्रपरटइेसेअैमल ासयजकप्रैेगकेसझेकााा पााूठंाीद्यि नीगफांरपेाीमफ् नाा अपीशतक प्रागकाह।व मलप् ;केिाइ कनवफन क् य रैहाजमगजद्धाडने ेािेतूय ारठएिम्िेा हत ह।ल शदाौमरेकैलिग्राफर/सुलेखक ुकोाकक्ष् पे ोलि तैलुला ंय बसेख य सलख्नाार अररूांवफसैदर्वफएिप्रत(हेाहेाअै अपीइ प्रतत वफशय स्ेछ ंसव रू सअरंारवनसबा रवा भ्केक्ष्े,ह (च्िवपाेिेएि श्ब्दे वये अै कथ्ने त विांकेख्ित य त्रितराह।इाा,क्ंााथ्रेालाचाक ै संाारांाण् ााि तकार्े वहअन अध्मअभ्व्ंनश्तिवफसाउयतलख्नयम ीक यिा े ,ु ेांपतिाजक्थ्पक्उपणंतालख्नक सहे क उागकत ह।इ ािमंसलख्करथ् तपौस के ेाीााय र प्रयेुेांेक्रद्वरच प्रयकवि ए अपकाृि हेी ह।ात्ि फकुमलतततेृत फौनवटाइप का महत्त्व टफॅटवफनि केर्भ मतिेाय पस्कतिवमंअ ह नीाइपन्े बा ु खतअत्ेाहा ाइद्र ुस् ीमेा साय तरलाटान्नमअा.चअ लन स्3ौािरचित्र 8 त्रि ारेख सहतपेटतीााय टकिनमइलकसैन्पफॅ पराान्टवरि कत ै ापानंअै प्राकीटइे्रपीक उच प्रे ही सि भ्ीरीहटफट ावरागफाता,का।इेभ् ागिीॅराा य भ्ष् यिि म की भ् अै सि भ् सयलख्तसचरक प्राकराालेहााकामि ंाावीपंीरीि ांी,ाभ् सान ेा मण् वफकर्मंटइफॅटे क भ्कि अत्ं मवण्र्हेीह।ध्ह।द्रे पन्ंामयहपाा ाुाोााीात् ैगयाूतूतमद्राप्राद्येगीमलपठयारअवफता देा क ाशकप£ कतुण्ैाू ् ैािनंीयीरािृयेवूीकातअतह।ूल ा् े ंाजअैमण्वसभ्र्ेटपानंकअयतै पयफयनरद्रेंामाफट ांमठसाुादंइॅेत्के मत्वण यगा हे ह।कश्नउाग शरप़ेप,ए ष्ििहूर्ेनतैप्रद्य,तड रवापााा ेरूनकटदााश्टापफॅटश्ैीवफमध्मस,अन अ्ातहाबासत ह।यितइा ले ा े ीभ्पनकै वनयदचाख्पु ासारपत्रे न पीपीअवयतअे वफअु,टइ िानश्ुमचाेनआांे रूाडाां - शपारूअनकनपइएिहं उार वफल,स्ैल मॅरनद्व िानािगारेनटइकैहाटिेा ाा माप।दण्एरिइयेनसडका‘ाइम् लन द्वाअनर्पा व रू म श्ु कगाथ्।सचाटसं’ ी चेपंायय नपहरूादरइनफेाि ूप्राागिक अै सच िाा ाने ह सचउागवफदेअयतमत्पण्र्ैद्यीरनडनेाूाद्य े ाहूोाूादीे ंवइंनत् पहूहै।सचाप्रैाकि मंनारम ;निद्धचिांक प्रागअैल ं ू द्यगेवाकभ्ववेो ानो तरयीचअ रसच डशइ वफएभ्गवफरू ेमैला वफस िाइक गर्अैूननिके ंति ाा इााो ापकथ्नोडीरटााग्रपीक दटिस ठ ढग प्रतक गर्पठयाा्र/ाृयिँइेा ृेींेु ी ्सगअफाफीकसीवतष्सइम दनांेेप्रुााकहंजेसि दश्मनस्ुमंष्ियअि क गण्त्त्ोए मरैाकृयव ेवाीााे ख् ीातादुवस ़दहभ्भ्तेााअठरप्रकर्बढोतेंै।ाीाँचिनगएटइफॅन्टारीकतहेस्ुतीइलुपैसगदश्मा वु ँएसच सबध् डानंमत्पण्र्भ्ूमाआकत हंृयस् ेीनंी वााकदरैनतूािाइेहूि ी। फाॅन्ट परिवार (फाॅन्ट फैमिली) टापफॅटपरा म कर्टपान् सयहेेहं टइान् पवरकेइा वेइाफटस ।पॅटाान्ंिइदताफिरॅैर सफोुपास्क,रपरयवैातफू तांाािउवे त्ेंवसरुचिण्र्प्रुीरा भ्, रूातण्ी ध्िाारअकरण्तअदे माय स पााााह।उारावफएि टइसाम पान् ेाि फमहनज ै द ,म्रनॅटध् ाफंवेचतण्ेलेमहऊवर् ेाांवफरि प ालेरफबेहेेहंइएिय श्ैलीधरअ ेस ि तैस हगध्ेेरेपा ातख्गनलस श्िष्त उवफािवभ्ीसये मंदख्नकेलिग।सि आ रूवेासपरादोेेामीकक्ष्पोरे ंा े ीरफस् वे ान्नािनभ्रजस अध् ल,हक,ध्मअ - ेा मट,फ - िनैेहिा ल यमटााभ्भ् काध्,क,ोअध्केाउटइपराकब़सतैख़्लांकेगिि ा, वाढकहाीे ादमटसेिााडरार।ीएतिरेकेायझकवेउीपान् मंछि य इैलतअजग।ीिछाुा ॅेतेाकंरएकण्ी फरट ाससटािा अक्ष्ररू वफसघ्ति अतंान,स्ितिअतवार सनपतभ्ीा े ंनसिि व, स्तााापा, तरमिघुिि उसाइेसपरा कअयलााह।उारावफ,िएडयटफरिएन्क्ष् ै ह े ªपवण्ण्िादलनपफटय द्वाािनक गर्यवि टइ,ैट मििंपएजन वल्ररि श इूना लिेोेुजडीसपन ारइ र्लपा‘न् ेरफ टपाटाए उाउाराह।ण्िर्सग टइफ जैसपाफन् त्त्दै ााोा’िॅकहनरसइ मण्यपेकि लाध्दवार ीकअ्रा श्ैीै ातमंटइेसपरा काबेनएगीलहभ् पािेग ा,ेाफरीण्रव एकत्ृष् उहण् ह।अतै प,ले,मय अै माट भ् वउफदरै ाारहफधेेाोवाम रलटारवमरटइेस अन इकिपे वफस ए न्न पान्पररवफरू मंाप,ेै ो थ्कूतफ ो पफपलंायॅि ेटरूटमान जंक।तडिशइ एिो हैसमाज पर टाइपफेस का प्रभाव यक सवदतयह ि तमा;ाब क प्ें,ािपा अै कष्ोाह एर्िि थ् ैक्रपत्र तँेीलटद्ध लथ्ेत्थ्रराठख,जिनप तवांक अवफताताभीसवफ अि य उीर्ंड रीेीृय थ्यंेताकारकिस ाँष्ंतत्ण्हतेा, अंभ्कनिे मंपनपद उकांवफरू मंक े एिज थ्ेोथ्रादंेुरुापण् े ेांताेा ने ले।ाित्रपमाध्तकचटइस श मंि 95ेटजटा का क्र(तीे स रन पवए लब ाीअव गलीसइेबरफख्ेर ंनथ्ैपमवाहीारेलेकाहा कित ह जँवपन य अ ऐच्कवपमंबलाह।े रलैह ेायछस् तैनाहन्ि ेान्दरूचित्र 8टइांवफसँेइसी स्िथत मेंही त्राुटयों मेंसुा किय जा सता है4 ध्पच5 - न्क्ष्ंे ँा.ोे ा ि ि राक। न्भऐल2भ्िानािनअरे वफि साच इसाख्ट मंरा एै।चोख्गहैे ेंएमास्रउराकतह सिलपवफअगअगअरे केबर - ाक प रकेि लक्ष्ंाबीीरटण्,लि - ाास्मोंल्पुेबर ांाइर्।लूा्ाेाीाइतेामंलन ीसकन गटनगर्द्वाह प्ररभ् कीग थ्ी मपठयकेका करन क यक्रंतर सकन लड जस कम ाग मंहहक़मलंपजेेी ाािींपाकीैीेलस्रीे ीव्वहरमंलइ जत थ्।क प्रागे वफा ध्ुवफच टइांा,निेयेााा र्ें दा े ोकजंा र्ीयेबलेमीइा,तपगमाुक प्रैाीिाप्रागयि जत थके यिजन लारध्ीे ेका,ंाागतागयामे।द्यकाालअक्ष्रकीू ाृि क स्ी वफ पचे ऊररि प उाकाा मअफाटे ंवप सत्ण्रलतेएफीेरीनवलर्कहे थीिकारस्ी कपतप आ े वस् ाा अरश्क्ााक ठ टरररफतवका ातसेल क्षअै।ीवरिलमंत्ीा नकािअय श्रसयअै कठ हात थ्,रिभ्ीये ण्रीयत्ता रनीीप ाउर्ेक्रंध्ेिाफहमा एकलत्कउलब् मन जीथ्।इ पचेए ध्त ेफ टक मिसा ािा ीस ाावुडेटमध्तं ु़क्पीाकैमं तरफचभ्ेाजत थ्।रिइ प्ररबेमिसवफसँांमंगमध्ते क ुाा फसानैटे ेेराएपााक यपक चुकाउेाजाााजवफफस्रूटइवफाुाडनोा।ेेेडलथ्सपवोतंबथ्ए़तेपध्जेलिपख्तसआताक ध्ुवफटक़े वफऊररि प अरीछ दर्ाकअवफतयाा े ुडंे पराकापीािरताीसक्ष् ृे ण्कीत उा अीथ्ीरभ ा।हरतबइइंोा ेककेकलैानखपाांयपााज टापाडे केरख्ीरू मंए सथ् ंाजरयि जत हते उप सीलाद जत ैअै फि उप दा ा ाशप छपन य गाहापनरवलकररही रबराीर डगलिय जत ह इपण्र्प्रक्राकेलट प्रसप्रंटक्ेलाज काजाह।ाौ ंूाि ैर िैाॅहा ैाऋ ांनीतसयेग इसंक्ष्प् ण्ि स यष्िा ािाज सत हयि ए इितिरे कर्नलकैकहडाावहषा शानक नकअै ापफॅटउपतिरेकात मंकंीअै व्तिा प्रयाइा ा स्ेएल ायदाित्नरवरटन्दीवबक्ीक्रथ्।ऐेअगम अै क्रकिरप्रतंवफबवू,मद्राा एकल जदाी ्रााातीयेे ादुण्काासीरंा ज े ानूसझ ााथ् अै प़ - ख्ेले हतला य सलख् पठयुतकमातारेाास्तिुति्/ज ागिखिस्ढ ािापीतलामंपठयुत वफपरुपद क इप्रक्र केमननी दत थ् फिुनेापकुत्ी याातहेेा्स्ेननाि ंेरासयपभ ुण् क कल अगबत गर् अरसीसात स तििादसर्ाीमद्रीा ़इा उहालाश् वाोढ,कयख्ब्ीै ेत्रपला ग।इसजकेभ्ीतश ेसरबेमंसात लि येिैफय े ेीक्ष् नहमक्ंकतााााेाीामायप़नेे ल मतिसगीसलाहेग।इप्ररसात वफप्ररवफएिढवुद्रा्र ु र् क क्ष स ेलफएमाोि भ्सरापय सम्र क व्ितअै सलााा ाियाकिहए अा्गीतााुतदनर् सु।ठीयरेण् बामभ्र यस्पटहेगाह ि गटग अै उे पी मद्रे त िाइरेनहष् ैकेबासफवर्ुकााोाुर्वतंडंयनरराथ्अेाइपान् हािि ूांवफअध्रप ह तय क ा अै एप फटतख्मे े ा ीाथ्िोाप्रीतात थ् मनाउवफद्वातयरक गर्पस्वं,मतिीहताि हहाा े रैाइुत ुद्रस्लतेाेन ी फनंीिेख्थं इवफपलवपगेथ्कश्ैीवफटइेसचनमंअए पैक्रारीस फस् ाि ले ापलेा्रटअ।ेरूाा फ ।फैैे नटाोाल ेीाक्ष्िुइ।चरसक्न् ाातमपीलस्वबक,ैेजर् ैस्फॅटें मंभ्ीभ्गएस ह भ्वनपराि हर् जगेाकवफल्रपीवफअध्रपटइफािनगितेइग्ंमबाथ् ैाि े ारपसश एांलेंगिााडकडफ ेइ,ैउंमोेतै रपाीअगेीवफटइेसकाजत थ्।य ापफअै इन्हेटा र ं्र े पहा ेटेसररुनशाफााइानजैसेअ टपफ अ ा हे पन मन वे पराक झकख्िेहंनेबींरेशेफवश्ी ा।यसमााि दैइभ्ुेलतंपश् ा ीोगभत म,छार् क मान कअगनगेा मं1वंश्तब्ीमंसंयेवारे इीीााम वे5 ाद ाश्ीहा ग थ्।भ्तयपान् िानकन अै पठ समग कपेरेकेा र ॅडइरााय्रंजनीयााीफटा ेर्ाीा गिध्िमलबरसुत प ; द्रसेद्ध1वंश्तब्ीवफप्रराि वेंतव ा द्ररबाम 8 ो ाभ्ष्र्ााटमंा कमत ीदंाम ुरू हर्अै 1वंशद वफश्रूाीदै मंइसयिका नेंाइा9 ाी ुतो ापश्ुरतेअरक्रेीब लोकत वफकिसरमु प्रसम अन पक्ीहाबाल।फि इालो नार ंी चनीपसाटीेेपपरपक कप्रर ुबर्मंहेगा एस क्रालांस प्राव ाक ातयमके,जसांेयपिभ्ेीाइोकतभ्ुसम ।ेयो ेहिरर द्रं ैेगापकृण्ज अि न भतभांमंटइ िानकन अै पस्ेफण्तष्ीदरयष्ेेाडइराुवाो प ेरंीआतपवत्तस क।छाने की प्राि क अुरणािृनयइ यु ा प्रव ण्िर्सरयगकाज सत ह लसि£तभ्वसगे्नयगु ाा।क म ाकाा केपफाहैन सेािइनकनवफवकयेकअरावतण्िर्ारटइफॅटड ेे पााम् स्नयगााशरााुा न्य±भ्ःसपपाªी मुइर्मं1वंश्तब्ीवफप्रराि वे मंह किय।इबुुाफं,बे9ो ंकाेीगसमीउडं ीााष् ााहदभ्±ख्ियका के मिंटपक िाइ क,सस्तअयातयालाजेा डनन ंकृ रप,सइाााभ्ारथ्न्ीभअे मंपस्वं मतिएंप्राश्तकन श्लिाए हनण्र्ाषेुेु ि ामथ्काकध्ंफवाा,रतद्ररमाक ाआजााीेअन हांम यि।नं ेाियारटइपांª,ेीजनपथ् ेाउेनगाफडदेेंलहर् उण्सीण्िर्सग प्रटप्रसअै ण्िर् पला हउक सन क यहनााायश् ामगनाथ्।नयर¯े राब्ि¯गसीपी ा ससनसस्तवफप्राडपतिे अै ासे व मगदर् मंसंालंथ्ं े ं ंााश्त्रोाश्न चकृडरयफर्ोिकंितपंत्यपण्र्भीयिकाांक वंद्रथ्।इंथ्नद्वासस्तेमिाडाष् ाप ाफ सारंकृुद्रूि यलेास् ंतक्रेप्रकानअजभ्ीसस् विे प्रच भ्रीगंांवफसाकिप्रमािाश् तंीाय्रेेवधण्ााशतथ्र् कममन ासंकर मन जत ह।इंथ्नमंअरूनमाएपचरटइ िानस्णेें स् ंकाडइाौसेाा पाोफया धेीदअैोयेेकक्रक ााअज नव ािलपाकर्तर्थ्।ााजााीारअरूवफप्रतं न ए ऐेाइपरा कअुमउाराप्रु ािसिे,1वंश्तब्ीवफसटवान द तयजं9ाद रपकि हण्स् मीोप्रांाक वे मंन्ि - ानभ्रअै तहतहे मनश्लिथ्ेिेभ्भ् - फा।रभ्ष,ान्िााररवूेमान र ध्तकचटइस श मंि 97ेटजत्रि 8 लििस्रू ाकिचा.डटव ा6श वपसरकसरननींोचतएा ााुुण्ेेेंाªयायहन्नतातताडर ष् रकीसात वफकण्,ए स्ण् यगथ् लि दभ्र् कबतयहनेक्ष रकर्ुाेकुायौेवग्मााा।नी ि अउवफबु क वेाओारे मंदेोकेलिेहं अबक े हमश् ख्िाेख् ामैलाबसतष्लं नत,अभ्ग त्त्वफटाइ साि त मि पस्ेफअश् लि हं ति नायग वफुछपचँथ्द्रुत वतैकुर्िसूातंम।ण्रयुवयींोर ु कपमावाकाभ्ह ापवेनमद्र ोार्आपतीर्यगमंअे स£तुकंे एंप्रशंक आिवुाजे टइ पफउंीअै पस्कमण् वफि अुन प्रैागीेुजि थ्े इवाड ाु ुा एध्कद्यि त।ेªरद्रलेिसाफतेााकज्नमुणथ् प्रश्नसबध् यिकपे क भ्तभ्रे सत्र प्राहेगाद्र ाा ंक्रलाारामवारायतकीााांर् ां - सा ा ,ाान्वो ोेेवाीैहल यंभ्त्र गअरउन्ेंनेका विज्ञनैअष्िाये फन्ििन क्षंमंपिुलसम्र करवामिर्ाकन मंपर यगनयि।ज पश प्रद्येगीस उक पचनण्रेूाद दबचयैाकनयिा ेोाा ातेिारहु ता उे स बते न भीभांतायििे वफपनप्रुीरावफअमंेहोत ष् पंेुस्केोनुंरअथःतयेलण्एिअध्किसध्िअे केअनयि।लनििि ंमलपठयक रख्ीलानुवं ालैटेूा ेयु ाा ाप्ााापलआसंेनसपदमंत बवउचवेपदहद्धपश्मेटइिाइकनअैा;मिडेरक्ष्रयज,चंापानरालेावंाजय मतिरेवफएिअवय प्रैागकांवफािकख् पे ाद्रक ेलोेिेवाफु नाकि श्द्यसयअध । इ भ्तयमद्र अै प्रश्कभ्री पिांमंपरतनपथ्सीाा तय वालाराेर ुकराायेि ेर्ि रचिरकन केबध्यहेग अै सप्ररभ्र भ्ूमिंभ्ीिि साव राााएर ााोालुरो ाकतपइ ध्सबध्ीतवध्क डेजनलं अेभ्री इीनरे,भैानांंगीिंेग।कायजयं ष्क,ि ़मी ंािज्ञेनवतरिनेाांअै उसह ायकर्ांन 14ेलक 2वंश्तद वफअाजताार्ोेेरीाब्ेंेरत्ीतअ8स0ाीततक क्षमंअन येदन दाह।भ्री पतेकेीस परुपदइे ागि ै तुााशेनासत्रेाययंुत्पाास्तने ृ ेवलंी ात्रोाािीष्फुिांध् एकरनकदटिस ुछपिसबध् सध्रयाि सनें मंभ्ीक ज चुवफहंे ै। डिजिटल इमेजिग़ं ज क पल स्ष् यिाचक ह,िाइकय ता स चैज सैसहिटाजुा नाभ्े ेोक ैड र्ीरबप लाहहमतिवमंअएहं ज सटि राुर्हता सेािनकयअत्ेौबृष्ीनइैभ्डइास् ।ेक ीश र्च हमोीनक अभ्न् अ ब हअै ज मनषंा भ्ू ल तेउहंेर वांिनुाहुेकााी ानज ाग ब ेखेना।यगन् मर वे ि ािा ब एि बउंरन वफएिायक शर पानफएथ्रा, ेहे ल रूडीेलयलन्ेअी़हन तजश्रअतडान्े क ालंकरि ाश् नेपष्लीहतराार जहँकी दश्पमंसप्रष्ण् कन कीशतहेीह,वा गाप िानाहृयेंार रा ै ँ्रकिांोरूतफइरूहडवे मयमेसचरसधंक उये ािासत ह।अुनतीांफां नागयजकैोिधोा ाकपकध्नकउनविफपलवप अ ता ए बनब दन भ्रें नटप सरीन् े स्,ेटदेेसइे ीतरूकाा ररफब ादनि उग हेजीह।ाििनस न्ि - भ्न् प्रकनष्यअैुयजर तै वथ्भ्नााीि राााभ् ान ाा न्लरिक्ररपसक्रसचोरमेकप्रत्स,पसहेो ं हस्ूिलक - येउतजैमरयकमाि।नसनथ्तअर सेअन केमबठ हएरे वटालक सात सटलवनवफाेंैेुमटफेीयेेेिमपेाªाीरंिहशमहेचन दख्त तहंालरनैेोेै। 190वफदा व मयगमंडस्टपप्राा व अ जेस अर8े कफभ्ेेकॅकनोाश्ेध,ाश्फेानैगाफककोसॅटेरायेश्ुहेोेिाइरेकए्रलिफफ्रयप्रगरूजसडनंीकपववााा,ााकनापीी,कप्ूरद्वाप्रतबरन ;मगि अै ती - ाम प्रतबचाढ़ ंय र¯चइजद्धरआि नटि ोंाय¯रनीस पचतहेगर् एस चापेबु श्रसयथ्ी कप्ट द्वागफिेर ।ीनह हा ।यर ाकिो तध्ंूरपइरलमा्रडिशइतयरकजनसिाइरुंअनलअउयटइागापकानाऐेडनरपेटो्रिैािाताापफतीपर्ितने वफप्रवकेदख् सत ै इवएिउहंइ प्रक्र मंसीारोभ् ेों ेसयेयकवंााकसल ािहहफन् इतेा नकजरतनंप़ी व ाीस्नक प्रागएिबाह,स्मलेीहड।लथ् ो नीररूतखक ीे यिंपातमध्मे वफप्राें कअमनलासत हंरग यंे भ् ुागकैाावाा े। बटफेाीी हच्ंेवप् ी ादाअ ंफयूरेवलख्ं नकमशनह नंरहै।यिबचे वफी एिािान ह तेबडे वफएिसपण् कायह।शाइ मध् वफलख्ैा ोलकूाा ै ामला़ं म्र्रयैर्लसेचेन का तेेख्ए य ि ा त - र वफा पेरसत ह।ीलपादाहसकरते क ैे ,िकप्रहहमरकारू ए सयििाइरवफएिय ए च - पराकाल ह,ए म्ूर्कडनेललाफ र्ैकपाक्र हततयसा ण्िकाकय टूया ह जमंनकअैा लेह।यदअपइक सात सकमार्स्ेैेिअ ारै ीयेाडिसेशगंािहसाकंते ता अकेपलटपरगडलरउमंपन य तािेक शरर नपैे ं कसोमनीतेोााोाीलरूहाी न हअपा बुाक फि ेसकन ासख्ेक अवयाहेीे, क्रापाफेुााकागीेे रनश्गाश्रपयीतअै काएसथ्ितअगअिागतंलेपउेठीारनीीीा एकपेलगनरहेीिकर कभ्सागसकन मिााहेा क्ेि इे ए‘नूकाड हेाहजेअपेरयट ायंकम अम’तैााफाागांडंन।कावस गयाअचह ि गयकेुं टिक पवथ्िमिंल जन कल नेकाारमरर्स् ेाीतार् ाूोएततेक्ष्मारााह।ातख् ैतवप्यर म तहत वफसफ्रवय अै उराोातहं उकरे कंूेररे ॅटररकभ् ेेैपाीफट - ोाण्।ंंहपरण्यलंीश्ृखअपेअदश्ंकपलकीहवफयटस्यकागीबा ा ार।रभ्ावप्वह ंलाफेाेानतैंू ंीलतन करा इे यकपरुताकेर्मकबानी क काहीतसफर्ािा इुाहरतं।ाीश् ंसव(ाल।वंप्टर म लेरख्उराकसात सयि्,सल केाय पतीफूेंेापण् हा तर्फराण्ीलयग - ीेव,,,मटीाीचह जस रे ख्च ज सीै से स्भ्व गण्े ाा नौीाीीकहइवुिंेेयेंातवााा।फककडालॅबॅसमंभ्िाियिगौअपसकटकेै,सीयगा पाताहोसहइाक्ेरष्क।इांकयतनलरसत हंअै िाइ वफभ्त उेीिभ्ीसपचह तिीे रो ार साथ्राजकैानस नेडी नक बरपि सेहं यदकइ खीअजएतेउेपर तहमााजा चतैािर्बााासूीयिााक।े ररटसक ैअै नि ीि सवफसि भ्ीअदाकेदेरय ज सतााहाबकम े े हाकायशत रसकीााााा।अकाावंभ्भ्श्लंाख्उण्कंफ्रम - ैसनेहैध्िाश्सॅटेयरेािन्नािन्नायिोवेुलेा - पकरांीलीश्ृख्लहेीह।ंतंबाााा ैध्तकचटइस श मंि 99ेटजसभ्ीवंयटांमंए अप्रगिस्िमक प्रागयिजत ह अै वुछा प्र ेाटसोक ौाफफूे ेंटयाारक साफ्रटयरभ्ीहेेहंजेअपे अदश्ुा क कत हं सॅटय बयिदॅव ातैााफेनरमेैफ्रेराे ासराुीावाा।वनतरर द मिाहेाह - वक्र यनविफेा सफ्रवय अै ‘स्रापस्का ै‘ा ्खटररैटे’ीैा तेटीदलॅेार’यान त्ररख्पं वलसॅटेर अइह दख्े विक् य रट - ध्तिीचेाज ाया ें ेटास्आािुाफ्र।मकैारावएाररसाफ्रटयरकहंॅव य?ेैवेक्टर - आधारित साॅफ्टवेयर य ॅफ्रटेरससरख्ी हेौ भ्ीप्ररकरख् - ातिकयहाव भ्ेााऋााााध्रासवयह ेार्येतसअइसर वफाफ्रवय वफमय स यिाजाह अै जइेबायिते ॅटर ध्े तैास ़कहेेाक बडासमार जाहैा अि सस्ष्रत ह।ात तातप हेकृटैुीरैस्टर - आधारित साॅफ्टवेयर इ तर कसॅटेरएस अकृतँउपनकत ह जेकिरे रकिसहााव ेीात् ाानंपअफ्रायन्ै ाध्यरि ालतैेेेैांतध्ेााने म।फाीियंेके होीहं य पाटा रअकृतसबध् गिािं क सपद कर वफवनएिअदा ातहजइे वस्वअकरस अध् बायिाजत ह तेलार्ेे।हाािेडिक ा श्ैबंता़ौान्कव ुलेप़जतहंें े।ध्ाडैकाशर बाग अगठवफनपवफरख्त्रिे य च्ेप्रपेंकेुतगपनएूेे े ेाााचााारँ ाचकरूंं वंप्ू रपरकृ कवफप्रे मंलााज सत ै यँरप्रक्राफट ष्र येयाक। किपेिग हसयरता ाह श्िष्रू स लेा डिइमंउयेीहेीह।वेाेगशनेपगापाा ा ैे तवफूट सतवगतस ािग उपदिाइरे केरतअे चिरास्िापवकख्ेन मंसायादत ह।यार्कग रंा रवफसवतूर् जेहेै शपगीराायरेेतहातेहासेख्िन य पिेस इन जदीीहेका सॅटे ािन मानक्षभ् ह इवफल कमंा ज वल उराारतीे पातहे य न्क्टेंप्डल्स्ता,प,ॅपटाू ेरपर ोारलगपवेपफॅट लिार् सकफेा,य वफयटपरं¯गफिटांक इतमलकेडलािा सरुक् ारकऐण्वगाटिि।पेस अै कशकाइतमलकत हएलिअट चिांा ालेसािेलोाकअ रंरंेाीनसफ्रडकेरनत्कप्रक्रावफमध्मस तश स ार्केवफएिसा बा ह,थ्क लाकनेत ं तावरशराच ल।यइाय े लनाचेि येेीयरे मतै ीेए नपैफाशंरेेर्ेटारे हएनपतियि जत ह गाफिाइ ीकप्रुाश्िष्त य भ् हु ष्दकौ्रपड ख्वाहीाि ा।कनमेाााािए ैकि हपं कबा अर्उपनरेकअन क्ष्तवफकरायसद यात् ीपाो ा ीथ्न्ीज नमण्अकृ/ि ोवफएिउयक् उकांक चनवकाह।ातबे ुपण तै¯नपरुरलतेा

RELOAD if chapter isn't visible.