़ग्राफिकीय संचा इकाइर्प्प्प् ़ार की तकनीकेंग्राफिकीय संचार की तकनीकें फििाानीरपरष्यिपकडकलभ्हइसाकि यहवभ्न्तीाामध्मवद्वा नििकरयफानाारअकिसाचिाावतरवएिवअवककिनलाररप्रफग्रा सचाायग।किपटपकतयरकप्रहध्ष्सााअरूहस्हसकाकााजपरतलनफलदयचरफरमसनििवएसवत्मवश्िाकासायरित,यिाकयीताकदपसाप्ररनयकक्राााााअव्ियथ्ितपकयविर कपहिसनवस्रूान।ावासान्ती(तचफ प्रसारससामध्नानफलप्रामामकावगइरद्वायसाख्जएियलगसाकाििनाासल्नत्कीानचरइरवन्अकाचपाीतपलचभ्रमसकीवष्ताहश्िएा। लिपि का विकास सत े हिसमंसचाप्रप् केवफएिपस्वं,पत्रकए अै अाफ नरुतािाताफभ्यवइोू तन े ले ाँरन्यसन हलमंकिस ुहं ागािस मन सरे एसदश् सध्ेएिैकोयं।हवाधेवतैप्रतािवं फेृानास कर्यिे त वचिराथ्।फि भ्,मुयक नमस्कउेअनेइसाकतहापा षष्िसपदंरन - ेंीत - ोाि रेजुना ीजानआप वफपरश्वफबे मंज्ञिस बा रख्तथ्।उक उस ज्ञिसेसेेा ाएाासा उूसर वफस अचरयहरकन,चिांक अदनप्रनकन अैेदे ाा - व रवेााद ररेथो ा - ेव्रााउन्हंअप म कब कनवफतीे ख्जेकेमबरयि।इ अकाे ेनोेरफे ूकसक्ष्ीत ााांहवनजा वफफलस्रू कितंेतभसभ्वःसचरय अभ्व्क् क पाे ववसष ंाााािलपपवंत तिफियहतरा थ्सि अकिल मवनअनय थ्।लि सवफभमेाांीकाजाान ााेनेत भ्ेेीोाक नदपंष्वत वचांक अभ्व्तिफ एियप्तनीं थ्ी नयने अने विरंफाेोामपाक्िर्ु ेथ्रि ीयवलप हा।ष् चेवअभ्ख्े तापरण् वे एि कर् अर ती ख्न चह।सफ ये प्ररंभ्लिन फिोाराजााउेाााथ्क्ष्लै ााविाइके ाकप्रअपिवौअष्फतथ्ेअर ेस्िृ चदेे ंसहंथ्।यत्र परृ ै तूनेथ्र्नानकिवामीेरवसाानतःाग चक स्ृतसयांअै त्रि - ख्नाकिसहअ।अल,हिक ाचेा व ुेरोा ाामरल इेमुयअन कयेंत अभ्यक्ये क सवतभ् कतलामं कीसष् ेाथािो ानेहनपर्तिंफष्ी,ााव्ंुंअि सीरू प्रु क े सथ्हेगा अतचनकलेमुयंेवफध् स्रेंर्ायाि नोकपतम।ीांहनाप्रष्अनभ् आरउक एहिकिथ् ध्किंरए अख्नतर्ांद्वाुौ नेत ाम पााकोरवीसाायअातर्ँ माख्ि रूस पढीरी़ सेष्तक जत री।निसा पण्र्पैापेी - ढंि ाहलकजारूक़पप्रीींे ूदीामसएिमुय ीयदश्पाि हकेतयनीथयंकउनेकीनकातनर्रौरंक्ेसेसकष् ाभ्ेा।िरनहाजदीी ज यि थ्भ्िून मुयासहइएिव जद ील् ालाकााष्कभ्ैस हीहहान ल्नल वलबों ोभ्ू जता ह।जाइकहा बारब कहीाी ह तेवहमलताकाौ बेर्ी - र तैा ल नाज ूकाीी तन मंकाफ बलाीह।ध्र्ि गअे तामत्ूाहनकुा ी तै कां वण्लपजाथ्थ्पेद माहर्काे े एस बलवभ्ीनी अनचएि नी त उाहवक हेथमेा ाहा हहान ममअंदकंा,ंेक ााात्जाा इस अवयकदख्त हएअर्केअध् सनश् केवफएीशेेाु ााुि चर ेग।ाो, कततथ्िनचता.ज ढत्रि 61 अीग़ त्रि 6 वष् माँच.ृाुएा2द्रउश्येसीक्र घ्टासबीचिांकेयदकन वफएिचाअरख्ेंकद्द ां रा ेे त्रााेहनव रेिमधेलप्रे किाजन लायायागग े। सि मत्पण् घ्टााअुा क य मंश्ंकरसकबनएहाा भ्ीदक राकीवूर्नयनवोावाम ाकपुा विजरह।पा य श्लख्डे ा इठ कवफन्े उलेांद्वारार ै त्रािंेक्ार ंनोरनााथाटेहगााउ बनाजत थ् जे सघ्ट - वेाकेभ्ल - ाि जत थ्े इ उश्ा ाा नष्िााभ्तनासोययाााश्ीँेकउा ा।द्दयहाि जि क ओवलप़िा भ्ीससकवफमध्मेउथ्काी ीीयाउम े ननँ ाताढ रयसघ्टाकेयदरां ऐसकसयसयप बा जा रहं उार वफानााख्।सम म नतेैदण्ेेेर - रे।ामएहएि उाीदल मंअीग़क स तलन्रिटासकरद्वाउलत्त्ेिज ढमत ि ारन,रीतारकबरल् ीश् सिपयिे क य मंबाागाथ् जे87वफप्रा भ्तयस्ंाााहंीेनया1े मर त्रा ा5थ्ीतदयावअंान े श्ी ह थ्े बा(तपअै तजहभ्ीसकवफउाराहंोमादए। ू ाालाम े ।दंुौस्र रहैलमण्हदआुनका म भ्ीएािस ायगतकर घ्टाा कय लिनवफध् लंोत ुारीनेीाा ेेि हकााअ ेन्िंदलिएअस एस स ब जतहंक्ेेकाा ै।रमनेरएैेजसनातँब़हेीइंअैउकसंयभ्ीढीगर्अन- ैेजयडाग ाीा ़ ,ीी रख्इाितर्नाबतप व्यग सपत्त्प केर्हा ि ााभ्ीशर हेगय।इीतहतिि ापचबाी ,क्ंरचÉ ासाइननरूारमृांकीसाधंकेतििकन भ्ीशीसझ जन ल ेिकत ेिाच र रमागजिेमÉा ोासयारू उन्हंारअध् लब स तय राासे।गयबलजस व्गिंिकख्व - क्या े ै केम दज फौ ैीयतसािर भ् उव मकिे ािा जेले प्ररभ् े तय ािंपत्त्पीेाफनगा ।म्मोाफवलनांश्सलश्एगोनभ्द्देीहेेथ्ेप अग लकइहेन भ्वच य भ्वख्;ा ा ाचरन्ंेात्रालापकमवंहतंउदृतारे ाािाे ब्रंयटडार्द्धहेेकरू ेािअजवफवा - चउीअंभ्काोवा ा य ा पसिाािªप।ेरडमफनलयÉरप्री फकिस रू हं साये,भ्ूाडे,स्ंां चयिे अि म पथ्णेवतैमध्ं ां तेाकंोापभ्िदत्ल।िाख,ैांरयाात प अतिख्ला ोल।नातवफविससांएंािवांध्रकेाज ग े ाथ्ेवश्रुं गनजनन ेऐवििफनश ाियश्ैीमंख्िेजन ले ज्े - यंउक वश्ष्तएब़ीगंे ेत्रलेला।ाज्ेनिटँढइक्म ोगं ीा र्चााातयतंतंउे स्िरकेछे़रत्रिे वतांकसअफतांने - ेनवाााकचंप्रानवेिे डेयफत ाी थृयेलायि। ग्रपि ाकबेमवूा श्िाायहि छर्य मद्राकाफ ीसहपर्वत ैका ा ल ण्ष्पुीत्े इण्याािकप्रक्रावफद्वाब़ ती उ एजस अे प्रा ैरकंत्रि े ी ेसकैीकँताीयडीनतरेश - यिजासकीहं इ वकेयदारअग ब़य ा तइवफअगततैसख् ा ै ेााजासन्।यािढऐ र्ा ेअैागिकलवफपव क व सीछयँअ जतहं जा न प्रको ो ूर्ीभ् पााी ैेआ ीेाीटगा।य,रीाीाऐमुाांअकिप्रेप्रचमभ्रीसतमंगिजेेिासद्रेाााान ाभ ाा श्ी यीतयकाष्दगतयेयवपसघ् े हेडाडामांा ।ेधार ाइाटजप्इरूेंिुाीवफमेनाद़ेअैह़पनाकस्थ्ने रपर्गर्अग चकर आी िा क तवरे सअ क यिगाल,रचंासंेगद यक्ष्येेी र।ाला इयुांवफदरन त्रिांक अवफतसलख्नल ाकिहअनगेेै,क्ष्ेीृेाावसााच ेि ाुराअै रिओच रउीा लख्ंक अवफता केसेा कर्स प्ररााप गकर्ेाीृेिाुखेेरफलणंलयण्त्ेयनमिल।एस प्रतहत ह किर क चयप्रय चत ह।सेैतीलीएीीीेाीाा हक्र िारइ प्रयि कपनाृत्त् उम भ्ीहत ह जहसलास यदकेवफक्रुरासााीबमर ार ेाीव ेै ेनयितएिवामल वफीिंेतक ध्किअर्सि बच क सझेह।यलर्ोकसफानथ्केेांहण् ाीाताववच्मैप(सिा रू ेसर्ापनइ ज रह,फलइएिि अवि असतमनवआ ै ेवसकफक्पत्रार्ी लाृतरविचरस पल ाि मअत ह।वतभ्र मे ल्फबट केवर्ााा ेहदगंौ स्ःत‘पे’ण्मेमीुांा लेएाायीरंांक मल क जताह ारउाय नमरी मरे/ुाांका ेीाौअस गुामअ ीनग ाहैहंहद्राकानंेछांे अध्रपरागाह निाये प्रचनातमंक्ष्ि दन व एिोवा ख्यैजप्रगीभ् ाेफपरश्फा काा ेेेलयि जत थका।ााध्व प्रकअग चक पमंआिध्सलात ग।बत हएति ार कहेए ेनेरूेिदुीलेरलअक्ष्रशः श्ै ध्नप्रीेकए पण्र्ाावफरू मंकितहेग,ा ैनव तीकाम े पवसाएाानःंि ूलेि चित्र 63वफतुमनर वफपस थ्िातजिस अ वामाह जत ही ण्ल ााआकस्ंाप त्ीा ेा इसाूर्पँवंसीत अतअत,प्रचनभ्रीवयकण्े न सस्फा.ुबोास् ेबर्ाकौ। श्भ्केाभकध्किस्किप्राीक वज्ञकिरूस श्िेा कयि थ्।ेत उण्लर् चदा - ेा तैांृरर्वाीकाीारेतख्वष्ीव/नण् ैनपेवण्रलान ाा लावलष उांनेअन वामावफअरे/ण्ेर्ा एपण्र्तर्िकप्राीमंयनन्े ण े ावंे ूााफण् े ीहपर्क्षकवलाीलं व्यजनेकेसंवफपलव्वसकयिथ्।रेकेनेउचण्ंाावेे हथ् राआाउफाां ेयताक्ष् च्रंिवलरस्थ् व अध्ररकर्वां मंभ्िज क यिाथ्ऋैेतलयवर्यनाेा ेेवरि सा ीनाइर् ालजवफपगता- गव ध्वनसिे उचर मंािुहमंकारतल त य उसफा तह वच्ण्ेज ँ ेे ाकवपकजिा ुोफाह्नठसउत हऋकठयवर्यन घ्ष् ंत्रांस उचरध्यिँऋमध्न् वर्ठीं्गोताअेच्वाूर्गैीाकि ंेितनय;जवे उाण् मंजाक रि ऊरक थ्े़ पछीअे मडत हद्धनिच्रेी सपउरडी कऱैफच ाा ाेाुााभ्ठाऋद वग ;जव उचर मंजाक रि अगे ऊरदँांस छत ह यंत्येिच्ण्ेी सावीोेूाार्ना ोपतैफाभफ उनफनिल स्िेतपुचाहद्ध अैठयग ;जकउचराकन मंवे ेसकहतैऋ्वािच्ण्रेचँार्ह ष्नोदाा हां असे लि हं जस प,ब सभ्व उे यसलालख्नेनेठपंमैैे, ।ाःं फ ाेा त,द्धतहतेफंन्पेक सयावफनि ह ि गथ्ी इएािि वर्ााक श्ुरूअता ीइ,खाामलिीहते बलर् ासलतण्म ीाहानेर उे धिंस प्रीेके बठनय सबध्जडन मंाइकठार्पन ंलंेर्इहयेे न्ंवेेताामैाांा़ेेे नि नंहुर् मा आके ािाख्े अि े इस व तीसमंप्रक्ीइसटेवश्ेंदंर्ार्ी ी ुतश्लपे।्रफाामूरदयबाह्म लप;े िि पहद्वपमंसर्ापइ जत ै भ् म प्रति्रीदिलद्धमीेव ाी।रेचि पा त्रर्ाहतलवउांलभ् सभ्ीभ्री पिा बा सिि ह कि ुर्हंमयएश्य,ागाायि्रह्मल ेीत ै ाि तयपइिध्लीसाव।बारापर्मिचलसपा,ेीेािूााि ीँरठब्ितअै दक्ष्ण् - व एश्य ें प्रतउक उशख्ए खष् का छा़, आाकिि स किल ांजेउरपश्मभ्र मंवछसदांेकरइलेनीात्त् - चाेु यडमपथि तफेरी तिकयागमंलइ जत र थ्ं।प्रेर्ीीीेाााहभ्मंपस्तकअरंभ्सकनसि ड़क ावफचटु ड़ंयातेु ाांलीे छेपकेारीकिीेापपल चित्र 6 भ्रतयवार्मलपे ेसहवेरूमंीजथ्ीसिेअवण्ंफबसिडरीय ोसेत्तंफं्र फे ाीाजाावीके ागवपतरेीध्गके ाचा.ाीण4ा िि ााि75चित्र 6एध्ुलेाा.कतख्5ा- रियाजत थ्।इ प्रर दक्ष् भ्रक सा पडपिाँ पांरख्िीहु र्पा ाासक,णभुलत्त्ेपे ा ीााितीीयि लइंाहीथींनिेवेएिहइपांोलेेकपैीलमउक£ायिात लाफ ले नेकनकसे त्णे ।पत्ती ीकख्लहतजत । इ प्ररउीार् गि त्त्ंपअतर प कले बीहु सीाााकत्के मै र नइर्यथ्सण्एराज हा ााास पातीाीथ्ी फिउ पांके ध्ू ेसािजत थ्।इप्रक्रामंे तापने ाफकला ये,त्त्पासज रालरयाउिकार् अंप स ीर जतथ्ी ेिसप ख्ि गय प दे त्ीण्क्षरहल ह ,उरााख्तिेीाा ाारयगीजलठअर ़जासतथ्।चँतड़व त्त्ंपरध्ेतरपनिमुश्लहाथ्ापाकाकिफे सारा कत ाैढाूोाीै लाि ख्े इसएउकण्न ाती ह सातक थ् सिे दक्षभ्तमंकमंयि जलि ीर् राए राणे ोलातीीजराकाेरिहथ्,जि उा ातंअमर प ख्िो व एितपत्र क प्रग वााबत्त्भ्मतै रे डाये यकरेानल़ ाकराफाालपरूे पन ािग थ्।पआ ासलायअग करभ्रीांन ज यहकितडपाय भ्ेत्रपोचाय ेबसा ़ ाारलतूाित्रजेमया लिख्ीसम्र बु सयत नीकिी त उान अभ्लांवफएिा गहमकंट,न्ेेाख् े लाी बंेिेतहतहश्पााताकप्रगरूि दे लाहलंरंााका ुाििा‘े अै धुपत्रे ाये श्ु रदयाजेसावफएिसरक्ष्तर सकथ इापव तर दीेह अभ्लांवफएिािााडे क इतातेेर् - र्ीसीाख्ेलंस्म।ूी ेिेलोसशख्लश हा ग थ्।ीिख्सअस प इकये सिरजीलख्कद्वाुरूेा सावराप्रगीा ेारयाक रना सक अीाहिय तााकिवफात क प्रानकेवफएियि जतपनसत्थ्सरुलाश् रे काकमश्दनलाार् ाथ्।बा(ध्र्वफगंांकेअस ध्त कप‘ य द्दांपउेर जतथ्ाै ेथ् ारु काररफाम्रे ाचिवाक्ीोााै रांद्दंकलेीडकिर‘ े ीफ‘ाााात्र ा ेआरपिकिअे य चरे ोतपांक पंुलिपीतहपांवफबचमबूधेेरिेरख्जतथ्।श्लख्ेकतलोतम - ानजतगंपराााााीनंासमााोिंुमश्क्र;तात्रपंकअदश्द्धअध् व्वामंथ्े इ ता - ाने वफशएम्राअताायिरेान्रश्ंे ररेि क।सि हमा रा लगमख्मत्रीय मख् काधीवफमध्मस लेांका अदनमाजा ुयााययरिे ा ेोेुोेंुर् यगाक ंशमनयि कत थ्।इ तपांेवछउाराचथ्ीदसअ तभ्ीीदेेनमत्र फ ह ै ीाकाारोफण्ेा्रुदाज उब्ध् ह।य अभ्लख् उकण् कन व एिस ;मकर केएिपलै ेेि,ीर्ेफ यरााादंाातरलक्रेअतद्ध जन ेपहेीिकडे भ्ेपाातलापअएििजत थ्े फिोस ़ात्रयात्रं े,रलपज रकाचित्र .ीाा लेाा6लरख्कन ारर्ीेोाख्तीतजिाीथ अरतमपाअद लनवेक सैपयि ााथ्त ीा ्र ुोेलाादता।ैत्रेंाज।ाा अस्करू त्रे य दापे वफआंक ह नी,ब उे सपायमपंााे क्ष्ेीह किफूर्ालनं ींनंण्ात्ररल्वपएअफीलाराू ठले ंररू वं ावृि नकतयर केथ्े। मला कोमइर्वफसानाततैतपबमउर जााथ्।समन्यसपण्र्ू ा क उेरेवफल कर्पे कवाताातंूमपावनेएित्रंीे ाााले इाफठफ शरूतप़ीथ्ीअै व अमै प ए पावफअकरमंहेेथ्े बदे उरड ाोाारेीे ा ताामनतररथेा।त ंक पांमे छ कवफार स पाक ुतकरू ेयि ाााअैत्रेंदेडीेिप ातथेरेेरसपजरदरप्रमाात वफि उपरजी मेरग द जतीा।य मेरोसाकिे ल का लाथ् ह केणनाहीीाहाढल ेीथ्ी उरभ्र े फ रघेलब अकरे ए बडेत्त्रयीा ।ााफुछर ंेावकप ाहा वजाफ़ातत्त्तान चरप ुा प अकिन अध् सदकेथ्े एस चद्दे सरतरूद्द अनातरपि रोीरुिरदंां।ंात्रकतक्ष्पसरजी ओाा म रा ज थ्ी।लनभ्ीका अदने दे कलिगेखीं े - ीुामीायख्ंतािभ्ंभ्रीागइ भ्ू कसमअे प भ्ीग द जाीां वेारू स मत्ूर् हेीर्ाम ींाा़तथ्।ष्िपहपााीिाार ी ीेश्ेवण्तड थ्ी येि व हीभ्ूमाण् क स्य आख् मन जीां कीकाांक्क ाधाीभ्ेाा ीभ् - ीो - थित।भ्ंरिाीथलउनंपुोमत्पण्र्ब्ेांालिकनबर ालदजत ा।लिम न वायेेनरयेडेिे ेनेरूराए ाकह ेएथ्बा वीसदांमंतेनल अुापत्र तयरनकं अमेगाथ्।ले नैेाि नध्दा य ेाकीदाारााहायाच,ापा अरकेरामंलख्ने ध्न रूा ाके 2 व स भ्ीीजै येेावके इ0ोनना फंिर्र्ापिाषअध्कमयत च रहअजभ्ीचर वफउकण्र् कष्पंसि ला।ाोे त्ति प ेसन ीीोकैाठअे ंे मंऐसंरछप ;प्रटतयरएिजत हंाद्धनकरगांे े ुद ेंि ैाक ोै। एआरजाचनेमद्रताा नाण् ीाकपीउनथ्ी क ँ ंुा गशमा ा त,ेहण्कर्फाीथ्लिन्वंूर अे मयपव यन पच एश्यवफले ािााअर‘ि कहसीर - र्ाश्ीा गलंा ीीाूेििाश्ैीदध्ीमोमचित्र 6 त्रिपिय त्रित् ेाा.चल ामलन7ािकख्ाचपयिे प पअभ्ेाउेरेा विफआ ीारहेेथ्े यानलफ ेनरकतहलाकलक्ष्रेा ्रिमंभ्ीप्रतिथ् सि श्ुअ कन कश्रयीालनसेाच ाीरूते ख् जाारोमलककयि ागे केजताह।ाल्नेा डलंाौमि‘ क पये अरमहांप ीारलख्नवफसंरउारासर्थ्मािैेेकाु ीी‘ंाार रा े े ददण्वालहप्रमसााटामामंप ग थ्।कक्ष्रख्िव ‘ि कपये अै बले परेेेयेाा ल लमीािोनाप एीााी ‘रंेिटंारअयि ताेले वफश्ि स्रांप उेरगर्थ्ी चंकेसरैसरथ्बो वलो रफ ।यिाीाीाकवइूनमीा ेदे पचिीएश्य मंथ्ि हं इसलय सभ्वैि इे प्रे रकशमाि ौि ं न्ंयनाश् ोतएाकोस्,हहहगचिरउहेन चीलगे स ह ातयि हे ीिीप‘ा ािाप‘ांसव न्ंे ेोप्रक।‘किश्ेिेाााीाम लयनंप य हकी हत थ्ी,इल उहंलाल जन य °लरााअसनथ्।लाीं सऐा - ााभ्कख् ााेेान्िनासाना उपयिे प उकीर् तख्ीाकवल अशै रे यके स यिाजााथ्।न ारण्नान ााााीो ता‘ंतीेें लकं इसएइ प‘े ा‘करनमगिह।ील ािेलाादयैनिंा’ ाायीत्रििि ;से श्ब् व लएनश् प्रकप्रागयि जतचलमिोकििताय काापंफ ीेाजदचाह आंभ्कअसांक लख्न कअयरू ह।त्रिलपकैद्धरावअ ीााा ैचिि थ्ेेलएन्पााित्रि .लनिभक ुेाम प्रे पल ेवसव लख्ने ि ीयि जत ाशंवफच अभ्सवर्क सद त्रित् पे क प्रे आि वियिे द्वाकां 8टषलत्याहेलाीावलहकाथद ेौ ख्गफट फएाा।े6सकजेब्ािेख ाध्िंरमरूंागरभ्माारबेलुचकयाकस्र,ााां्रंस्भे,भ्वां मरिं रजले अै एस ीअ थ्ने परािजत थ् जतं ोंा,माोेहन्स यााानदांर ाकाँ,ेहयं हभ्ख्ंे ेत्र्े शतांश्रेान्ण्ीकीलनाआिलायासचरवफएिइहं उीा रकआवयत हेीथ्।अगे ीकाहयरेाफिफ; ादगी भ् व देश्ब्े ;ाग्इवीपमतवहसलचीपबद्धब््रकेाााीपमतवेाल ांपश्ष्फद यनीपवाअै हसलचीपब ाीउीाकाय उेरद्धस लिरन ह।ा त्रायत्र्रानेमाि रनण्नवफकबौओलरेाील केाािसधंानकउकण्ेवफगकखयत्रोतीरंचलनांनीाेकयपंध् ुतयअर केन;बन ेमक् क दि गौ इसप्रा सला कलाबंससपहतंचीलद्धकसराारुखकिसहअ।वा ुासुलेखन कला ह ेसंरख्िन ीककेसला काह जत ै एम थ्थ् दले ााुख्लकाहकसााु ा ेनाा। यल ज ुेा क चनअरजपनमंअन उचमश्ख्ररपुचगर्थ्ीबसख्ना ै ा ेताि ँ इाललीाोपा च्ह।इम काअरंरग भ्रीकामंइ श्िमंनश्तरू स वफस्ी ै पतत लस ेचपुछलााााेदिलयाेउल्ख्नयउलब्यँहइ।ल पध् ु±ेाीािहाकीख्िव श्ु हनस पल पथ् य त मंक तख्ेआ सथ् ााोेेााोीिााशरलरू हध्सैटेत्रुीेटकरे अरख्िेजत थ्ेइि ुेा ााकिसअै ा साइर्फाल ाालसख्ल वोक्ष्एाव ोसलन शरकट ाउेर ग क्ष्े वफवपस प्राव ुा एस मन जौ िोयफएरंे ेहि।ाातहक वअस्भ्आेारूतेाकेा अक्ष्रश्ैीपरलख्े तालिख्े स लि ा अै परवाीाा ुााथ्श्ेंनीीरफहण्य ेंाााथ्िलका गेला आंमंपरतिहेगर् रेन लकयाीपडयििेाारर ेव ा।म ू ंलाकक्ष्ेर्ि ााीापइनुं;द्धचंचलतप ंअक्षंे ध्िरूपएजत हंपन् उकद्रटयश्िष्त हेरि ाौुीव्ेम े फवे रतन ष्वाौअक्षंक गेार्अै उक ािटकंिराअरयिमाेाइरील न ैिर ील ानख्व ीता नत। यूा मे आंकेहास ख्िन कश्ै देत क ात ह।ऐरेंरोलेीलारीेै ापक्ष्था हकेीही बदार ; श्ैीअै दसीक प्राीलख् ;ाल काृहनदबपंसद्धलाू ेहेाश्ीक्षररा नबनतेपअमद्धहवैत्रि 6चनक सलख्नाकमनचा.ीीे ाू9 ुाला जत ै पीश्ैीसहत्कवफतांमंकमंल जीह जबकूराा।लायृािेीतैसहािये ाीिहेददस्ते ै त्रािेमंइद मख्श्ैलांसअगचकावअराख् ेाप्रााय ेा र्।लला ाुोीलेीव र्ेहरैहपरेखं क श्ैीस हकिसतहइ सि ृदक्ष उंरनेबनसमद्धाल कालाुिब;ीजश्जाौइमंब़;अरेकइेा कयजतहइसकतहस डक्ष्ंामािा।ाीऋेेबंचपजंसद्धस्लार् ातैप सीअत - ोप्राीश्ैीजद - ल्ीख्िन क घ्क्ष्रहलदाअ व लीदलेीाी ेताल् ालहजव; ाल मंबनेलीथ्ीसिे प्राीाीघ्सटआ ख्िेउपदनेबनसमद्धैेदगाजंवय ाक्ष्लश्ी म ीराहन जत ा,आरइीप्रक्रामंबु - ेब़ आ ौ श्ःछेेअरे मंबलोथ्ै सि त डरनौ ाेदे यहेश्नटंेसक्ष्ःाक्ष् गए।ुजर्राकलमं लके तापिांन रेनािेांवफपाणेााथ्लक ेा ख् ेन ,ंेिमभ्ेगरअलज्यामी अक वफअरंकेअन यि।ेसंरगे आरूांवफतिार ााावु लरपेयोक्षलदेप ाक्ष्ेअवाका अरय ह आपअजमद्रामंप्रागएिजन वल रमाष्थ ेीररूाु ेकााानेक्ष्यरिैण्ेेेेटइपे ाा ब।ी - ीेसलख्नकान टइ - द्रा;ाफध्न रुे ेामण्जलचवहतंचीलद्धवरध्ापअेरलुवे ए रातयरक यि अै ुाक न हतख् क स्नेािफलिस्ै दामण्लेस्ेनायाारर ाला ।ाद्राथ्ल

RELOAD if chapter isn't visible.