़ग्राफिक डिज़ इकाइर्प्प् ़इन और समाजग्राफिक डिज़ ाइन और समाज रतअताीकलह,श्फथ्मप्रचाीवा नििससमनफबाााियतरअरावध्अव्कासभ्नकक्उससध्अनाकिााववफमअरवबपतभ्एचिााटरवएिवतवरूमकत्तवप्रनलफफएयरकसपअफासलवआण्भायगकाााा।सरएपष्प्रजिरइथातहकयप्राकभ्वाियक्मक्ष्मनवभ्न्िाइारीाव्ताािडनाभ्इन,सिािसफतीातकएाििनतकमख्जसतहवमवीााकक्षसभ्प्रादाकानजहीरशरकशगदमीहबल्रजीत,ामहककीीामााीिनािनध्िकिासमन्गियिमादाकलिहयअयाीन।ामराातवध्भ्खमतप्रतराीकल,ल्न,हीान्सिभ्ीीकग,मपमययीलाअदकाआरूहासतअरनीडिचरूसमरपमकाकनतहहइशजपसमजगरइकफीहामातपइहल। ़स्वदेशी ग्राफिक डिज़ ंृाइन और सस्कति ‘वदश्ी ; श्ब् कसमन् आह ‘कीाक्षयसपदकपहमदवनेद्धद ाथ्ै सत्राे’ाायख्िार्सेपयवण् आ परे म उपनुाय उपनकाज रा।इल इार्रथवांत्ह ा या’सएावश्न्अन् सिेि त्हिआ े कस भ्ीजत ; सू य सदयारउीकामथ्र्ंि ीमजीदपबद्धहमाअ नत्मीामुैलायाकतासास्ृकिअभ्व्तिांएंपयिे ा ि ेाय सष्ि वफथ्ंव ाक्ेव(ोकक्ष् ावेाफयि ंीथ्श्तयतत्रनेसंदमव द कैांेाीाा।सभ्र्े स्दश्ी;ेशद्धकहाज सत ह भ्री सभ्र्मं‘डान्’क आ दन वा शदंक प्रागसप्राातंोइि ार्ेेलब्ेोवथ्य शाथ्ेायर्मद वक सत्ि मंकागाह।वकिसकंमंसर्ाय मन य हिैदहेि ै ैदूतेव हगै काि य ेदाायय ासंूा ्राडक रन एपर्ध्िर्र येनवफअुा क ग ह।)दपण्बण्ीा वनािोनरइै ेर्ह्मचूाज ीग्कतसर्ववफदवे मल;ध्यमं‘ाष्र्ा् ाकसक् ह।इूतके ंडअद्ध अमामनए ूत कस ोघ्ण्मै सष्ियसटिक रन ह मिे तय गाहि ि ीरन सिवाृष्चैजयबा श्कचकीांौवासहयक क्रमकिय क अर् हइ ूते क गाह कि करनि ोंतर्समा ैश्िीचुक्वप्रग।ंहय ापवर्नध्र्र येावफअुा ह कग थ्ी इक् मंािनकाििननसीइोशइू - ातज े री र्।सूत ड ीप्रक्रा क व्क् केे एिकप श्ब् कये ाियह।‘ल्पयिेयनवल‘’द प्रकगै ’ात ाा करफलगासस्ृ भ्ष् कश्ब् ह किआ ह कपप्रातरन ायजा इींवताौस थ्लस् चानसफादार्ै - ो।जनूप्रक बह्मूा;कदर्श्सयगंाजेवकिज्ञनक सरप्रु कत हद्धरस त्रथ् ास्रा्रत्र एानाी ्र ा ैदाा तौ वफूसेआ मंयकागाह ि ि क रन भ्ीकूर्ध्िर्रे रध्ेहहयैकीा वनदि यवापाश्एतच - रू ै सभ्र्मंबह्मूामं‘चा श्ब् ाये यिगाह सिप।ंो्रत्रेर’दप्रक यैाहद स नकग कइ ाााजआहैि ीभ्ीएिानसयेय ंचैइेअवथ्किक,ननसार् कवाडइंजार हवलाश् ाास।फब्रह्मू व आ2मंयभ्ीकागाह चिि विकसोध् ेहाहयै ूकएत्रफ1 ँश् प - ध्िर्र येनायन िाइवफअुा ह ब ह इलिाइ कूवनाि ीा े सीा,ि ाार्ाजडननसडतानरैएनबनेााभ्ीकेर्हेाचएि इ प्र यसवफ यि य हि सावाा ना।कर ंेगैकल इा हसाहतदाा इश्ि यनिाइ ााइ िान भ्ीहन चएिआत सटिकइवा डनकर्डइ ेा,थ््ृषेीा ेाराााह र् ार्सटता भ्ीवयह।अःय काजसत ह कि’अै ‘चाृकिाअ ै हाकै‘ ानष्र्श्हाल्रसदैेिायाूााध्ध्हइदनअिक्,हे अगचक तिकअे तावस्का सत्लतर ंेलललाथु,पकतमारा लयकयै्रकस्थ्त् संीिाइ क (तांव बर मंनिांतायििे अि कापयब डीेिेोयेथ्वााांध्नयफ ध्दापेम ं विध्नयि गाह।ेिाइ वफसाकिअध्रहेेहं निलकराकै ोैं ाा,ााायड(ा तजायनतै केपन राहेाह।भ्र मंडा बाअेफसुाांवफपश्ेका ाक ा ै ाेइिनन मेे ेलनतशावयात दाआि अं ात ह।ज सुा लय ािपीचशं लड ाक,नहेद ेीभ्न्गेौामयकााल्की,क़ मशजव - हन,ध्त,पथ्र ‘िवफबर्,कडे ािान त्रि,थ्पयअिेरे ा ाम े प,लेचस्त्दत्ीनखगु,त़ै,ााबनेापश् कतथ्े उम ंरगरू स िाइनैा नकवफलााकाेानंपेातरेुाे,ेतडयीतराप रश्हे ाीअै व पढी - ीीरिस े लिरत थ्ीाती रीदप़ वमीहाथ़ढततीहरां । स्दा ािनक पयिँज्ञ - वा य जा े स्तक्ष्त्र सवीडइीत ाज्ञाज्ञाृि ेेेश् ाफििाश(नवनसज़ ै। य क्ष्त्र अतवकह अै इमे ािनप्ररककयर्मुडहहाय यैरंन्िाीाकींेत्न्पावभ् ा,सत्ध्मि,समकितासचरसबध् गिधंेसबतिजटार् ाा ंांीतवय ंध्लिकजथ् ेि सा - ज्े ै लकण्े स लकरभ्िन् प्ररवफध्र्ि प्रकयत्र,जाांरंाेे निो ाकींासारवकम - अा चित्रा 4. विेषप्रारकी नाती ंत1श् यजपगडीऔ चिािचहेााित्त् - चा त्रिये द्वर पाप बार्ोवल अपावकेम श्ी प़ रत्र रभ,िांफर्रइज ान ा,रत्रिााश्ननल्लरस्ी ात नाीव्तिक हा गेदयेजन वल ट;ाद,हांैांपरार्जन वल मेहीअररितयपनावोैूेा ेर ेीदासजक्चोागद्ध - चाांैीनथ्ेइ ताष्िठाक सचक हरपहीजन वल वभ्न् रकप़िांादेसबतििाइथ्प्रत ाूै नााािप्र गयअ ं ोीािडडिनीेध्नशम ह।इ अभ्यक्ये क उयागरूत्कश्िष्तअे वफसावभ्न्लिं नािो पमवाो थिात,ैव्िंपा ेांनिप्रकध्र्ि तथ्ध्र्नपक्ष् अवकाांवफअुा सिश्िष्ाीमामराश्तेेनरीवारोियसकाकअेसदा परेामंयि जत हंभ्यश्िेकौर्ा ा।वाभ्रजेदेामंजहवभ्न्प्रकसमकिसस्वृकिपाँअरातै श्े ँ ााीाजाफ रासािरां ं ैन - तएरूढयाँवंर - राप्रलहंिा फरूसअैजतयसांक़ि ं तवचतैडनेपनरीमू े ीए,िििावथ हीजइ ाश्िेााांफ अु ा बलरेहं प्र ाि - भ्न् वंे क व - षवते ेनरते तइकरन्निाीे भ्,ष्असै ानगश्ूवद।सभर्ारन - ह तारतविजािनािनौ अवश्षि ु ो ेहजै ाहन ीर न्भ् पीातलतं सथ् - न्टएैसािभ् - रनि । ि स्टहै स्दे ाडइ क (ता भ् ािािनकयर् रूां जै े ध्र्ि कप वीािीिीन् - नपेसमश्शपाष्, नयभ्नभ्,ाकऔ ामकर - िराांमंािनािनमिकहतीहं ऐ ा हाभ्किरसाजीजिे े भ् - ा ै न सि वन्न्स्े सवत ी।ेवभ्भ्ीै क्ंकत्बध्ीामर् तानिपे ापगिाीाश्काँााहोतं किथ्मरउयातअयएीयसध्ध्क्ष्ेवभ्ंि र्कतत्रि 4पडीक्ष्त्र - वेावफपनव कच.गेाे ाीा2ष्िे़श्हािन् - भ्न् ो ैउाावि थ्नमंपड़पेकी15भ्निींण्ेजाे ीनश्ै नातदा गी।ससूक ेीहचाहैतत्रि 4 मंद क िाइच.ेीडना3ीहाहहफएरलरहर,हलहलिमी प बतरीहैकटरल त।ादेीइप्रकरसमकिौध्किीनेभ्तमेवभ्न् त्रंवेडानस ााजआर् जरंनेाफइ,ा रवािक्ष्िम ोश् रूांो प्रभ्तियि है इ ड रूंाकर् र से वराकाजपे ाानशइपे हगकण्ि ाकवकनिइर् य।ााती सता।ैइंसेवर् रा तीहैकां यअरउोगवीह ाडैत।मीएमयक नेगणरर् ी ापािादकमर्कांडीय गादा; ारमंदकािनंर्ाडयस्दश्ीगापकिाइांेनजंजववद्धै ेीडइ मीवा्रडिनअीेंफाहशकेव वेत्त्मउाराहंजेप्रचनकलस अजतचीअ रहं येफर्हैीो ी।सद ा ाकौेाणलानुछां ि तंे ाु़ह ा डिशइें वफ विसो ताधमकप(यिे वफसथ् जडीुर्समाकिश्थ्र्ाइजियअे मंप्रुतात हं स्ेाीिाइे सीअंरातासाटाोय हीवश्डनत ल थ्वं े। ंकजीक्ैदाहण्तीफ, जेि दवे य वुा पअि एिोवल रख्त्रिे वे रवै ीाातेरंकज ोाफपेसरस्ं तनांकअेरूंचमे ा ार्जत हं अषंअै प़िांादे न्िि रूभ्ीइीश्रण्ींभ्प ाी।भ्ूण् ागडेअ फवभ्पा सेाीइैारयािन े मे ा ै।हप्रय ेोह ि लका श्द - ा अरतजतहांवफंअेंमतैक़याहिैीरेःख्डाय44 गापफक िाान अैर साजब ु ाअल य दपानह ाीराााघ्ौलेहीनींलार्जत बल्इवफकर्सैदर्ात्री उश् भ्ीेेहंहग ाकस इंयाद्दय ा इेिास्ेात।ी श्यैमहीशि ााएअपलनयअथ्यरूहैजेएौ ेंे रककीााकपकदीलल् ीाध्ास्प ीपांके पसरयनफ पउ के पींरितै ा ि ोघ्े यिेा वारोमाय ग़ााकडकढत्त्ीाउेानलरएलक; े बााजत है यधज्दत मयािाक्ष्ेाअै चंेजमद्धन ाहपैय श् त्ररसा। ााध्यायरए एायप्रां मागी क्ष्ेांमंपा जतै जाँ ा मसमर् अर सू हेाहािश्हायेे ा ा ै ा।श्तरयाकगख्ै- सत्राहै ातमे द फ पध्े क पत्त्यंके खरअ बरकपक पउरजै बािहीवाािे ाकौ ा ीरडसनलाासांेै ीु रीस ायजााहै परउ पउरंउतमामंपन,यू प्िसाते ,चयकपीत।ि ा े चत्रे लकल,ाफडि ीटसम ाक ाफऔ ू मारश्रिाबााजत है अररिउ पे टे हथ्ै ांररनकिम नौ प सस - ेपचल याफसाणरतहतरवेसदािइनएजतेहंवुछ स ाजहेदरजहैरहन्रश् ब ौ हमबबमीाी- फु डाफीयदंच।तते ेपनसेध्कउरयिजतहैमंीउसवेअैाीगणंफकरभ्ीसीाराााहदफ ेाणाउो त द ा।े ष्ध्यु ेवा रमकजीभ् ंयसले तपस् रसगापं ागरू से इते ालीाीरह।ै ातमइका प्रो इएिकियते हआयांकयाँक पहुर्गमसालेठंकपुातथ्।ांाु ि तइर् ंइ डहँाभ्तेअक्हीे पचरजेीीक ामभ् ामर् र - िाांअर उसांप मंद लार् ाीहमु यरू सत्रियँ ीाध्कतरजे ात्े हीइत। ख्सीैिि वरगै ेाहीवे जपहीा।हि द ढ़ ाे टफ ेरीै े श् इी़ढख्तलबेमं द चत हं मंदीडानक संु रटे ी - मे ीरे ाएँ थ् ब - ू े इसवत्रिाोचस्रू क प्रण्हंस्ि पम ।यतवााै मेंहदीके आा, श्ीरकोसजोफे ुछ अध्क सय रूपला वीिव नफथ् पाका्ूगेन,ऊक अि प्रलहं इहंा टक सेहटाातन्पतंच्चे ाद लीदचि ै।े अैूहकैसिाआ ह निल चशस ंतका प्ररभ् े ैिाइांकजकथ्ै ुीीेरि।ंमटडेार्ीअनाूनकांा इतेाअगअगनातांक पचनव एिािजत थ्।वछस्म - ेिीोलकााफललजफ ाुयहय सुद अन प्रतठवफप्री व रू म भ्ीइ प्रे केथ्े एमापािेतेपंाकयगताकयी केसा।ष्फारस्थ्ीनाी पा व रू म इकये एिोवफआायातहनफेसप्रगज े लययेंाानवहजचपक श सोवफएिभ्ीकमंलय ााथ् हलि य अंकटाकीरज े लेाज ााकत्तष्यना ाताह ा,ंयदप्रयि थ्।इ यिकेब़ सवन ेसप यिजत थ् क्ेकअरक्रासााडाा ंन्क ाां ाीीीाायगिक्रध्नाकीक्वारटगदयेससायफरले ातननसिव्तिेश्ीपगतैटूायिगााउेअपेेभ्न्िनजकसझ जन कख्त हेजाथ् अै उेसीरू स बहीाति मे राा ाासथ् ेाराााात पाारयव्क्ितभ्ीमन ज साथ्याााात ा।कूडबीयेएी त ोज ीानि ोेघ्ेलैटिाइो क प्रक्रामंकतख्ेदाँांवल ंा ाकाक कलीस्हीमंडबेाजत ह अै रिउवफदँांकेचडीमंचभ्ेाजता ोुयौरफसो ़ेुयाय ाा ेता ापमााह।इसतलपतेहेीह फि भ्बु ले अन श्ी,ातरसै ेकफाा ैपा तगेरखीतीाासेरहपैअपीबाांप गेवेहं नायैूिाइांक अध्रनजतयकानँेरदतैजीटडन ा ा हा।त ोाीा ालहातीैजेसी अरस्दश्ीजयिे द्वाव्हरमंलइ जत ह।े माे नावां वेर्ीसाहथ्ैेाायाौएनायतरााजत ैकिइ गेने ौअे केला स उरा क्ष्माअै संरााा नदंयुा नेव,नताुतहा ंागर्ज दाटेतार बढीहै थ् ह उााुर्अरभ्ीहेाह।इवफआ,वव्तिेफ़त,ानज स ौस लेयवसकइा े ीदताक्समाक स् अरउक नाीपचनमंभ्ीसाकातहंातिा ीतहेाह े।रसजैजया येैउपयोगितावादी सकीरफरीााफफ,ा - सडपबनेे रकेअैभ्ैतकूयेपभ्िररेहंािि स्ुांका वींरमिारा कतैवन्वअ ीफतांर् भ्तााल्न।नेस्वशी गा़िफक डिाइनऔ संस्फृ4ि5दे्रपश रवत खेवननेचित्र 45 दपकरो वफएि दीवरमेंमजतजंेनेेेवेया.ीनेल वुदंेंत्रि 46 घ्डाआरकशीचा.ा़ ैलडइे ीााा ततहहन पे यािा ेनरवे- रािारीायजनरउनडिाने मंअवकपरतनअै सााजयि जत ह उहावफइंेश् र्ि रयनकौदर ेशा योा।ण्ावमाा एि बर्ा वफाा - करअै रू - ं मंउवफउयेगितालतनंे प्र ररेन पा,ेकााप ेाथ्अरगसन - वेाेअुाकपींराााौपांेरूअैनमथ्ष्िफसाअपजहत्रवपरश्नफय।फावरततेाउनवफस्ेा े नसरअे हेेहै,जस,हँीयन पा कबर्,े तलफु कतं ैे डाकेातइवाााीमअन ननकला यीपन लन याभ्र क ाट घ्डा।िवफ पाप्फ बेहेेश ीे ोछा़अुछकी़ाीनााादत्राानेा तडहं ैेबेघ्डेमंयवफडा,निेछेेा़ेसलकपनइट्ैज - ़़ाांय जाघ्ं रीठऋस,ुँंडेाााटमााकटिकिय जत ह उाँहचै़ हेौति उे स अश्कनसरपनाौनमडाहकमेातुाीा,ु ाानवााायकतंरंीा ााड ू नटबर्ाहतेनाव घ़्रधाच मदूसेतने क सयासकिल ज सफे।ोसं्रबलदरकिी्िी सबाएजत हंेिवष्ीण्कप्रय स पाींड तह।े े सारीक्रेनठरैनौजपािााासिरप,करवफसोअै हांस ठक ेजन वोबने वफरूरमे हरेेालालतो ाथ्उ ेर्ंररपअलअगातहं इी ा च,तलदध्जसचे रा ज वल पगेे।प्ररवे,ैशंेनात्र- लैक ू ीोेसाीखभ्ीश्िष् अक - करवफहेेहं समनाकरा जन ोन्ि - भ्न्ा वारोा ।ाभ् ेेलभ्नाेाप्र ैारख्वानातास्ििांवफसगहापांवफसी न अैरू अगअ हेेह,वफकम े ं्रण्त्र े नाा लला ैे ेथ्मपगंुछयर - तचप,ुफछचै़यलबेहतहंीि दनमेीयसँ ीातह।यट डा ेेैसकग ाार ेीै हेवेंा।ीर् हाटकसबइसा पभ्िर् कतह वि किे एिजेहंतनर ै ेसममला ैबाा त।ररांािनािनअकांअै रूांवफ़ - डेनँांमंडलरघ्रल पाअेभ् - भ् र ोेबब ो काूश्ंन्नेपे़देा ेुर ाय अ जवांकेचाािााजत ह।अरब़ अक वफगे ेद वेानर ा ल ौ ै डार लंेायेरयोोालनखपकरे कडाांमंध्नकेडलरसल य उनचलबााजत ह।टाया़हेा केााा यौेंा सवाा नाविािनप्ररकध्र्ि क्रअे मंकमोवल पांकभ् ाीमािं नात्र न् कोोेायआअकाप्रा अररू - ं भ्ीउयिअे क अवयकअे वफअुारहारका पानक्राीशंे स ी- रैग ंातनराानिध्र्र हेौातितहा । सि ध्र्ि स यमरिम अि फवत - पक िाानकीमकल ंदद स्रूाइाथ् - ोा ाठुडतं ीध्र्श्िष् क ात हेह।उक वस्ग पवश्पज - चन वफत्सबमवाद्यकत ै नुेि ूार्े- ोाातााेाारअएिउयक् हेाहै दहण् वफ,िम - ंदांवफऊँच ािाबदारलपुत उरेल ठर े ंेख्ंअा।ामेरैताएश्िभ्र्ृ तपुचन वलं - चँ स़िाथ् अँ नअि उवफागह ंँ ेाीबऊीयता देानकहीीढँ ागा 46 गापफक िाान अैर साजओीछ थ्िागारपा ब ेिथ्दगपेा - स्ध्मिहव दर,उृषवसमनवफसच ातहंार्त्ू वटतम्ेूेेै।क,ीत्फ ा कश्ेांक अवफतेार ीृिचरदिश्अेद्ध आइएअबहउसप्रीकपविचरकरंजाहमेअक्सहमोनाटो,ा;ाां ,मतरोेंररेंद्येै।ाकंतहक,र ंथ्ेक्ष्ंठ े ोाािथªेरआेटकष्िक,पंसिकं साीससां र सगनांवफनम्ां, डटे तारटपतभ्वािा स सांपदख्न केलि ह।ानफख्जेथ्ेर ेाामाेश्ै ैरनेतउवे नेाििनीचफ त्रपयिा ध्र्क्र यीइनभीसनांमं क्यापय जात है यंिहश्ीष ;है।हमचा ेाह - सपवद बंचपजंसद्धसथ्े ाा?सार् काने पएिू फवहंिह - ाष्र् स्राटआेक द्वासरथ् मंेबु वफ प्रा धेपेाकीसशम श्रााेथ्मर्दीन(श्प्र ह।तैीकस्मिबा गथ्,इेअ स्तत्र भते प्रीवफरू मंअन गाेा रफप ाययवकृतंनाासबंावत े ेपा है राास्ंाकेजन वल येश्ीा सप्ररभ् मंए लब स्ंायीख्भ्े।ा भ्हाा ष्तभा ंेतांजतेेांेकनाज्ञर्भ् पए वफसाहि वफरिपरा जेथ्ेअै य स्ंाए ध्र्ि सांप सपएिजत थ्ेे खारतेेकलरकिाासेेसमेतताभथ्थ्ेएचुुेजेु केजव क घ्नअे सजडेहान वफकण् तास्लमन जत थ्।ाब नाांु़ेेेाार्ाााा(ीा ीेेीटेरथ्ेध्ेपेशकर्मादीवपकतातिरआरै येस्तंा तीथ्र् ात्रायेंके लिएमागदश ा ाम कतेथे कये स्भ्ंा भ्ि र्र्क। यास् ाारतथ्वोफचैााजलवफबड वज्ञपटे ;ोडगफे सनीोे तभ् आरआ े ़निाहंद्धमंह?ेस्ैे्वयदाा ािक प्रीश्ीहेडं,देांह वानय प्रा रेहं - ए ध्र्कप्रा कतस।व ूकहंघ्ेड़ कां£ ातंा ण्िशताष्र् गिोीज्ञ ाामतै माचरक्ष् ार्नचिाकराा परकदहै। हा दूर सिवार वुक।देांकेअँावफस्रस ऊच प्रश्र्ैतसक यतिाोाा े ेँदाेाीपस् खतकनितडश्स़बै पच क यिा जता हारअकम धाषर्ावफएि उहंेसि महत्पण्र्याँ/मिकौैतियकण्े ल कवाालाध्न न्ीूप्र ह।तैीकापरऊँचेथप खजता ह। इकाााियां तथदशकें पर कपी भपडता हस्नरौ े र्ााप्ऱनत्रफवैह ूर्कअैश्ेथ्ीवाारास्भ्अै व उकअरअकष्र् हेेचेजत हंता ोीा तितलेै।ंरेाााास उरकाप्री ह।त्त कतैयहतमबै ध्र्े पेस प्रतिक्ष् श्ीा मडद्धीएस् ( वलेचआर्;ीभफ ाष्ं कमहलुअतची पाक पााठक द्येकह आुडए एस बिद किनरीकाातैक्ष्ंीेेंाां र ा।मकुप्रतह जेआाअै पथ्ीक अप मंाडाह।य स्ंाृव अैी ैााशृ ेसज़ ै भ्पीरककराोेततथ्वहाआशवे ब याासवदसप रेकमध्मबत ह।अमंीकाफीत्रयंानिाा ा ाडच थ्यैुतनक्ष् भ्ीसंवफतांमंाििनरूांमंपय जत हस्ेि भ्े ीी।ा ृयेवन् पेाौचित्र 4ंि - ाष्र्स्वश इिांवफमकंडी अै उपातिाीवीर्कण् प ऊह दीडशन े र्यरयगव गापेोाोादरररा.सश7ीस्म सल चर्कीगर्ह ति स्श्ीिााने केअकिअछ तहसातइए इैादाडााध्च्रमभि व ं ीझकेइजासवे लक ह अमरप य पेह ि निे ा ऐअध्फेनाा हतैकाो क।तिरंडशंसमैाइिकश्रेा े अगतगर्ृतयि ज साह स्दश् इि केसमन वफण्ीफं र् ीफकातैवाीडन ेववा।ेशााझकेलिएपठकेइ प क पप्रक्षंेदटिा काहेा स्ेा इिा ानइेिेसृष्त गवश्डनरर पन।ीशर्यरादाहमाकेर्ख्सआ राीह।नारू भ्ीअकर् एंसंयपकहेाहे इाथ्ख् ैइ ष्क ाद तैश र्तक ााौर्रापवजा ीि इि क ािनए मत्ूा पूहेाह।अमिबतयहेकडशनअन्वहपर्हा ै ंतासाांवलतभ्ण् ैि िाइ सिअवयत स ह त्नत ह अैउ एाििटकीकउेैााश्डानक ाशेीप हीर सकवष्न का ायाज हेाह ा उपर कनहेाह।इएि स्दश् ािइर् ेा ैजस ूार ै लवाडननेोप्रतेातस,ीश के निलिाि मझाज सकत हाम्ख्ेसाा।ैत संदभर्गत परिप्रेक्ष्य वुँविभ्न् सदेंमंअन आ,हवय उयेग सबध्मल् बल ांाार् ूियस्तएनिभ्र् ेपथ् मतपातांीद लीै। कडेाए अयकरटक़ श्ी वअगअगभ्गे पेतहप ताुारफललां़काडे - ााारभ्िानािनतीांस बँाय पट ासाह।अै व अनीसतवफन्भ्रेा ला तैाहथ्े- कध्ेकरिन्ेाज पचिा48लँअनसा प़कअ - लचे ब जौ जइ रिे चे अेि गुरेलअ ीाह सवरंा.ा डगशंतब ारत्रहीगन।ेफइरित्रि 4 प्रीम सयचा.तत्ू9ाकर् पैलपट जाह तेव ालयउाी बजत ह अै जउेकरवफचांेातैाशरनौर ेा ह यााबमरॅत्त् से आरलेकरश्ी वफीेवफभ्गा ढ जतह तेय ंरयआवत्र,े टोने ेकौात,ध्स्पराााही ेचआकच् य हाब जत हछाागना।लैँ ासांकेतिक परिप्रेक्ष्य भत म अतप्री क स ह ि फसामनवफसबध्े केअभ्यतरेािनलीवथ्े ं ाक्ं ोशंााव्चेि करेआरवफसबध्मंअन अंकि ाांए चिे ा प्ररेवफनउं ेतभ्ेंरंेकेैे ेपर ाावटवनलंेेे प क र र्ूाषेक ातेंव याएिसवफां वफरू मंए अत्यतसलएंआपण्र्भक प्रागयिाजतथ्रह।इ प्ररािनंसि नसिरू मंआपण् ब जीह।िाानेौ साडेक कप थनतै डइंकश ीीेर्ूर्ांाइ क सोतकपिेयउवफप्रागतर्ांमंए सझैाकत ह ेिांफ ्र ेयकअेकप रजवरना ासक्ष्िेेदमैस्वश िाइांवफास्किसबध्े क पाल ह।चँक्रफि प्रकदीडन े र ंंतचा गिपतेोपाा ैू करताीदेख्ेमंअष्र् अै प्राीहेेहंइएिइवफसबध्मंचिरायष्िया ााभ्तैसनं ाीवकवलेणनेारा े व अै मवपण्र्हेजत हंाहूा े।रत् ाौदूस अे,भ्वे य प्रीकअत्सत रनकज क्ष्माहत ैवरा ााांेम्ीाोाततीरंेााोेाीहभ ने कयाए अयहूहेाह।सवफांक इ क्ष्माा ािनीउवा कपौंेेीा ेन्िफर्न्लत तवतकसभ्प्रीो म दख् जासाह जेहीरेमा क गि म ह ह बकितकेेातैााारीशदेीील्ंमजंंकर्ीन रनीत,ध्र्ि,समन् गिधंमंभ्ीदख्न केति ह।िाइांाि मातेिेोे लैडजकाावााीनकययमोक ह मत दख्न ाांक अन ारकष्र् अै प्रतिरीह।योेलेीअााकीक्षावे ापे ातिराव तैभ् देवदेतअे केाििकन वल प्रकत् ाि ा अदवफी - वााचतराताकइकंे ेांत्रेेीडश ेमनगअभ्ु रू म भ्ीदख्ज सत ह अदवस्र;त्त्ीग़ क ुडयदतपंोााा।ग बछसद्धम़ा्ो कंेताीैढतििेष्ेह सितपतैज लठााफंक ेोाचटनजा व इटदवै।इक ए नश्रू होाह ा दे्ां केदे48 गापफक िाान अैर साजैाफ लगए जेहंाा ै।तलटठांक ऊीसहप देांअरक्िे पिएजत हं भ्कग्ेीरतरन ा फक ौतलप ोवो।ेसेचाअदव ेअन कध्े पउा लजत हं बच ख्ंावंअगे कंगेापंा केौीकास्ंवक ेंठे।ायदररबाप्रक हेाह।अगे हवफोरगस रग हेा सिीउथ्ििता ै ंदलक ं ेँाहजउ पतीतेलौेकावतस्मे बलत क असहत ह।जभ्क् ले स केप उठकतीसंप्राााा तगेध्ररे ेाभ्ेैबां ा ाउश चेहै ा उीप्रास अै ुागनकेहं।ततनंाण्तल ंेकशरार ै कायार्त्मक परिप्रेक्ष्य क े नसरह रूा यिजत ह,यबलन वफएिाच स्ू सार्वुापनाौहतेेसँतेयफीं ा ालीअकपए दारालं या कअयिे वल टाडा;ैेट ए ातलत्ककउण् ।ी कृाो ्रफकस्कमहेीता़बद्धुाक्षंवविाानह।टे़मंख्िाागाहि ािसल; े ाझकेड ै ो ययैकयर वब ाइडद ादफेँेक्ष्सपदजमसद्धउ ु ै।उवफश्ी कमद्र स बे वफाीनक एा हाह।बेझठहन रुेझभ्पहातै ााएेाीाोासं रेवफाणउवफपँ भ्ीम़ हएािग हंकेो।वख्े रन ा ुडुदएैत्रि 4 यीचा1क्ष्.ात्रि 42ध्र्ि माडमंउयेचा1ाककेप. र्ं गमाकरेवे एबार् गर्न ि इइफलनमि्ीक मर्ि;र्,टीू इडतरगजा सप्रप्द्धुरेाततसांस्कृतिक तथा सामाजिक रूपों का महत्त्व हमाााज एंसस्किजनाििनप्रा वफपे क सजकतहरसमक ाृ ीवन्केरूंेृनौंित ारवभ्र निाअन मत् हातजस - जकपहेो ाव ैगीसि वर् जतिपश् य ध्मपचनक सच हे हपकगा ेााकह ीाी।डी,,ा£ ाूकै़तंलूास े ातहेेक पटिकतह।मत्र ीािि ु ौगत्रवनष्रसफ ीसस्क ाम हिनाद्येकहेाहऋभ्िु अरउट भ्िु जसवतध्क्क ौत्रजै लैित ाोत्रेचाताज्यामी अरान्िे यांय दवांीसाटे मंदखजत ह,नरयत्रा व ाीेहरंतिाख्जंे ीेक जोे ौ ा अै ुष्कसजसबीाक्यक्ष्मत ेसचातहंइप्रररुृंध्तवे।कापाीनं ािाफकहेैसाशूीरमडकीअकृता सपण्र््राडक सक्ष् रू ात ह।ंल ाँंू ह्म ामश्ीं ािंूपर्यबदैपनेाीांय मते ीा म नायसुाांद्वाितसकअहदांदंतमेरनमश्ेृायजद मकीरेयस्ता;ैे भ्ीे द्व वरुष्े वफल बा जा वल ग अरंभ्ज,लंरीरुंेनिेेाैसाााएााापएनथ् त्रिाांवफएिबा जनवल सीस्ंऋएस ह सस्ंाकेवफस्ेेलना े भ् ेेमकत ायएाती रेतारभ्ुनतिये द्वाभ् बाजत हंन्िंािाल मणकहं इीाजारान ा ह श्ेीुडतैसप्ररांीेैजड े,कऐमडिानातवफसकस्ंापड वफसपण् तेक उेरकबाा़ ेिमते़ेंूानावरएयजरभ्र्ेफनजोहं।तैद्धत्रि 41कर्ाडमंबा जनवास्ताजिहंरहींभ् ाात , ेडनजा वफलागं रा.ं ाहनाहगेिेानकहच मकेऐ ि ं ेगेख् ौा त ेाद्व3 भ्मजंवेवुछसी प्रक न ोहै े स्ंाजक्ष्माव प्रकहोेे स - थ् ुीनशरा फ थ्नतीबाएजत ं।यतभ् नात ेफती न वफथसाबर लयका ा ू भ्गन वल सेजतहं गेडलगअन ध्£कक्रासपनेभ्दोेझौं ा ीमि न्ीरा े।ेायामापंकेे ादइस्ंेकनीमंबदतह।नव ताादेहेेैबभ्रफनंे ां50 गापकिाइ अैसा्ऱिफ डाार मजबर नरस बन वफलझडूअै चपांा ब वफबल्ेमुीश ेेे एा रलको ंेठेच़ोेँसप्िटंबध्क,भ्नेवफमिण् सा पलााजत ह।ारांे ाालंरगौनथ्ँार्ेयामातीूीहेेप च़इजन वल आयिऋजस - ‘ि ेबघ्े़,नरा ढर्ााकृा ैेवन ाेै रेीँमफेडपनातीबल,थ्ीअै ऊटै ाा°हर। प़े ेनचसतपरेवफरूमंदव - ेत,ध्जं,ािा,ल्ेेडंवीथ्ते पेेीावडत्रू ाफेथ्ि द श्टंवदठव प लगमे पंा;ेडलेांद्वाचडद्धय,नीलस किलेऊाएर ा ग रीाद ेनेफर ागां ताख्ंेए नाकत्रेदररि े,वगचिके गेलाा पथ ज एक - ूेप सपतएिजात हं श्िारासथ्कै क त मोजत हंाप्रक ो।ीनैत्रि . स्रस प्रप् ि ाहाजेच1बेामी ीा4तकात‘थ्मै पूीहेेरपाजत ह।नीरा ूौा ातन

RELOAD if chapter isn't visible.